ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 10 Sayı : 1 Yıl : 2024
 
Hemşirelerin Enteral ve Parenteral Beslenme Uygulamalarına İlişkin Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi []
. 2018; 4(1): 1-14 | DOI: 10.5222/jaren.2018.001  

Hemşirelerin Enteral ve Parenteral Beslenme Uygulamalarına İlişkin Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Emel Koçhan1, Semiha Akın2
1Şişli Florence Nightingale Hastanesi
2İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu

Amaç: Bu araştırma hemşirelerin parenteral ve enteral beslenme uygulamalarına ilişkin bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi ve ilişkili faktörlerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildi.
Yöntem: Bu çalışma tanımlayıcı-kesitsel nitelikte bir araştırmadır. İki hastanede gerçekleştirildi. Çalışma örneklemini 142 hemşire oluşturdu. Hemşirelerin bilgi düzeyleri Enteral Beslenme Uygulamalarına İlişkin Bilgi Formu ve Parenteral Beslenme Uygulamalarına İlişkin Bilgi Formu kullanılarak değerlendirildi.
Bulgular: Örneklemin yaş ortalaması 24.24 ve %60.6’sı lisans mezunudur. Hemşirelerin %66.2’si beslenme uygulamaları konusunda eğitim almadığını bildirdi. Hemşirelerin enteral ve parenteral beslenme uygulamaları konusunda orta düzeyde bilgili (13.45±3.31; 7.13±2.80) bulundu. Enteral beslenme ürünlerinin saklanma yeri ve süresi, gastrik rezidüel volüm ve enteral beslenme tüpleri aracılığıyla ilaç uygulamalarına ilişkin soruların en fazla yanlış yanıtlanan sorular olduğu saptandı (sırasıyla; %78.2, %73.9, %71.1). Parenteral beslenme uygulamalarında osmolaritesi 900 mOsm/l’den fazla olan solüsyonların verilme yolu (%83.8), parenteral yolla beslenen hastalarda santral kateter aracılığıyla ilaç uygulama durumu (%76.8) ve enfeksiyon riskini arttıran faktörlere ilişkin sorular (%64.8) en fazla yanlış yanıtlanan sorular olduğu belirlendi. Cerrahi hemşirelerinin Parenteral Beslenme Uygulamalarına İlişkin Bilgi Formu ve Enteral Beslenme Uygulamalarına İlişkin Bilgi Formu puanları dahili ve yoğun bakım hemşirelerinin puanlarına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha düşük saptandı (p< 0.05).
Sonuç: Araştırma sonuçları enteral ve parenteral beslenme konusunda bilgi düzeyinin teorik ve uygulamalı eğitimlerle desteklenmesine gereksinim olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Enteral beslenme, parenteral beslenme, bilgi düzeyi, hemşire


Evaluation of Knowledge Levels of Nurses about Enteral and Parenteral Nutrition Practices

Emel Koçhan1, Semiha Akın2
1Sisli Florence Nightingale Hospita
2Istanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hospital School of Nursing

Objective: This research was conducted in order to evaluate the knowledge level about parenteral and enteral nutrition practices of nurses and determine the associated factors with the knowledge.
Method: It is a descriptive and cross-sectional study. The study was carried out at two hospitals. The sample was composed of 142 nurses. Nurses' knowledge levels of enteral and parenteral nutrition practices were assessed using Knowledge Questionnaire for Parenteral Nutrition Practices and Knowledge Questionnaire for Enteral Nutrition Practices.
Results: Mean age of sample was 24.4 and 60.6% had bachelor's degree. Nurses (66.2%) reported that they were not trained for nutrition practices. It was found that nurses had moderate knowledge about enteral and parenteral (13.45±3.31; 7.13±2.80) nutrition practices. Most common incorrectly answered questions were about storage places and duration of enteral nutrition products, residual gastric volume and medication administration through enteral feeding tubes (78.2%, 73.9% and 71.1%, respectively). The least correctly answers were about ideal route for transfusion of parenteral solutions with osmolarities greater than 900 mOsm/l during parenteral nutrition practice (83.8%), the administration of medications through the central intravenous catheters (76.8%) and factors that increase the risk of infection in parenteral practices (64.8%), respectively. Surgical nurses obtained statistically significantly lower means from Knowledge Questionnaire for Enteral Nutrition Practices and Knowledge Questionnaire for Parenteral Nutrition Practices than those working in medical wards or intensive care units (p< 0.05).
Conclusion: The study results have shown that knowledge of nurses about enteral or parenteral nutrition needs to be improved through the theoretical and practical training.

Keywords: Enteral nutrition, parenteral nutrition, knowledge, nurse


Emel Koçhan, Semiha Akın. Evaluation of Knowledge Levels of Nurses about Enteral and Parenteral Nutrition Practices. . 2018; 4(1): 1-14

Sorumlu Yazar: Semiha Akın, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (33 kere görüntülendi)
 (12647 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN