ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 10 Sayı : 1 Yıl : 2024
 
Hemodiyaliz Uygulanan Bireylerde Sakız Çiğnemenin Ağız Kuruluğuna Etkisi: Sistematik Derleme []
. 2020; 6(1): 163-170 | DOI: 10.5222/jaren.2020.13008  

Hemodiyaliz Uygulanan Bireylerde Sakız Çiğnemenin Ağız Kuruluğuna Etkisi: Sistematik Derleme

Şefika Tuğba Yangöz, Zeynep Karakuş Er, Zeynep Özer
Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Antalya

Hemodiyaliz tedavisi uygulanan bireylerde sık görülen kserostomi, ağız kuruluğunun subjektif algısıdır. Sakız çiğneme yöntemi, ağız kuruluğunun tedavisinde kullanılan nonfarmakolojik tedavi yöntemlerinden biridir.
Amaç: Hemodiyaliz uygulanan bireylerde ağız kuruluğu üzerine sakız çiğnemenin etkisini değerlendirmektir.
Yöntem: Tarama, yıl sınırlaması olmaksızın Science Direct, Web of Science, Springer Link, The Networked Digital Library of Theses & Dissertations, Ovid, CINAHL, Pubmed, Cochrane library, Proquest, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi, ULAKBIM veri tabanlarında yapılmıştır. Derleme Cochrane sistematik derleme kılavuzuna ve dahil etme ve dışlanma kriterleri PICOS yöntemine göre belirlenmiştir. Çalışmaya, randomize kontrollü, yarı deneysel ve pre-post test, beş çalışma dahil edilmiştir.
Bulgular: Çalışmalarda sakız çiğnemenin ağız kuruluğuna, susamaya, aşırı hidrasyon ve interdiyalitik kilo alımına etkisi değerlendirilmiştir. Hastalardan sakız çiğnemeleri dört çalışmada ağız kuruluğu ya da susama hissettiklerinde ve bir çalışmada hemodiyaliz sırasında istenmiştir. Çalışmalarda sakız çiğneme süreleri, 10-20 dakika arasında değişmekte ve bir çalışmada ise süre belirtilmemiştir. Sakız çiğneme sıklığı, iki çalışmada günde en az altı kez, bir çalışmada günde en az üç kez, bir çalışmada hemodiyaliz seansı sırasında uygulandığı için günde dört kez ve bir çalışmada ise sıklık belirtilmemiştir. Ağız kuruluğu kserostomi envanteri ve araştırmacı tarafından hazırlanan form ile değerlendirilmiştir.
Sonuç: Bu derlemenin sonucunda, sakız çiğnemenin ağız kuruluğu üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: renal diyaliz, ağız kuruluğu, sakız çiğneme, hemşirelik


The Effect of Chewing Gum on Xerostomia in The Hemodialysis Patients: Systematıc Review

Şefika Tuğba Yangöz, Zeynep Karakuş Er, Zeynep Özer
Akdeniz University, Faculy of Nursing, Department of Internal Medicine Nursing, Antalya, Turkey

The xerostomia is the subjective sensation of dry mouth. Chewing gum method is one of the nonpharmacological methods used in the treatment of dry mouth.
Objective: To synthesize the effect of chewing gum on xerostomia in hemodialysis patients.
Method: Systematic searches were conducted in Science Direct, Web of Science, Springer Link, The Networked Digital Library of Theses & Dissertations, Ovid, CINAHL, Pubmed, Cochrane library, Proquest, Council of Higher Education National Thesis Center, ULAKBIM Turkish National Databases. The review was carried out in accordance with the Cochrane systematic review handbook and the inclusion and exclusion criteria of the PICOS method. Five studies including randomized controlled, quasi-experimental and pre-post test were included in the study.
Results: In the review evaluated the effect of chewing gum on xerostomia, thirst, overhydration and interdialitic weight gain. Chewing gum was wanted hemodialysis patient when they were feeling dry mouth or thirst in four studies and during hemodialysis in one study. The chewing gum duration ranged from 10 to 20 minutes and no info in one study.Chewing gum frequency was reported at least six times a day in two studies, at least three times a day in one study, four times a day during hemodialysis session in one study and no info in one study. The xerostomia was assessed with xerostomia inventory and with a form prepared by the researcher.
Conclusion: As a result of this review, it has been shown that chewing gum is a positive effect on xerostomia.

Keywords: renal dialysis, xerostomia, chewing gum, nursing


Şefika Tuğba Yangöz, Zeynep Karakuş Er, Zeynep Özer. The Effect of Chewing Gum on Xerostomia in The Hemodialysis Patients: Systematıc Review. . 2020; 6(1): 163-170

Sorumlu Yazar: Zeynep Özer, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (27 kere görüntülendi)
 (1160 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN