ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 9 Sayı : 3 Yıl : 2023
 
Hemşirelik Öğrencilerinde İletişim Teknolojisi Kullanımının Uyku ve Fiziksel Aktivite Düzeyi Üzerine Etkisi []
. 2020; 6(3): 433-441 | DOI: 10.5222/jaren.2020.17894  

Hemşirelik Öğrencilerinde İletişim Teknolojisi Kullanımının Uyku ve Fiziksel Aktivite Düzeyi Üzerine Etkisi

Yeliz Çulha1, Nuray Turan1, Gülsün Özdemir Aydın1, Hatice Kaya1, Türkinaz Atabek Aştı2
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
2Bezmialem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Amaç: Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinde iletişim teknolojisi kullanımının uyku ve fiziksel aktivite düzeyleri üzerine etkisini belirlemek amacı ile yapılmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel türdeki bu çalışmanın, evrenini bir Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde öğrenim gören toplam 215 öğrenci oluşturdu. Bu evren arasından 188 öğrenci, rastgele örnekleme yöntemi ile örnekleme alındı. Araştırmaya başlamadan önce etik kurul izni ve öğrencilerden aydınlatılmış onam alındı. Veri toplama aracı olarak, Yapılandırılmış Soru Formu, Pitsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PSQI) ve Uluslararası Fiziksel Aktivite Envanteri kullanıldı. Veriler SPSS 21.00 programında analiz edildi.
Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalamalarının 20,68±1,83 yıl, %86,17’sinin kadın, Beden Kitle İndeksi (BKİ) ortalamasının 21,37±3,46 olduğu, %93,6'sının internet kullandığı ve yatak odalarında %79,3’ünde akıllı telefon olduğu saptandı. PUKİ puan ortalamasının 7,74±3,41, Öznel Uyku Kalitesi alt boyutunda 0,13±0,42, Uyku Latensi’nde 1,81±0,74, Uyku Süresi’nde 1,07±1,00, Alışılmış Uyku Etkinliği’nde 0,61±0.94, Uyku Bozukluğu’nda, Uyku İlacı Kullanımı’nda 0.85±0.98 ve Gündüz İşlev Bozukluğu’nda 2,18±1,49 saptandı. IPAQ’ya göre ise hesaplanan haftalık enerji tüketimi puan ortalamasının 1388,04±1644,24 olduğu belirlendi.
Sonuç: Öğrencilerin kötü uyku kalitesine sahip olduğu haftalık enerji miktarının düşük değerde olduğu görüldü. Bu durumda, uyku öncesinde teknolojik araçların çok fazla kullanılmaması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: İletişim teknolojisi, internet kullanımı, sosyal ağ, uyku, hareket, hemşirelik


Effect of Communication Technology Usage on Sleep and Physical Activity Level in Nursing Students

Yeliz Çulha1, Nuray Turan1, Gülsün Özdemir Aydın1, Hatice Kaya1, Türkinaz Atabek Aştı2
1Istanbul University Cerrahpasa, Florence Nightingale Nursing Faculty
2Bezmialem University Health Sciences Faculty Nursing Department

Objective: The present study was conducted in order to examine effect of communication technology usage on sleep and physical activity level in nursing students.
Method: This descriptive and cross-sectional study was carried out with 215 nursing students in the Nursing Department of a Faculty of Health Sciences in Istanbul in the 2016-2017 academic year. 188 nursing students who agreed to participate in the study constituted the sample group. Prior to the start of the study, the ethics committee was granted permission and informed from the students. The data were collected by using Structured Question Form, Pitsburgh Sleep Quality Index (PSQI) and International Physical Activity Inventory (IPAQ short form). Data were analyzed in the program of SPSS 21.00.
Results: It was determined that 86.17% of the students were female, their average age was 20.68±1.83 years, 93.6% of the students used internet, 79.3% of them had smartphones in bedrooms. It was determined that the point average of PSQI was 7.74 ± 3.41, Subjective Sleep Quality subscale 0.13±0.42, Sleep Latency 1.81 ± 0.74, Sleep Duration 1.07 ± 1,00, Habitual Sleep Efficiency 0.61±0.94, Sleep Disturbances 0.85 ± 0.98 in the Use of Sleeping Medications and 2.18±1.49 in the Daytime Dysfunctioan. According to IPAQ, the calculated weekly energy consumption point average was determined 1388.04±1644.24.
Conclusion: It was seen that the amount of weekly energy in which students had poor sleep quality was low. In this case, it may be advisable not to use the technological tools too much before sleeping.

Keywords: Communication technology, Internet Usage, Social Network, Sleep, Movement, Nursing


Yeliz Çulha, Nuray Turan, Gülsün Özdemir Aydın, Hatice Kaya, Türkinaz Atabek Aştı. Effect of Communication Technology Usage on Sleep and Physical Activity Level in Nursing Students. . 2020; 6(3): 433-441

Sorumlu Yazar: Nuray Turan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (15 kere görüntülendi)
 (684 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN