ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 10 Sayı : 1 Yıl : 2024
 
112 Acil Sağlık Personelinin Elektrokardiyografi Hakkındaki Bilgi Tutum ve Davranışlarının Saptanması []
. 2020; 6(1): 8-13 | DOI: 10.5222/jaren.2018.10437  

112 Acil Sağlık Personelinin Elektrokardiyografi Hakkındaki Bilgi Tutum ve Davranışlarının Saptanması

Ozan Özışık1, Mustafa Burak Sayhan2, Ömer Salt2
1Çorlu Devlet Hastanesi, Acil Servis
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilimdalı

Amaç
Acil kardiyak hastalıkların tedavisinde en önemli faktörlerden biri de erken tanıdır.Bu kapsamda acil sağlık personelinin tanıdaki en önemli yardımcısı elektrokardiyografidir.Sağlık personelinin elektrokardiyografi konusunda yeterli tecrübe ve bilgiye sahip olması çok önemlidir.Bu çalışmada 112 acil sağlık personelinin EKG hakkında bilgi tutum ve davranış özelliklerinin araştırılması,varsa eksikliklerin ortaya konulması ve sağlık personelinin bu husustaki beklentilerinin tespiti amaçlanmıştır.
Yöntem
Bu çalışma 8-15 Nisan 2016 tarihleri arasında,yüz yüze anket uygulanması yöntemiyle gerçekleştirildi.Anket, açık uçlu ve çoktan seçmeli 51 sorudan oluşmaktaydı.
Bulgular
Çalışmaya toplam 122 katılımcı dâhil edildi.Katılımcıların yaş ortalaması 27.58± 4.59 yıl,ortalama görev süreleri ise 5,71±3.43 yıl olarak tespit edildi.Katılımcılar meslekleri açısından incelendiğinde;%63,1’inin(n=77)acil tıp tekniker,%36,9’unun (n=45)paramedik olduğu görüldü.Katılımcıların eğitim durumları incelendiğinde;% 36,9(n=45)’unun ön lisans,% 63,1(n=77)ise sağlık meslek lisesi mezunu olduğu tespit edildi.
Katılımcıların tamamına yakını (%98,4)göğüs ağrısı tarifleyen hastalara EKG çektiğini belirtti.Katılımcıların büyük çoğunluğu (%90,2)EKG çekimi esnasında ekstremite derivasyonlarının nasıl yerleştirileceğini biliyor iken,sadece %23‘ü(n=28) göğüs derivasyonlarını doğru yerleştirmeyi biliyordu.Paramedik ve ATT’lerin %74,6‘sı (n=91)daha öncesinden EKG eğitimi almış olmalarına rağmen, %94,3‘ü(n=115) bu eğitimlerin tekrarlanmasını talep etti.EKG eğitimi almak isteyen katılımcıların %87’si (n=114) bu eğitimin doktor tarafından verilmesini talep ederken,Sorumlu/Eğitim Hemşiresi ya da Paramedik/ATT tarafından verilmesini isteyenlerin oranı sırasıyla %2,3 ve %10,7 idi.
Meslek gruplarına göre analiz yapıldığında; her iki grubun EKG çekmeden önce hastayı işlem hakkında bilgilendirme davranışları benzerdi (p=0,183).Paramedikler ve ATT’ler arasında EKG kâğıdı üzerindeki çizgiler ve fonksiyonlarını tanıma açısından fark olmadığı tespit edildi(p=0,132) Elektrokardiyogramda ritm analizi,hız ölçümü,dalga paternleri ve ST segment anomalilerinin değerlendirilmesi açısından paramedik ve ATT’ler benzer oranlarda doğru yanıt verdiler.ATT’lerin, paramediklere kıyasla supraventriküler taşikardi ve sinüzal taşikardi tanısı koymada daha fazla hata yaptıkları görüldü(sırasıyla p=0,004-0,035).
Sonuç
Bu çalışmada elde edilen veriler ışığında;112 istasyonlarında çalışan paramedik ve acil tıp teknikerlerinin elektrokardiyogram çekilme amacı,ritm analizi,hız ölçümü,dalga paternleri ve ST segment anomalilerini değerlendirilmesine yönelik sorulara yüksek oranda doğru yanıt verdikleri tespit edildi ve bu konudaki eğitimlerin devamlılığının önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Acil tıp teknikeri, Paramedik, Elektrokardiyografi


The Knowledge, Attitude and Behaviorus of 112 Emergency Health Personnel About Electrocardiography

Ozan Özışık1, Mustafa Burak Sayhan2, Ömer Salt2
1Çorlu State Hospital, Department of Emergency Medicine
2Trakya University Medical School, Department of Emergency Medicine

Introduction: This study was conducted between April 8,2016-April 15,2016,using face-to-face surveys.The questionnaire consists of 51 questions consisting of open ended and multiple choice questions.
Results: A total of 122 participants were included in the study.The average age of participants was 27.58±4.59 years and the average duration of duty was 5.71±3.43 years.When the participants are examined in terms of their profession;63,1% were found to be emergency medical technicians and 36,9%(n=45)were paramedic.When the educational status of the participants is examined;36.9%(n=45)of them were graduated from associate degree and 63.1%(n=77)were graduated from health vocational high school.Nearly all of the participants(98.4%)stated that they had ECG in their patients describing chest pain.The majority of participants(90.2%)knew how to place extremity leads during ECGmextraction,only 23% knew to place chest leads correctly.Despite the fact that 74.6%(n=91) of paramedics and EMTs had ECG training before, 94.3% (n=115)requested to repeat these trainings.While 87% (n=114)of participants seeking ECG training demanded that this training be given by a physician, the proportion of those requiring Responsible/Education Nursing or Paramedic/EMT ratio is 2.3%10.7% respectively.When analyzed according to professional groups;the informing behavior of the patient about the procedure was similar before performing ECG from both groups(p=0,183).It was found that there was no difference between paramedics and EMTs in terms of recognition of the data on ECG paper(p=0,132).Paramedic and EMTs responded correctly at similar rates to rhythm analysis,velocity measurement,and ST segment anomalies in ECG.EMTs were found to make more errors in diagnosing SVT and ST compared to paramedics(respectively p=0.004-0.035).
Conclusion: Paramedic and EMTs working at 112 stations in Edirne were found to respond to questions about ECG performing aim,rhythm analysis,speed measurement,wave patterns and ST segment anomalies in a highly accurate manner and the importance of the continuity of the trainings in this subject has once again emerged.

Keywords: Emergency medical technician, Paramedic, Electrocardiography


Ozan Özışık, Mustafa Burak Sayhan, Ömer Salt. The Knowledge, Attitude and Behaviorus of 112 Emergency Health Personnel About Electrocardiography. . 2020; 6(1): 8-13

Sorumlu Yazar: Mustafa Burak Sayhan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (42 kere görüntülendi)
 (1767 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN