ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 9 Sayı : 1 Yıl : 2023
 
0-24 Aylık Çocuğu Olan Annelerin Anne Sütünü Arttırmaya Yönelik Geleneksel Uygulamaları []
. 2021; 7(3): 121-129 | DOI: 10.55646/jaren.2021.28291  

0-24 Aylık Çocuğu Olan Annelerin Anne Sütünü Arttırmaya Yönelik Geleneksel Uygulamaları

Zeynep Ünver1, Behice Erci2
1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Suşehri Sağlık Yüksekokulu
2İnönü Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi

Giriş ve Amaç: Araştırma 0-24 aylık çocuğu olan annelerin anne sütünü arttırmaya yönelik geleneksel uygulamalarını saptamak amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
Yöntem: Bu araştırma Kasım-Aralık 2013 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmanın evrenini; İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Pediatri Poliklinikleri, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ne başvuran ve Anne Ünitesi’ne yatışı yapılan 0-24 aylık çocuğu olan anneler oluşturmaktadır. Yapılan güç analizi ile belirlenen 220 anne örneklemi oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından oluşturulan Soru Formu kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanarak kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırma kapsamına alınan annelerin yaş ortalaması 23.6±6.3 yıl ve %88.6’ sının bebeklerini araştırma sırasında halen emzirmekte olduğu bulunmuştur. Annelerin %44.1’inin doğumdan sonra ilk gıda olarak anne sütü, %49.1’inin ise mama verdiği, %45.5’inin bebeklerini doğumdan sonra ilk bir saatten sonra emzirmeye başladığı, %32.3’ünün bebeğini ağladıkça emzirdiği ve %44.5’inin bebek emdiği sürece emzirmeye devam etmeyi düşündüğünü ifade etmiştir.Anneler besinler içinde en çok baklagilin (%90.0), içeceklerden ise suyun (%95.9) anne sütünü arttırdığına inanmaktadır.
Sonuç ve Öneriler: Anneler geleneksel uygulamalarla sütlerinin arttığına inanmaktadırlar. Çoğunlukla beslenme ve sıvı alımına yönelik uygulamalar yer almaktadır. Etkin ve daha uzun sürmesi beklenen bir emzirme dönemi için daha gebelik sırasında geleneksel yapı ve inanışlar göz önüne alınması, düzenli olarak eğitimler yapılması ve annelerin bilinçlendirilmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Anne sütü, emzirme, geleneksel uygulamalar, kültür


0-24 Months for Increasing Breast Milk of Mothers with Traditional Applications

Zeynep Ünver1, Behice Erci2
1Sivas Cumhuriyet University, Suşehri Health College
2Inonü University, Nursing Faculty

Purpose: Research is made to be a descriptive study to identify traditional practices of increase breast milk of mothers with children 0-24 months.
Methods: This research was conducted between November-December 2013. The universe of study is made to constitute by Inonu University Turgut Ozal Medical Center Pediatric Outpatient Clinic, newborn and mother admitted to the Intensive Care Unit admissions the mothers with children 0-24 months. It is consisted of 220 mothers determined by the power analysis sample. Mean and Standard deviation values have been calculated and this was use data for the evaluation of percentage.
Results: The research covered 23.6±6.3 years, the average age of mothers and 88.6% of babies breast feeding present during the investigation was found. Mother of 44.1% give breastmilk after birth as the first breastfeed, mother of 49.1% give food, mother of 45.5% start to breast feed the babies after birth the first hour after borning, mother of 32.3% breast feed the baby when the baby cries and mother 44.5% intend to continue to breast feed in fants Mothers believe that nutrients in most legumes (90.0%), the water in all drinks (95.9%) increase in breast feeding. Mothers believe that their milk increases with traditional practices. Mostly applications for nutrition and fluid intake is located.
Conclusions: For efficient and last longer than expected for the period of breastfeeding during pregnancy, traditional structures and beliefs should be taken in to consideration and training should be done regularly and mothers should be informed.

Keywords: Breastmilk, breastfeeding, traditional practices and culture


Zeynep Ünver, Behice Erci. 0-24 Months for Increasing Breast Milk of Mothers with Traditional Applications. . 2021; 7(3): 121-129

Sorumlu Yazar: Zeynep Ünver, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (26 kere görüntülendi)
 (257 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN