ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 6 Sayı : 2 Yıl : 2020
 
Uyku Apneli Hastalarda Yorgunluğun İncelenmesi []
. 2020; 6(2): 317-323 | DOI: 10.5222/jaren.2020.36036  

Uyku Apneli Hastalarda Yorgunluğun İncelenmesi

Hatice Yorulmaz, Nuran Mehmetoğlu, Kübra Yıldırım, Ezgi Eser
Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Amaç: Bu araştırma uyku apneli hastalarda sosyodemografik ve hastalığa ilişkin özelliklerin yorgunluk etki ve şiddet düzeylerine etkisinin incelenmesi amacıyla yapıldı.
Yöntem: Araştırma etik kurul izni alındıktan sonra, İstanbul ilindeki bir tıp fakültesi, ve yedi tane özel hastaneye başvuran 50 uyku apneli hasta ile gerçekleştirildi. Veri hastalara ‘Tanıtıcı bilgi formu’, ‘Yorgunluk Şiddet Ölçeği’ ve ‘Yorgunluk Etki Ölçeği’ uygulanarak toplandı. Verilerin analizinde Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis testi t – testi ve Spearman Korelasyon analizi kullanıldı.
Bulgular: Hastaların %50 sinin 20-40 yaş grubunda, % 60’ının erkek % 78’inin evli, % 54’ünün lise mezunu, % 46’sının memur, % 70’inin gelirinin gidere eş olduğu saptandı. Hastaların %36’sının üç yıl ve üzeri süredir tanı aldığı, %38’inin üç yıl ve üzeri süredir tedavi gördüğü, %82’sinin ilaç kullanmadığı, %90’nının hastalığının obstrüktif tipte olduğu, %76’sının ek kronik hastalığının olmadığı belirlendi. Gündüz uykuya gereksinim duyanların duymayanlara, İlaç kullananların kullanmayanlara, ek kronik hastalığı olanların olmayanlara, kilo artışı yaşayanların yaşamayanlara göre yorgunluk şiddet ve etki ölçeği puan ortalamaları daha yüksek bulundu (p<0,05)
Sonuç: Çalışmada ilaç kullanan, kilo artışı şikayeti olanların, gündüz uyku gereksinimi yaşayanların, ek kronik hastalığı olan hastaların yorgunluklarının günlük yaşantılarını daha fazla etkilediği görüldü.

Anahtar Kelimeler: Uyku Apnesi, Yorgunluk Etki Ölçeği, Yorgunluk Şiddet Ölçeği


The Investigation of fatigue in Patient with Sleep Apnea

Hatice Yorulmaz, Nuran Mehmetoğlu, Kübra Yıldırım, Ezgi Eser
Halic University, School of Nursing

Objectives: The goal of this research was to find the level and severity of fatigue in patients with sleep apnea regarding to their features of sociodemographic and disease.

Methods: After getting the permission from ethics committee, the research was performed with 50 patients from a faculty hospital and seven private hospitals in Istanbul.
The information was collected by identification form, Fatigue Severity and Fatigue Impact Scale. To analyze the information, Mann Whitney U test and Kruskal Wallis test and Spearman Correlation test were performed.
Results: 50% of the patients were between the ages 20 to 40, 60% were male, 78% were married, 54% were high school graduates, 46 % were civil officers and 70% had income equal their outcome. 36% of the patients had three years and over diagnosis, 38% had three years and over treatment, 82% did not use drugs, 90% had obstructive type, and 76% had no additional chronic disease. Patients who felt the need of sleep in the morning, patients who used medication, who have additional chronical medical disease and who have weight gaining problems were having more severe fatigue experiences than patients who do not experience these changes.
Conclusion: The usage of medication, complaints of weight gain, the need of morning sleep and additional chronical diseases were affecting the level of fatiguenen that comes with sleep apnea.

Keywords: Sleep apnea, Fatigue Severity Scale, Fatigue Impact Scale.


Hatice Yorulmaz, Nuran Mehmetoğlu, Kübra Yıldırım, Ezgi Eser. The Investigation of fatigue in Patient with Sleep Apnea. . 2020; 6(2): 317-323

Sorumlu Yazar: Hatice Yorulmaz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (25 kere görüntülendi)
 (50 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir.Copright © 2019 JAREN All rights reserved