ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 10 Sayı : 1 Yıl : 2024
 
Maneviyat ve Sağlık []
. 2017; 3(1): 39-45 | DOI: 10.5222/jaren.2017.1008  

Maneviyat ve Sağlık

Melike Boztilki1, Elif Ardıç2
1Üsküdar Üni̇versi̇tesi̇ Sbf Sosyal Hizmet Bölümü, İSTANBUL
2Sbf Hemşi̇reli̇k Bölümü, İSTANBUL

Bireyin biyolojik gereksinimleri ile psiko-sosyal gereksinimleri arasında sürekli bir etkileşim vardır. Dolayısıyla fiziksel olarak oluşan bir problem, diğer alanlarda da patolojik değişimlere sebep olabilmektedir. Bu nedenle tedavi sürecindeki bireyin, holistik bir yaklaşımla; fiziksel, sosyal, duygusal, ekonomik, kültürel ve manevi yönlerden ele alınması gerektiği fikri giderek önem kazanmaktadır. Stres kaynakları ve yaşamsal olaylar bireyin inanç sistemini tehdit ettiği ve bireyin bu durumdan biyolojik, psikolojik, sosyokültürel ve manevi olarak etkilendiği zamanlarda “Manevi Sıkıntı- Spiritüel Distres” ortaya çıkar. Spiritüel Distres, yasamın anlamını sağlayan değerler sisteminde bozulmayı belirtir. Bu sıkıntıya neden olan krizler veya kayıplar çok çeşitlidir; önemli bir kişinin ölümü, işsizlik, statü kaybı, maddi yükler veya önemli bir hastalık, vücudun bir uzvunun kaybı veya beden algısında bir değişim bu nedenler arasında sayılabilir. Bireylerin bu zor deneyimlerle baş edebilmesi için desteklenmesinde sağlık çalışanlarına da önemli görevler düşmektedir. Bu bağlamda sağlık çalışanlarının bireylere destek sağlayabilmeleri için spiritüalite konusu ve önemi hakkında farkındalık kazanmaları önemlidir. Hasta bakımının manevi (spiritüel) boyutunun ele alınması ve sağlık personelinin bu konuya dikkatinin çekilmesi sağlık çalışanları kadar hasta ve aileleri açısından da çok önemlidir. Bu nedenle ülkemizde bu konu hakkında daha kapsamlı çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bu eksiklikten yola çıkarak bu makalenin literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Spiritüal Distres, Sağlık, Hastalık, Sağlık Bakımı, Maneviyat


Spırıtualıty and Health

Melike Boztilki1, Elif Ardıç2
1Uskudar Unıversıty Faculty Of Health Sci̇ences Department Of Social Work, İSTANBUL
2Department Of Nursi̇ng, İSTANBUL

There is a constant interaction between biological needs and psycho-social needs of a human being. Therefore a physical problem might cause many different pathologic changes. For this reason, the idea that every patient must be assessed with a holistic approach, meaning, pshysically, socially, emotionally, culturally and spiritually, gains importance. Spiritual distress shows up when a person’s belief system is threatened and by different stress cources and rough life events and when the person is affected biologically, psychologically, socioculturally and spiritually by these events. Spiritual distress indicates the deformation of the system of values which gives life a meaning. Many different crises or losses might cause this distress; such as loss of a loved, unemployment, loss of status, financial burdens or a major health issue, loss of an organ or a change in body image. Spiritual dimension of patient care must be considered and interest of all health practitioners’ on spirituality should be raised. To help patients effectively, raising awareness on spirituality and its importance among health care practitioners is very important.

Keywords: Spiritual Distress, Health, Health Care, Spirituality


Melike Boztilki, Elif Ardıç. Spırıtualıty and Health. . 2017; 3(1): 39-45

Sorumlu Yazar: Melike Boztilki, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (27 kere görüntülendi)
 (6349 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN