ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 6 Sayı : 2 Yıl : 2020
 
Acil Servise Başvuran Hastalarda Sepsis Ve Bakteremi Arasındaki Klinik Farklılıklar []
. 2020; 6(2): 242-247 | DOI: 10.5222/jaren.2020.33154  

Acil Servise Başvuran Hastalarda Sepsis Ve Bakteremi Arasındaki Klinik Farklılıklar

Mehmet Tahir Gökdemir1, Ramazan Giden2, Gul Sahika Gokdemir3
1Gazi Yaşargil Eğitim ve araştırma hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Diyarbakır, Türkiye
2Şanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi,Fizyoloji Anabilim Dalı,Diyarbakır,Türkiye

Amaç: Acil servise yüksek ateş ile başvuran bakteriyemi ve sepsis tanısı alan hastaların, klinik ve laboratuvar bulgularının karşılaştırmalı olarak inceleyerek, tanı ve tedavilerinin yönetimini, mortaliteleri üzerinde rol alan faktörleri araştırmaktır.
Yöntem: Harran Üniversitesi Acil Servisine Ocak-2013 ile Aralık-2015 tarihleri arasında yüksek ateş yakınması ile başvuran hastaların ateş etiyolojisine göre özellikleri dosyalarından incelendi. Bu hastalardan bakteriyemi ve sepsis tanısı alan toplam 200 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar bakteriyemi ve sepsis hastaları şeklinde iki grupta toplanarak sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmamıza dahil edilen yüksek ateşli hastaların %30’u sepsis, %70’i bakteriyemi hastasıdır. Bakteriyeli hastalarında ateş ortalaması 38,00±0,51, sepsis hastalarında 37,75±0,43 idi. Bakteriyemi hastalarında hastanede yatış süreleri ortalama 1,34±1,75 gün, sepsis grubunda ise ortalama 13,98±8,75 idi. Bakteriyemi grubunda sistolik kan basıncı ortalaması 123,64±11,76 mmHg, diastolik kan basıncı ortalaması 78,14±7,82 mmHg; sepsis grubunda 112,50±17,81 mmHg ve 73,33±11,74 mmHg olarak bulundu. Bakteriyemi hastalarında Glaskow Koma Skalası ortalaması 15,00±0,00; sepsis grubunda 14,46±1,55 idi. Sepsisin kaynağı en sık solunum yolu enfeksiyonları olarak gözlemlendi. En sık eşlik eden hastalık diyabet idi. Taşikardi ve kan oksijen saturasyonu gibi değişkenlerin sepsiste düzeyleri düşmüş olduğu bulundu. Sepsis hastalarındaki albumin değerleri, tansiyon arteryel ve arteryel kan gazı satusasyonu daha düşük bulundu. Bunlara ek olarak kırmızı kan hücre sayısı, hematokrit ve trombosit sayısı gibi diğer hemogram belirteçleri sepsiste bakteriyemiye göre daha düşük olduğu bulundu.
Sonuç: Sepsis hastalarının önemli bir kısmı öldü. Sepsis hastaları daha fazla hastanede yatmışlardır. Hipertermi derecesi sepsiste mortalite ile ilişkili bulunmadı.

Anahtar Kelimeler: Sepsis, Bakteriyemi, Yüksek ateş, Acil Servis


Clinical Differences Between Sepsis And Bacteremia In Patients Presenting To The Emergency Department

Mehmet Tahir Gökdemir1, Ramazan Giden2, Gul Sahika Gokdemir3
1Gazi Yaşargil Research And Training Hospital, Department Of Emergency Medicine, Diyarbakır, Turkey
2Şanlıurfa Research And Training Hospital, Department Of Emergency Medicine, Şanlıurfa, Turkey
3Dicle University,Faculty of Medicine,Physiology Department,Diyarbakır, Turkey

Objective: The purpose of this study is to comparatively examine the clinical and laboratory findings of patients applied to the emergency department with high fever, and received the diagnosis of bacteriemia and sepsis diagnosed and investigate the management of diagnosis and treatment, and the factors involved in mortality.
Method: Characteristics of the patients who applied to Harran University emergency department with complaint of high fever between January 2013 and December 2015 were investigated from the files according to the etiology of fever. Totally 200 patients with bacteremia and sepsis were included in the study. Patients were divided into two groups as bacteremia and sepsis patients and the results were evaluated retrospectively.
Results: Sixty (30%) of the highly febrile patients included in our study had sepsis and 140 (70%) had bacteremia. The mean body temperature was 38.00±0.51°C in bacteremia patients and 37.75±0.43°C in sepsis patients.The mean hospital stay in bacteriemic patients was 1.34±1.75 days and in the sepsis group it was 13.98±8.75 days. In the bacteremia group, the mean systolic blood pressure was 123.64±11.76 mmHg, the diastolic blood pressure was 78.14±7.82 mmHg; in the sepsis group In the becteremia group the corresponding mean values were 112.50±17.81 mmHg and 73.33±11.74 mmHg, respectively. The mean Glaskow Coma Scale was 15.00±0.00; in bacteriemia,and 14.46±1.55 in the sepsis group. The source of the sepsis was most commonly respiratory infections.The most common accompanying disease was diabetes mellitus. Tachycardia and blood oxygen saturation levels were found to be decreased in sepsis. Albumin values, blood pressure and arterial blood gas saturation were lower in sepsis patients. In addition, other hemogram markers such as red blood cell count, hematocrit and platelet counts were found to be lower in sepsis when compared to bacteremia.
Conclusion: A significant number of patients with sepsis died. Sepsis patients had stayed longer in hospital. The degree of hypothermia was not associated with mortality in sepsis.

Keywords: Sepsis, Bacteremia, High fever, Emergency Service


Mehmet Tahir Gökdemir, Ramazan Giden, Gul Sahika Gokdemir. Clinical Differences Between Sepsis And Bacteremia In Patients Presenting To The Emergency Department. . 2020; 6(2): 242-247

Sorumlu Yazar: Mehmet Tahir Gökdemir, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (37 kere görüntülendi)
 (41 kere indirildi)




Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir.



Copright © 2019 JAREN All rights reserved