ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 9 Sayı : 1 Yıl : 2023
 
Diyabet Tanısı ile İzlenen Adölasanlarda Hipoglisemi Korkusu ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi []
. 2022; 8(3): 131-139 | DOI: 10.55646/jaren.2022.24650  

Diyabet Tanısı ile İzlenen Adölasanlarda Hipoglisemi Korkusu ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Sultan Mermer Ata1, Gülzade Uysal2
1Eskişehir Şehir Hastanesi, Eskişehir, Türkiye
2Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sakarya, Türkiye

Amaç: Bu araştırma, tip 1 diyabet tanısıyla izlenen adölesanların hipoglisemi korkusuyla yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tipte olup, örneklemini 128 çocuk oluşturmuştur. Araştırmanın verileri literatür bilgisinden yararlanılarak araştırmacı tarafından hazırlanan “Veri Toplama Formu”, “Virginia Çocuk/Ergen Düşük Kan Şekeri Ölçeği (DKŞÖ)” ve “Çocuklar İçin Yaşam Kalite Ölçeği (ÇİYKÖ)” kullanılarak toplanmıştır.
Bulgular: Adölesanların, %56,2’sı 13-15 yaş aralığında olup %58’i, kızdır. Katılımcıların %21,1’i 10 yıldan uzun süredir diyabet tedavisi almaktadır ve %65,8 ‘i son bir ayda hipoglisemi yaşadığını belirtmiştir. %28,1’inin HgA1c değeri 8’in üzerindedir. Adölesanların hipoglisemi korkusunu belirten DKŞÖ puan ortalaması 34,06±7,12 ve yaşam kalite algılarını gösteren ÇİYKÖ puan ortalamaları ise 67,46±11,68 bulunmuştur.
Sonuç: Sonuç olarak, diyabetli adölesanların hipoglisemi korkusu azaldıkça yaşam kalitesi yükselmiştir.

Anahtar Kelimeler: Adölesan, Diyabet, Hipoglisemi Korkusu, Yaşam Kalitesi


Determination of the Relationship Between Hypoglycaemia Fear and Quality of Life in Adolescents Monitored with the Diagnosis of Diabetes

Sultan Mermer Ata1, Gülzade Uysal2
1Eskisehir City Hospital, Eskişehir, Turkey
2Sakarya University of Applied Sciences, Faculty of Health Sciences, Sakarya, Turkey

Aim: This study was made in order to determine the relationship between the fear of hypoglycemia and the quality of life adolescents who were followed up with the diagnosis of type 1 diabetes.
Method: This study is descriptive type and its sample consisted of 128 children. The data of the study were collected by using the “Data Collection Form”, “Virginia Child/Adolescent Low Blood Sugar level (LBS)” and “Children’s Quality of Life Scale (PedsQL)” prepared by the researcher using the literature information.
Results: 56.2% of the adolescents were in the 13-15 age range and 58% were female. 21.1% of them have been receiving diabetes treatment for more than 10 years and 65.8% stated that they have experienced hypoglycemia in the last month. HgA1c value of 28.1% is over 8. The mean LBS score of adolescents, which indicates fear of hypoglycemia, was 34.06±7.12, and the mean score for the PedsQL, which indicates their perception of quality of life, was 67.46±11.68.
Conclusion: As a result, the quality of life of adolescents with diabetes increased as the fear of hypoglycemia decreased.

Keywords: Adolescent, Diabetes, Fear of Hypoglycemia, Quality of Life


Sultan Mermer Ata, Gülzade Uysal. Determination of the Relationship Between Hypoglycaemia Fear and Quality of Life in Adolescents Monitored with the Diagnosis of Diabetes. . 2022; 8(3): 131-139

Sorumlu Yazar: Sultan Mermer Ata, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (14 kere görüntülendi)
 (428 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN