ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 9 Sayı : 3 Yıl : 2023
 
E-sağlık Okuryazarlığı ile Kalp Yetersizliği Öz Bakımında Bakım Veren Katkısı Arasındaki İlişki []
. 2020; 6(3): 476-482 | DOI: 10.5222/jaren.2020.28290  

E-sağlık Okuryazarlığı ile Kalp Yetersizliği Öz Bakımında Bakım Veren Katkısı Arasındaki İlişki

Seher Cevik1, Gürkan Özden2, Seyhan Çıtlık Sarıtaş2
1İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı, Malatya
2İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Malatya

Amaç: Araştırma e-sağlık okuryazarlığı ile kalp yetersizliği olan hastanın özbakımına bakım veren katkısı arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı ve ilişki arayıcı olarak planlanmıştır. Araştırma Nisan- Temmuz 2018 tarihleri arasında Türkiye’nin doğusunda bulunan bir üniversite hastanesinde yapıldı. Araştırmanın evrenini hastanede kalp yetersizliği nedeni ile tedavi gören, New York Heart Association (NYHA) sınıflamasına göre fonksiyonel kapasitesi sınıf ΙΙ ve üzeri olan hastalar ile bu hastaların bakım vericileri oluşturdu. Araştırmanın örneklemini güç analizi ile 0.05 yanılgı, 0.95 güven aralığıyla, evreni 0.95 temsil gücüyle 180 bakım verici oluşturdu. Verilerin toplanmasında Kişisel Tanıtım Formu, Kalp Yetersizliği Özbakımında Bakım Veren Katkısı Ölçeği ve E-Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği kullanıldı.İstatistiksel değerlendirmede; tanımlayıcı istatistikler, bağımsız gruplarda t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Kruskal Wallis analizi, bonferoni,multiplelinear regresyon analizleri vecronbachalfa güvenirlik analizi kullanıldı.
Bulgular: Araştırmada bakım vericilerin E-Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği puan ortalamasının 22.8±7.8 olduğu görüldü. Aynı zamanda Kalp Yetersizliği Özbakımına Bakım Veren Katkısı Ölçeği, Özbakım Sürekliliğine Katkı, Özbakım Yönetimine Katkı ve Bbakım Vveren Güvenirliğinin Hasta Özbakımına Katkısı alt boyut puan ortalamalarının sırasıyla 23.2±7.8, 14.2±3.2 ve 13.7±4.2 olduğu bulundu. Araştırmada bakım vericilerin Kalp Yetersizliği Özbakımına Bakım Veren Katkısı Ölçeği, Bakım Veren Güvenirliğinin Hasta Özbakımına Katkısıalt boyutu ile E-Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği puan ortalamaları arasında pozitif yönde zayıf anlamlı ilişki saptandı(r: 0.157, p<0.05).
Sonuç: Araştırmada E-Sağlık Okuryazarlığı ile Kalp Yetersizliği Özbakımına Bakım Veren Katkısı Ölçeğinin,Özbakım Sürekliliğine Katkı ve Özbakım Yönetimine Katkı alt boyutları arasında anlamlı ilişki bulunamazken, Bakım Veren Güvenirliğinin Hasta Özbakımına Katkısı alt boyutu arasında pozitif yönde zayıf ilişki bulundu (r: 0.157, p<0.05).

Anahtar Kelimeler: Kalp yetersizliği, bakım verici, E-sağlık okuryazarlığı, özbakım katkısı


The Relationship Between E-health Literacy and Health Failure

Seher Cevik1, Gürkan Özden2, Seyhan Çıtlık Sarıtaş2
1Inonu University Faculty Of Nursing, Fundamental Nursing Department, Malatya
2Inonu University Faculty of Nursing, Medical Nursing Department, Malatya

Objective: Theresearchwasconductedtodeterminetherelationshipbetween e-healthliteracyandthecaregivercontributionto self-care of a patientwithheartfailure.The study was carried out with the purpose of determining the effects of e-health literacy on the self-care of patients with heart failure.
Methods: Thiswasplanned as a descriptiveandcorrelationalstudy. Itwascarriedoutbetween April andJuly 2018. Thepopulation of thestudyconsisted of patientswhoreceivedtreatmentforheartfailure at thehospitalwhich had a functionalcapacity of class II orhigherbased on theclassification of the New York HeartAssociationandtheircaregivers. Thesampleconsisted of 180 caregiversbypowertorepresentthepopulation. Thedatawerecollectedby a Personal Information Form, theCaregiverContributionto Self-Care of HeartFailure Index andtheeHealthLiteracyScale. Thestatisticalanalysesinvolveddescriptivestatistics, independent-samples t-test, ANOVA, Kruskal Wallis analysis, Bonferroni test, multiplelinearregressionanalysis.
Results: Themean e-healthscalescore of thecaregiverswhoparticipated in thestudywas 22.8±7.8. Moreover, themeanscores of theCaregiverContributionto Self-Care of HeartFailure Index, itsdimensions of contributiontocontinuity of self-care, contributiontomanagement of self-careandcontributiontocontinuity of self-carewererespectively 23.2±7.8, 14.2±3.2 and 13.7±4.2. therewas a positiveandweaksignificantrelationshipbetweenthemeanvalues of thecontribution of reliability of caregiver on patient self-caredimension of the Index andtheeHealthLiteracy Index scores (p<0.05).
Conclusion: Whilethestudyfoundnosignificantrelationshipbetween e-healthliteracyandthedimensions of contributiontocontinuation of self-careandcontributiontomanagement of self-care of theCaregiverContributionto Self-Care of HeartFailure Index, therewas a positiveandweaksignificantrelationshipbetween e-healthliteracyandthedimension of contribution of reliability of caregivertopatient self-care (p<0.05).

Keywords: Heart failure, caregiver, e-health literacy, self-care contribution


Seher Cevik, Gürkan Özden, Seyhan Çıtlık Sarıtaş. The Relationship Between E-health Literacy and Health Failure. . 2020; 6(3): 476-482

Sorumlu Yazar: Seyhan Çıtlık Sarıtaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (34 kere görüntülendi)
 (579 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN