ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 10 Sayı : 1 Yıl : 2024
 
Vankomisine Dirençli Enterokok Sürveyans Çalışması: Bir Devlet Hastanesi Örneği []
. 2018; 4(1): 21-27 | DOI: 10.5222/jaren.2018.021  

Vankomisine Dirençli Enterokok Sürveyans Çalışması: Bir Devlet Hastanesi Örneği

Arzu Bulut1, Halil Şengül2, Ömer Halim Kaşıkçı3
1İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi
2İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
3İstanbul Kamu Hastaneleri Başkanlığı-5

Giriş: Retrospektif olarak gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı, ikinci basamak devlet hastanesinin ikinci seviye genel yoğun bakım ünitesinde yatan riskli hastalarda, vankomisine dirençli enterokok rectal kolonizasyonlarını erken dönemde saptayarak, gerekli izolasyon önlemlerinin alınmasını sağlamak ve ciddi enfeksiyonların oluşmasını önlemektir. Meteryal-Metod: Ocak 2012-Aralık 2013 tarihleri arasında 344 hastadan alınan toplam 713 perirektal sürüntü örneği incelendi. İlk olarak yatan hastalardan haftalık alınan rektal sürüntü örnekleri stuart taşıma besiyerinde anlaşmalı olunan mikrobiyoloji laboratuvarına nakledildi. Daha sonra kanlı ağar ve enterokokosel ağar besiyerlerine ekildi ve 24-48 saatlik inkübasyon sonrası değerlendirildi. Verilerin analizinde SPSS 20.0 paket programı kullanılarak, lojistik regresyon analizi (binomical gogistical regression analysis) yapıldı. Hastaların %4,36’sında yatış sonrası rektal kolonizasyon saptandı. Vankomisine dirençli enterokok kolonizasyonu saptanan hastaların yaş ortalamasının 64,5±21,03 yıl olduğu ve hastalarda yatıştan ortalama 22,13±9,59 gün sonra vankomisine dirençli enterokok kolonizasyonu geliştiği belirlendi. Yatış tanılarından Cardiopulmonary arrestin hastanede vankomisine dirençli enterokok gelişmesini artırdığı belirlendi. Hastanedeki yatış gün sayısının, vankomisine dirençli enterokok gelişmesini etkilediği, yatış gün sayısı “0-10 gün” olanlar ile kıyaslandığında, “11-30 gün” yatanlarda kolonizasyon riskinin arttığı belirlendi. Sonuç: Sonuç olarak araştırmada, hastanelerde vankomisine dirençli enterokok yayılımında çevresel kontaminasyonun ve kolonize hastaların önemli bir etken olduğu düşünülmektedir. Vankomisine dirençli enterokok gelişmesinde etkili diğer faktörler, uzun yatış süreleri, hastaneye yatış tanısı ve antibiyotik kullanımıdır.

Anahtar Kelimeler: Vankomisine dirençli enterokok, sürveyans kültürü, rektal kolonizasyon


Vancomycin Resistant Enterococcus Surveillance Study: A State Hospital Example

Arzu Bulut1, Halil Şengül2, Ömer Halim Kaşıkçı3
1İstanbul Arnavutköy State Hospital
2İstanbul Sabahattin Zaim University
3Istanbul Public Hospitals Presidency-5

Purpose: The purpose of this retrospective study is to identify early vancomycin-resistant enterococcal colonizations in risky patients in a second-level general intensive care unit in a second-stage state hospital, to ensure that necessary isolation measures are taken and serious infections occur. Material and Methods: A total of 713 perirectal swabs taken from 344 patients between January 2012 and December 2013 were analyzed. Weekly rectal swab samples from the first-line patients were transplanted to the microbiology laboratory, which was agreed on the Stuart transport medium. Blood and enterococci were then seeded onto agar media and evaluated after 24-48 h of incubation. In the analysis of the data, binomical gogistical regression analysis was performed using the SPSS 20.0 package program. Rectal colonization was detected in 4,36% of the patients after admission. Vancomycin-resistant enterococcal colonization was found to be 64.5 ± 21.03 years in patients with vancomycin-resistant enterococcal colonization and vancomycin-resistant enterococcal colonization developed after an average of 22,13 ± 9,59 days in patients. Cardiopulmonary arrest increased the incidence of vancomycin-resistant enterococci in the hospital from hospitalization diagnoses. It was determined that the number of hospital days in the hospital affected the development of vancomycin-resistant enterococci and that the risk of colonization was increased in "11-30 days" when compared with those with days of hospitalization of "0-10 days". Results: As a result, in the study, vancomycin-resistant enterococcal spread in hospitals is thought to be an important factor of environmental contamination and colonized patients. Other factors that are effective in the development of vancomycin-resistant enterococci include long hospital stay, hospital admission, and antibiotic use.

Keywords: Vancomycin resistant enterococcus, surveillance culture, rectal colonization


Arzu Bulut, Halil Şengül, Ömer Halim Kaşıkçı. Vancomycin Resistant Enterococcus Surveillance Study: A State Hospital Example. . 2018; 4(1): 21-27

Sorumlu Yazar: Arzu Bulut, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (44 kere görüntülendi)
 (2423 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN