ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 6 Sayı : 2 Yıl : 2020
 
Bir Yoğun Bakım Ünitesinde Basınç Yarası Prevalansı: Retrospektif Bir Çalışma []
. 2020; 6(2): 203-209 | DOI: 10.5222/jaren.2020.36854  

Bir Yoğun Bakım Ünitesinde Basınç Yarası Prevalansı: Retrospektif Bir Çalışma

Aysel Çavuşoğlu1, Kübra Yeni2, Hülya İncekara1, Ayça Acun1, Cansu Polat Dünya3, Zeliha Tülek3
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği, İstanbul
2Ondokuz Mayıs Universitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Samsun
3İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi,İstanbul

Amaç: Bu çalışmada, bir üniversite hastanesinin nöroloji yoğun bakım ünitesinde tedavi görmüş hastalardaki basınç yarası sıklığının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı, retrospektif nitelikte olan bu çalışmanın örneklemini bir üniversite hastanesinin nöroloji yoğun bakım ünitesinde Ocak-Aralık 2015 tarihleri arasında yatan hastalar oluşturdu. Bir yıllık süre içinde yatan toplam 92 hastanın hastalığa ilişkin özellikleri ve basınç yarası sıklığı geriye dönük olarak değerlendirildi.
Bulgular: Toplam 92 hastanın çoğunluğunu (%55,4) erkek hastalar oluştururken, hastaların yaş ortalaması 64,98±16,2 ve hastanede kalış süre ortalaması 20,2±18,3 gün olarak bulundu. Hastaların büyük çoğunluğunun (%79,3) iskemik inme tanısı ile yattığı ve %65’inde ek bir hastalığın (hipertansiyon, diyabet ya da her ikisi birlikte) olduğu belirlendi. Hastaların Braden Risk Değerlendirme Ölçeği puan ortalaması 14,8±3,7 olarak bulunurken, ölçeğe göre hastaların %50’sinin orta ve yüksek risk grubunda olduğu saptandı. Basınç yarası sıklığı incelendiğinde 14 (%15,2) hastada basınç yarası olduğu, ancak dört hastanın (%4,4) basınç yarasının nöroloji yoğun bakım dışındaki servislerde ya da hastane dışında oluştuğu saptandı. Bu nedenle nöroloji yoğun bakım servisinde gelişen basınç yarası sıklığı %10,9 (n=10) olarak belirlendi. Basınç yarasının en çok sakral bölgede oluştuğu, yaraların tamamına yakınının evre 1 basınç yarası olduğu saptandı.
Sonuç: Nöroloji yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalar taburcu oluncaya dek basınç yarası ve risk faktörleri yönünden değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Basınç yarası, Braden risk değerlendirme ölçeği, inme, nöroloji yoğun bakım


Pressure Ulcer Prevalence in a Intensive Care Unit: A Retrospective Study

Aysel Çavuşoğlu1, Kübra Yeni2, Hülya İncekara1, Ayça Acun1, Cansu Polat Dünya3, Zeliha Tülek3
1Istanbul University, Istanbul Medical Faculty Clinic of Neurology, Istanbul
2Ondokuz Mayıs University, Faculty of Health Sciences, Samsun
3Istanbul University,Florence Nightingale Faculty of Nursing, Istanbul

Objective: The aim of this study was to determine pressure ulcer prevalence in patients hospitalised in a neurology intensive care unit of a university hospital.
Methods: The sample of this descriptive and retrospective study consisted of patients hospitalised in a neurology intensive care unit of a university hospital between January-December 2015. Data regarding pressure ulcers were retrieved from patient files retrospectively and data from 92 patient files were obtained.
Results: The majority of 92 patients were male (55.4%), mean age of patients was 64.98±16.2 and mean length of hospital stay was 20.2±18.3 days. The majority of patients (79.3%) were diagnosed with ischemic stroke and 65% of the patients had a concomitant disease (hypertension, diabetesorboth). Mean Braden pressure ulcer risk scores were14.8±3.7, and 50% of the patients were at moderate-high risk according to the scale. The prevalence of the pressure ulcers was found to be 15.2% (n=14), but it was determined that pressure ulcers were already present in four patients (4.4%) prior to their stay in neurology intensive care. Therefore prevalence of pressure ulcers which developed in neurology intensive care unit was found to be 10.9% (n=10). Pressure ulcers occured mostly in sacral area, and they were mostly stage 1 ulcers.
Conclusion: Patients admitted to the neurology intensive care units should be evaluated for pressure ulcers and risk factors until discharge.ge.

Keywords: Pressure ulcer, Braden risk assessment scale, stroke, neurology intensive care


Aysel Çavuşoğlu, Kübra Yeni, Hülya İncekara, Ayça Acun, Cansu Polat Dünya, Zeliha Tülek. Pressure Ulcer Prevalence in a Intensive Care Unit: A Retrospective Study. . 2020; 6(2): 203-209

Sorumlu Yazar: Zeliha Tülek, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (24 kere görüntülendi)
 (51 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir.Copright © 2019 JAREN All rights reserved