ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 9 Sayı : 3 Yıl : 2023
 
Fabrika Çalışanlarının Stres Kaynakları ve Stresle Başa Çıkma Tutumlarının Değerlendirilmesi []
. 2016; 2(1): 9-15 | DOI: 10.5222/jaren.2016.009  

Fabrika Çalışanlarının Stres Kaynakları ve Stresle Başa Çıkma Tutumlarının Değerlendirilmesi

Filiz Tavlı, Doç. Dr. Gül Ünsal
Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, fabrikadaki çalışanların stres kaynaklarını ve stresle başa çıkma tutumlarını belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu araştırmaya fabrikada çalışan 202 kişi katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Stres Kaynağı Ölçeği, Stresle Başa Çıkma Tutumları Değerlendirme ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel analizler (ortalama, standart sapma, medyan, yüzde), Student-t testi, Mann-Whitney-U, ANOVA testi, Kruskal Wallis ve Tukey testi kullanıldı. Çalışmada p<0,05 güven aralığı olarak kabul edildi
BULGULAR: Çalışmanın bulgularına göre, stres kaynakları ile yaş, eğitim durumu, medeni durum ve çocuk sahibi olma durumları karşılaştırıldığında anlamlı farklılıklar olduğu saptandı (p<0,05). Stresle başa çıkma tutumları ile cinsiyet, medeni durum, eğtim durumu, çalışılan bölüm ve yaş arasında anlamlı farklılıklar olduğu bulundu (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Fabrikada bütün stres kaynağı alt boyutlarında hastalık geliştirme ihtimali olduğu saptandı ve hastalık geliştirme ihtimali en yüksek stres kaynağı alt boyutu işle ilgili strestir (%61,9). Çalışmada en çok kullanılan stresle başa çıkma tutumunun ‘pozitif yeniden yorumlama ve gelişme’ olduğu tespit edildi

Anahtar Kelimeler: Stres, Stres Kaynakları, Başa Çıkma, Fabrika Çalışanları


Assesment of source of stress for factory employess and their manners to cope with stress

Filiz Tavlı, Doç. Dr. Gül Ünsal
Marmara Unıversıty, Instıtute Of Health Scıences, Psychiatric Nursing Departmen, Istanbul

INTRODUCTION: The aim of this study is to determine the sources of stress for employees in the factory and their manners to cope with stress.
METHODS: 202 persons working in a factory have participated in this research. The Stress Source Scale and Manners of Coping with Stress and Assessment were used as tools to collect data. Complementary statistical analysis (mean, standard deviation, median, percentile), Student-t test, Mann-Whitney-U, ANOVA test, Kruskal Wallis and Tukey test were used for analysis of the data collected. P<0.05 was accepted as confidence interval for the study.
RESULTS: According to the findings of the study; significant differences were observed when the sources of stress were compared with age, level of education, marital status and having children (p<0.05). It had been determined in the study that the most commonly used manner to cope with stress had been “positive reinterpretation and development”. Significant differences were observed between methods of coping with stress and gender, marital status, level of education, department worked and age.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It has been determined the possibility to develop an illness in sub-dimensions of all sources of stress in the factory and the sub-dimension of the highest source of stress possibility to develop an illness observed had been work stress (%61,9). It had been determined in the study that the most commonly used manner to cope with stress had been “positive reinterpretation and development.

Keywords: stress, stress resources, coping strategies, factory workers


Filiz Tavlı, Doç. Dr. Gül Ünsal. Assesment of source of stress for factory employess and their manners to cope with stress. . 2016; 2(1): 9-15

Sorumlu Yazar: Filiz Tavlı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (45 kere görüntülendi)
 (3545 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN