ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 9 Sayı : 3 Yıl : 2023
 
Hemşirelerin Kişilik Özellikleri, Benlik Kavramı ve Mesleğe ilişkin Algıları Arasındaki ilişkinin İncelenmesi []
. 2020; 6(3): 455-464 | DOI: 10.5222/jaren.2020.21043  

Hemşirelerin Kişilik Özellikleri, Benlik Kavramı ve Mesleğe ilişkin Algıları Arasındaki ilişkinin İncelenmesi

Oyku Ozdemir1, Gamze Temiz2, Semiha Akin2
1Fransız Lape Hastanesi
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Amaç: Bu araştırma hemşirelerin kişilik özellikleri, profesyonel benlik kavramı ve mesleğe ilişkin algılarının değerlendirilmesi ve aralarındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirildi.
Yöntem: Bu çalışma tanımlayıcı-ilişki arayıcı nitelikte bir araştırmadır. Araştırma örneklemini İstanbul’da bulunan bir vakıf üniversitesine bağlı iki özel hastane ve bir tıp merkezinde çalışan 185 hemşire oluşturdu. Veriler On Maddeli Kişilik Ölçeği, Hemşirelik Mesleğini Algılama Ölçeği ve Hemşirelerin Profesyonel Benlik Kavramı Ölçeği’yle elde edildi.
Bulgular: Hemşirelerin yaş ortalaması 25,32, %42,2’si lisans mezunu ve mesleki deneyim süresi 5,21 yıldır. On-Maddeli Kişilik Ölçeği maddelerine verilen yanıtlar sıralandığında; “kendimi güvenilir öz-disiplinli görürüm”, “kendimi sempatik, sıcak görürüm” ve “kendimi dışadönük, istekli görürüm” ifadelerinin ortalamaları ölçeğin diğer madde ortalamalarına göre daha yüksek bulundu. Hemşirelik Mesleğini Algılama Ölçeği toplam ölçek puanı hemşirelerin mesleğine ilişkin genel algılarının orta düzeyde olumlu olduğunu göstermektedir. Ölçek puan ortalamaları hemşirelerde profesyonel benlik algısının olumlu (110,30±12,53) olduğunu göstermektedir. On-Maddeli Kişilik Ölçeği’nin Dışa Dönüklük alt boyutu puanları ile Hemşirelerin Profesyonel Benlik Kavramı Ölçeği’nin Mesleki Memnuniyet alt boyutu puanları arasında pozitif yönlü istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı (p=0,006). On-Maddeli Kişilik Ölçeği puanları ile Hemşirelik Mesleğini Algılama Ölçeği puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki belirlenmedi (p>0,05). Hemşirelik Mesleğini Algılama Ölçeği alt boyut puanları ile Hemşirelerin Profesyonel Benlik Kavramı Ölçeği alt boyutu puanları arasında pozitif yönlü istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı (p<0,01).
Sonuç: Araştırma sonuçları hemşirelerin meslek algıları ile profesyonel benlik algısı arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu ve hemşirelerin mesleki algılarının geliştirilmesine yönelik stratejilere gereksinim duyulduğunu göstermektedir. Kişilik özellikleri doğrultusunda meslek algıları ve profesyonel benlik algısını geliştirecek yaklaşımlar benimsenmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, kişilik özellikleri, benlik kavramı, mesleki algı


Investigation of the Relationship among Personality Traits, and Self-Concept, and Occupational Perceptions of Nurses

Oyku Ozdemir1, Gamze Temiz2, Semiha Akin2
1Fransız Lape Hospital
2University of Health Sciences Faculty of Nursing

Aim: This study was carried out to evaluate the personality traits, professional self-concept and occupational perceptions of the nurses and to examine the relationship among them.
Method: This is a descriptive and correlational study. The research sample was made of 185 nurses working in two private hospitals affiliated to a foundation university and in a medical center located in Istanbul Province. Data were obtained using the Ten-Item Personality Scale, the Perception of Nursing Profession Scale and the Professional Self-Concept Scale in Nurses.
Results: The average age of nurses was 25.32, 42.2% had bachelor's degree and the duration of experience as a nurse was 5.21 years. In the ranking of the average scores of the answers given to the items of the Ten-Item Personality Scale, the averages of the statements "I consider myself as reliable self-disciplined", "I consider myself as sympathetic, warm-hearted" and "I consider myself as extroverted, enthusiastic" were higher than the means of other items. The general perceptions of nurses on nursing profession are moderately positive. Scores showed that professional self concept in nurses was quite positively (110.30±12.53). Positive relationship was found between the scores of Extroversion sub-dimension of the Ten-Item Personality Scale and the Professional Satisfaction sub-dimension scores of the Professional Self-Concept Scale in Nurses (p=0.006). No statistically significant relationship was found between the scores of the Ten-Item Personality Scale and Perception of Nursing Profession Scale (p>0.05). Statistically significant positive relationship was determined between scores of the Perception of Nursing Profession Scale and the Professional Self-Concept Scale in Nurses (p<0.01).
Conclusion: Research results show ed a positive relationship between nurses’ occupational perceptions and professional self-perceptions, and that there is a need for strategies to improve the nurses’ occupational perceptions. It is important to adopt approaches that improve occupational perceptions and professional self-perception in accordance with the personality traits.

Keywords: Nurse, personality traits, self-concept, occupational perception


Oyku Ozdemir, Gamze Temiz, Semiha Akin. Investigation of the Relationship among Personality Traits, and Self-Concept, and Occupational Perceptions of Nurses. . 2020; 6(3): 455-464

Sorumlu Yazar: Semiha Akin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (35 kere görüntülendi)
 (916 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN