ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 9 Sayı : 3 Yıl : 2023
 
Kadınların Postpartum Kontraseptif Tercihleri ve Tutumları []
. 2020; 6(1): 67-72 | DOI: 10.5222/jaren.2020.37233  

Kadınların Postpartum Kontraseptif Tercihleri ve Tutumları

Nuray Egelioğlu Cetişli1, Melike Kahveci2, Sabiha Işık2, Aycan Hacılar2
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir

Amaç: Bu çalışmanın amacı kadınların postpartum kontraseptif tercihlerini ve tutumlarını belirlemektir.
Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu araştırma, İzmir’deki üç eğitim araştırma hastanesinin kadın doğum ve yenidoğan poliklinikleri ile emzirme odalarında yürütülmüştür. Verileri toplamak amacıyla “Birey Tanıtım Formu” ve “Aile Planlaması Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmaya postpartum altıncı hafta ile 12.ay arasında ve evli olan, Türkçe konuşabilen ve araştırmaya katılmayı kabul eden toplam 253 kadın dahil edilmiştir.
Bulgular: Postpartum kadınların %92,1’i kontraseptif yöntem kullanmayı düşünüyor ve yöntem kullanmayı düşünenlerin %82,4’ü modern bir yöntem, %14,6’sı ise geri çekme yöntemini kullanmayı planlamaktadır. Çalışmada eğitim durumu, gelir durumu, aile yapısı, eşinin eğitim durumu, yaşayan çocuk sayıları, küretaj varlığı, doğum şekli, daha önce herhangi bir kontraseptif yöntem kullanmış olma durumunun aile planlamasına ilişkin tutumu etkileyen faktörler olduğu belirlenmiştir.
Sonuç: Doğum sonu aile planlaması hizmetleri özellikle doğumlar arasındaki sürenin ve doğum sayısının bilinçli bir şekilde planlanmasını sağlayarak, anne ve çocukların sağlığını koruma ve geliştirmeye katkı sağlayacağı için bu dönemdeki kadınların eğitimi konusunda sağlık çalışanlarının farkındalıkları arttırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kadın, kontraseptif, postpartum dönem


Postpartum Contraseptive Choice and Attitudes of Women

Nuray Egelioğlu Cetişli1, Melike Kahveci2, Sabiha Işık2, Aycan Hacılar2
1İzmir Katip Çelebi University Faculty Of Health Sciences, Department Of Nursing, Department Of Women's Health And Diseases Nursing, Izmir, Turkey
2Izmir Katip Celebi University Institute Of Health Sciences, Izmir, Turkey

Objective: The aim of the study is to determine postpartum contraceptive preference and attitudes of women.
Method: It was a cross-sectional and descriptive study and conducted in three education research hospital in Izmir in their obstetrics and gynecology policlinics and lactation rooms. “Individual Identification Form” and “Family Planning Attitude Scale” was used to collect data. 253 women were accepted in the study who were in postpartum 6th week-12th month, married, speaking native Turkish and that were accepted to participate in the study.
Results: 92.1 % of postpartum women were thinking to use contraceptive methods, 82.4% of these women were planning to use a modern method and 14.6% of them were planning to use coitus interraptus method. In this study it was found that education level, income level, family structure, education level of partner, number of children, presence of abortion, type of the birth, using any contraceptive method before were affecting factors on attitudes of family planning.
Conclusion: Awareness of health professionals should be heightened on education of women in postpartum period because family planning service after the birth will ensure conscious planning of birth number and the interval between births. This will contribute protecting and developing health of mothers and children.

Keywords: Women, contraceptive, postpartum period


Nuray Egelioğlu Cetişli, Melike Kahveci, Sabiha Işık, Aycan Hacılar. Postpartum Contraseptive Choice and Attitudes of Women. . 2020; 6(1): 67-72

Sorumlu Yazar: Nuray Egelioğlu Cetişli, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (70 kere görüntülendi)
 (994 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN