ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 9 Sayı : 3 Yıl : 2023
 
Çocuğu Tip 1 Diyabet Tanısı ile İzlenen Annelere Uygulanan Psikodrama Grup Terapisinin Rol Becerileri, Uyum Süreci, Yaşam Kalitesi ve Depresyon Üzerine Etkisi: Bir Karma Yöntem Araştırması []
. 2020; 6(3): 465-475 | DOI: 10.5222/jaren.2020.23500  

Çocuğu Tip 1 Diyabet Tanısı ile İzlenen Annelere Uygulanan Psikodrama Grup Terapisinin Rol Becerileri, Uyum Süreci, Yaşam Kalitesi ve Depresyon Üzerine Etkisi: Bir Karma Yöntem Araştırması

Deniz Kaya Meral1, Ejder Akgun Yildirim2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2Sağlık bilimleri Üniversitesi, İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Si̇ni̇r Hastalıkları Eği̇ti̇m ve Araştırma Hastanesi̇, İstanbul

Amaç: Yapılan bu çalışmada, T1DM tanılı çocuğu olan annelere uygulanan psikodrama grup terapisinin yaşam kalitesi ve depresyon üzerine etkinliğinin değerlendirilmesi, fizyolojik role zorunlu regrese olmuş anne ile T1DM tanılı çocuğu arasındaki ilişkinin birbirleriyle temas kurabilen yeni rol ilişkisine kavuşması ve annelerin uyum becerilerinin arttırılması amaçlanmıştır.
Yöntem: Tip 1 diyabetli çocuğu olan annelerle yapılan grup çalışması 22 oturum olarak gerçekleştirildi. Çalışmaya 6 terapi ve 8 kontrol grubu olmak üzere 14 kişi dahil edilmiştir. Araştırmada karma araştırma yöntemlerinden yakınsayan paralel desen kullanılmıştır. Araştırmanın nicel verileri, “Kişisel Bilgi Formu”, “Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ)” ve “Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu Türkçe Versiyonu (WHOQOL-BREF-TR)” kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmanın nitel verileri, “nitel içerik analizine tabi tutulan grup kayıtları” ve Moreno’nun sosyal atom yönergesi ile grup uygulamasında elde edilen katılımcıların “sosyal atom yörünge içerikleri” kullanılarak toplanmıştır.
Bulgular: Bu çalışmada, psikodrama uygulamasına katılan grup üyelerinin BDÖ ön test son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir azalma görüldü (p<0.05). Terapi grubunda WHOQOL-BREF-TR ölçeği puanlarının son testte arttığı belirlenmiştir. Çalışmada psikodrama tekniğiyle fizyolojik role zorunlu regrese olmuş anne çocuk ilişkisinden, birbirleriyle temas kurabilen yeni rol ilişkisine kavuşmaları sağlandı.
Sonuç: Grup çalışmamızın sonuçları, psikodrama uygulamasının T1DM tanılı çocuğu olan annelerin depresyon düzeylerini azalttığını, yaşam kalitesi puanlarını arttırdığını, annelerin yaşamlarına ve yaşamdaki diğer rollerine uyum sağlamada etkili olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Tip 1 Diabetes Mellitus, Anneler, Uyum, Depresyon, Psikodrama


The Effect of Psychodrama Group Therapy on the Role Skills, Adaptation Process, Quality of Life and Depression Applied to Mothers of Children with Type 1 Diabetes: A Mixed Methods Study

Deniz Kaya Meral1, Ejder Akgun Yildirim2
1University of Health Science, Gaziosmanpasa Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
2University of Health Science, Bakirkoy Research and Training Hospital For Psychiatry, Neurology and Neurosurgery, Istanbul, Turkey

Objective: This study aims to evaluate the effectiveness of the psychodrama group therapy on the quality of life and depression of mothers whose children have been diagnosed with T1DM, to retrieve a new relationship of mutually interactive roles in the relationship between mothers who have necessarily regressed to physiological roles with children who have been diagnosed with T1DM, and to raise the adaptability of mothers.
Method: Group study with mothers with children with type 1 diabetes was consisted of 22 sessions. Fourteen individuals were included in the study: six in the therapy group and eight in the control group. The convergent parallel design, a mixed research method was used in the study. The quantitative data from the research were acquired using a “Personal Information Form”, “Beck Depression Inventory Scale (BDI)”, and “World Health Organization Quality of Life Scale Turkish Version (WHOQOL-BREF-TR)”. The qualitative research data were collected using “Group Records Subjected to a Qualitative Content Analysis” and the “Social Atom Orbit Content” of participants acquired in the group application with Moreno’s social atom orbit.
Results: In the study, a statistically significant decrease was found between the BDI of the group members who participated in psychodrama application pre-test post-test scores (p<0.05). It was determined that WHOQOL-BREF-TR scale scores in the therapy group increased in the posttest. In this study, the mother-child relationship was redefined by using psychodrama techniques. The formerly regressed relationship has now been transformed to a relationship of mutual contact.
Conclusion: The results of our group study demonstrated that administering the psychodrama technique reduces the levels of depression in mothers with children diagnosed with T1DM, increased their quality of life scores, and was effective in harmonizing with the lives and other roles in life of the mothers.

Keywords: Type 1 Diabetes Mellitus, Mothers, Adaptation, Depression, Psychodrama


Deniz Kaya Meral, Ejder Akgun Yildirim. The Effect of Psychodrama Group Therapy on the Role Skills, Adaptation Process, Quality of Life and Depression Applied to Mothers of Children with Type 1 Diabetes: A Mixed Methods Study. . 2020; 6(3): 465-475

Sorumlu Yazar: Deniz Kaya Meral, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (45 kere görüntülendi)
 (475 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN