ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 9 Sayı : 1 Yıl : 2023
 
Transpediküler Fiksasyon Cerrahisinde Vida Sayısı ile Hastanede Yatış Süresi Arasındaki İlişki []
. 2020; 6(1): 61-66 | DOI: 10.5222/jaren.2020.16878  

Transpediküler Fiksasyon Cerrahisinde Vida Sayısı ile Hastanede Yatış Süresi Arasındaki İlişki

Özlem İbrahimoğlu1, Eda Akyol2
1Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Bilecik
2Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul

Amaç: Bu çalışma transpediküler vida fiksasyonu (TPF) cerrahisinde uygulanan vida sayısı ile hastanede yatış süresi arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Retrospektif tanımlayıcı tipteki bu çalışmada veriler, etik kurul izni sonrası İstanbul’da bir eğitim ve araştırma hastanesinin nöroşirurji servisinde, Ocak 2017-Ocak 2018 tarihleri arasında dejeneratif disk hastalığı nedeniyle TPF ameliyatı olan hastaların kayıtları retrospektif olarak incelenerek elde edilmiştir. Veriler sayı, yüzde, ortalama, Ki-kare testi, bağımsız örneklem t testi, Mann-Whitney U testi ve Pearson korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir.
Bulgular: Çalışmada, toplam 46 hastaya TPF ameliyatı yapılmış olup, bu hastaların 33 (%71,7)' ü kadındır. Hastaların yaş ortalamaları 62,39±12,7 ve beden kitle indeks ortalamaları 27,45±4,62 olarak tespit edilmiştir. Bu hastalara ortalama 7±3 vida implante edilmiştir. Ayrıca, bu vidaların büyük çoğunluğu lomber bölgeye uygulanmış, hastalar ameliyat sonrası ortalama 4,1±2,2 hastanede kalmış ve tüm hastalar ameliyat sonrası birinci gün mobilize edilmiştir.
Sonuç: TPF ameliyatı; hastanede kalış süresinin kısa, kan kaybının az olması, erken mobilizasyon sağlaması ile güvenilir bir yöntemdir. Ameliyat sonrası mobilizasyonun hızlı olması dolayısı ile taburculuk süresi ve sosyal hayata dönüş hızlanmaktadır. Bu çalışma sonucunda ameliyat sırasında uygulanan vida sayısı ile hastanede yatış süresi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Fiksasyon, Yatış Süresi, Hemşirelik


The Relationship Between Screws Number and Length of Stay in Transpedicular Fixation Surgery

Özlem İbrahimoğlu1, Eda Akyol2
1Department of Nursing, Bilecik Seyh Edebali University Health School, Bilecik, Turkey
2Department of Neurosurgery, Sultan Abdulhamid Han Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: This study was carried out to determine the relationship between the number of screws applied at the transpedicular screw fixation surgery and the length of stay at the hospital.
Methods: In this retrospective descriptive type study, after the approval of the ethics committee, data were obtained retrospectively from records of patients with transpedicular fixation surgery due to degenerative disc disease between January 2017 and January 2018 in a neurosurgeon service of an education and research hospital in Istanbul.
Results: In the study, total 46 patients underwent surgery and 33 (71,7%) of these patients were females. Mean age of the patients was 62,39±12,7 and mean body mass index was 27,45±4,62. An average of 7±3 screws was implanted in this patient. In addition, the majority of these screws were applied to the lumbar region, and the patients lenght of stay was 4,1±2,2 days postoperatively, and all patients were mobilized on the first postoperative day.
Conclusion: Transpedicular fixation surgery is a reliable method with short duration of hospital stay, low blood loss and early mobilization with early returning to social life. As a result of this study, there was no significant relationship between the number of screws applied during surgery and the length of hospital stay.

Keywords: Fixation, Lenght of Stay, Nursing


Özlem İbrahimoğlu, Eda Akyol. The Relationship Between Screws Number and Length of Stay in Transpedicular Fixation Surgery. . 2020; 6(1): 61-66

Sorumlu Yazar: Özlem İbrahimoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (19 kere görüntülendi)
 (1012 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN