ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 10 Sayı : 1 Yıl : 2024
 
Gebelerin Gebelikle İlgili Konularda İnternet Kullanımı ve Etkili Faktörler []
. 2021; 7(3): 130-135 | DOI: 10.55646/jaren.2021.36744  

Gebelerin Gebelikle İlgili Konularda İnternet Kullanımı ve Etkili Faktörler

Tuba Güner Emül, Duygu Vefikuluçay Yılmaz, Rabiye Vural, Asiye Uzel, Gülfiya Bebitova
Mersin Üniversitesi,Hemşirelik Fakültesi, Mersin

Amaç: Araştırma gebelerin gebelikle ilgili konularda internet kullanımını değerlendirmek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
Yöntem: Araştırmanın örneklemini Aralık 2018-Şubat 2019 tarihleri arasında bir kamu hastanesinin kadın doğum polikliniklerine başvuran toplam 433 gebe oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, gebelerin sosyo-demografik özellikleri ile gebelikle ilgili konularda internet kullanımına yönelik sorulardan oluşan veri toplama formu ile toplanmıştır. Elde edilen veriler sayı, yüzde ve ki-kare testi kullanılarak analiz edilmiştir.
Bulgular: Gebelerin yaş ortalaması 28,0 ± 5,6 olup, %62,1’i de çekirdek aile yapısına sahiptir. Araştırmaya katılan gebelerin %72,5’inin gebelikle ilgili konulara yönelik internet kullandıkları, bunların %64,3’ü gebelik belirtileri, %59,2’si gebelikte meydana gelen sorunlara yönelik öneriler, %58,5’i gebelikte meydana gelen değişiklikleri araştırmak için kullandıkları saptanmıştır. Gebelerin %31,2’i internet bilgilerini sağlık personeli ile paylaştıkları saptanmıştır. Gebelerin öğrenim ve ekonomik durumları ile gebelikte internet kullanma arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (p=0,00).
Sonuç: Araştırmamızda gebelerin yarıdan fazlasının gebeliğe yönelik konularda internet kullandıkları ve büyük bir kısmının bu bilgilere güvendikleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, internet kullanımı, gebe, teknoloji


Internet Use of Pregnant Women and Effective Factors on Pregnancy Related Issues

Tuba Güner Emül, Duygu Vefikuluçay Yılmaz, Rabiye Vural, Asiye Uzel, Gülfiya Bebitova
Mersin University, Faculty of Nursing, Mersin

Objective: The research was conducted as a descriptive study in order to evaluate the internet usage of pregnant women about pregnancy related issues.
Method: The sample of the study consisted of 433 pregnant women who applied to gynecology outpatient clinics of a public hospital between December 2018 -February 2019. The data of the study was collected with a data collection form consisting of questions about the socio-demographic characteristics of pregnant women and internet usage in pregnancy related subjects. The obtained data were analyzed using number, percentage and chi-square test.
Results: The mean age of the pregnant women was 28.0 ± 5.6, 72.5% of pregnant women used internet for pregnancy related subjects, 64.3% of them pregnancy symptoms, 59.2% suggestions for problems that occurred during pregnancy, 58.5% to investigate changes in pregnancy It was determined that they use. It was found that 31.2% of the pregnant women shared their internet information with health personnel. There was a significant relationship between education and economic status of pregnant women and internet use during pregnancy (p = 0.00).
Conclusion: In our study, it was determined that more than half of pregnant women use internet for pregnancy related issues and most of them trust this information.

Keywords: Pregnacy, internet use, pregnant, technology


Tuba Güner Emül, Duygu Vefikuluçay Yılmaz, Rabiye Vural, Asiye Uzel, Gülfiya Bebitova. Internet Use of Pregnant Women and Effective Factors on Pregnancy Related Issues. . 2021; 7(3): 130-135

Sorumlu Yazar: Tuba Güner Emül, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (28 kere görüntülendi)
 (356 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN