ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 9 Sayı : 3 Yıl : 2023
 
Yoğun Bakım Hemşirelerinin Örgütsel Yenilik Düzeylerinin İncelenmesi []
. 2020; 6(3): 448-454 | DOI: 10.5222/jaren.2020.18863  

Yoğun Bakım Hemşirelerinin Örgütsel Yenilik Düzeylerinin İncelenmesi

Elif Gezginci1, Bediye Oztas2, Gonul Kurt3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Hemşirelik Fakültesi, İstanbul
2Ankara Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara
3Sakarya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sakarya

Amaç: Yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin örgütsel yenilik düzeylerini incelemek amacıyla yapıldı.
Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırma, Ankara’daki bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Yoğun Bakım Ünitelerinde çalışan 90 hemşire ile gerçekleştirildi. Katılımcılardan veriler Tanıtıcı Bilgi Formu ve Örgütsel Yenilik Ölçeği ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, One-Way ANOVA testi, Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis testi kullanıldı.
Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 28,01±5,6’idi. Katılımcıların çoğunun (%68,9) yenilikçi uygulamalar için kaynakları etkin kullanmadığı ve %66,7’sinin yenilikçi uygulamalar ile ilgili bir proje geliştirmeyi düşünmediği saptandı. Katılımcıların %87,8’i yenilikçi uygulamalar için yoğun bakım ünitelerinin uygun yerler olduğunu ifade etti. Yaş, medeni durum, eğitim durumu, meslek yılı ve yoğun bakımda çalışma süresi ile örgütsel yenilik alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı saptandı (p<0,05).
Sonuç: Araştırma sonuçlarına göre; yoğun bakım hemşirelerinin yaş, medeni durum, eğitim durumu, meslek yılı ve yoğun bakımda çalışma süresi gibi sosyo-demografik özelliklerinin örgütsel yenilik eğilimlerini etkilemediği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: hemşire, örgütsel yenilik, yoğun bakım


Investigation of Intensive Care Nurses’ Organizational Innovation Levels

Elif Gezginci1, Bediye Oztas2, Gonul Kurt3
1University of Health Sciences, Hamidiye Faculty of Nursing, Istanbul
2Ankara Medipol University, Faculty of Health Sciences, Ankara
3Sakarya University, Faculty of Health Sciences, Sakarya

Aim: The aim of this study was to investigate intensive care nurses’ organizational innovation levels.
Methods: This descriptive study was conducted with 90 nurses working in the Intensive Care Units of a Training and Research Hospital in Ankara. Data were collected by Descriptive Information Form and Organizational Innovation Scale. Descriptive statistics, One-Way ANOVA test, Mann-Whitney U test and Kruskal-Wallis test were used to evaluate the data.
Results: The mean age of participants was 28.01±5.6. It was found that most of the participants (68.9%) did not use resources effectively for innovative practices and 66.7% of them did not intend to develop a project related to innovative practices. Eighty-eight percent of participants stated that intensive care units are suitable places for innovative practices. There was no statistically significant difference between age, marital status, educational status, occupational year, working year in intensive care unit with organizational innovation sub-scales (p<0.05).
Conclusion: According to this study, intensive care nurses’ socio-demographic characteristics such as age, marital status, education level, occupational year and working time in intensive care did not affect their organizational innovation tendencies.

Keywords: intensive care, nurse, organizational innovation


Elif Gezginci, Bediye Oztas, Gonul Kurt. Investigation of Intensive Care Nurses’ Organizational Innovation Levels. . 2020; 6(3): 448-454

Sorumlu Yazar: Elif Gezginci, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (31 kere görüntülendi)
 (680 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN