ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 9 Sayı : 1 Yıl : 2023
 
Üreme Çağındaki Kadınlarda Prekonsepsiyonel Danışmanlık İhtiyaçları []
. 2017; 3(3): 116-121 | DOI: 10.5222/jaren.2017.116  

Üreme Çağındaki Kadınlarda Prekonsepsiyonel Danışmanlık İhtiyaçları

Refika Genç Koyucu1, Yıldız Tosun2, Banu Katran2
1Beykent Üniversitesi
2Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Araştırmada üreme çağındaki kadınların gebelik öncesi dönemde risk faktörleri ve ihtiyaç duydukları danışmanlık ihtiyaçlarının tespiti amaçlanmıştır.
Yöntem: Kadın hastalıkları polikliniğine herhangi bir neden ile başvuran kadınlar arasında anket çalışması olarak gerçekleştirilmiştir. Gönüllü kadınlara hazırlanmış olan anket uygulanmıştır. Ankette vakaların yaş, eğitim durumu, ekonomik durum gibi sosyo-demografik bilgileri; doğum sayısı- şekli, düşük sayısı gibi obstetrik öyküleri; kronik hastalık durumları gibi genel tıbbi öykülerine ilişkin bilgilerin yanısıra gebelik öncesi dönemde ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetine ilişkin verilerin elde edilmesi amacına yönelik sorular yer almıştır. Anketin doldurulmasının ardından kan örnekleri alınmıştır.
Bulgular: Toplam 446 vaka çalışmayı tamamlamıştır. Kadınların %79,6’sı gebelik ile ilgili danışmanlık ihtiyacı içerisindedir. Bu kadınların da çok büyük bir çoğunluğu bu danışmanlığı gebelik öncesi dönemde talep etmektedir (%81,6). Gebelik öncesi danışmanlık özellikle kadın doğum uzmanlarından (%45,7) beklenmektedir. En çok danışmanlık beklenen durumlar risk faktörleri, beslenme, çalışma durumu, ilaçlar, aşılar ile ilgilidir.
Sonuç: Prekonsepsiyonel bakım optimal maternal ve yenidoğan sonuçları için elzem bir adımdır. Kadınların büyük çoğunluğunda bu kapsamda bir hizmete ihtiyaç görülmektedir. Ek olarak kötü gebelik sonuçlarına neden olabilecek risk faktörlerinin yaygınlığı sebebi ile prekonsepsiyonel danışmanlık ve bakım kadın sağlığında önemli bir konu başlığıdır.

Anahtar Kelimeler: Üreme Sağlığı, Kadın sağlığı, Anne sağlığı


Preconception Counselling Needs Among Reproductive age Women

Refika Genç Koyucu1, Yıldız Tosun2, Banu Katran2
1University Of Beykent
2Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital

Aim: This study was aimed to determine risk factors and women counselling needs before conception
Methods: A survey study was performed using consecutive patients presenting to gynecology polyclinic for an any cause. The survey was conducted to volunteer women. In this survey the questions are about their socio-demographic information such as birth place, educational status, economic conditions; their obstetric background like the number and mode of birth, number of the abortion; in addition to the data related to general medical background like chronice desease, the questions are also about the data of counselling service before conception. Blood samples were taken after the surveys were completed.
Results: A total of 446 women completed the survey. %79,6 women are in need of the counselling service. Most of these women claim this counselling before concepiton (%81,6). The counselling is especially expected from obstetricians (%45,7). The most counselling expected situations are about risk factors, nutrition, working conditions, medicine and vaccinations.
Conclusion: Preconceptional care is a vital step for optimal maternal and neonatal wellbeing. Most of the women need such a service whithin this context. In addition to the this because of the prevalence of the risk factors that may cause bad conception results preconceptional counselling and care is an important title in women’s health.

Keywords: Reproductive Health, Women's Health, Maternal Health


Refika Genç Koyucu, Yıldız Tosun, Banu Katran. Preconception Counselling Needs Among Reproductive age Women. . 2017; 3(3): 116-121

Sorumlu Yazar: Refika Genç Koyucu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (20 kere görüntülendi)
 (3278 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN