ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 6 Sayı : 2 Yıl : 2020
 
Çocuğu Olan Annelerin Ev Kazalarına Yönelik Güvenlik Önlemleri ve İlk Yardım Uygulamaları Konusundaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi []
. 2020; 6(2): 267-279 | DOI: 10.5222/jaren.2020.38258  

Çocuğu Olan Annelerin Ev Kazalarına Yönelik Güvenlik Önlemleri ve İlk Yardım Uygulamaları Konusundaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi

Zehra Durna1, Emir Güler Elmas2, Semiha Akın3
1Istanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemsirelik Yüksekokulu 1
2Istanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemsirelik Yüksekokulu 2
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Amaç: Bu araştırma, 0-6 yaş grubu çocuğu olan annelerin ev kazalarına yönelik aldıkları güvenlik önlemleri ve ilk yardım uygulamalarına ilişkin bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.
Yöntem: Bu çalışma tanımlayıcı-kesitsel niteliktedir. Araştırma özel bir hastanenin çocuk sağlığı ve hastalıkları polikliniğinde 0-6 yaş grubu çocuğu olan 100 anne ile gerçekleştirildi. Veriler Kişisel Bilgi Formu, Genel Güvenlik Önlemleri ve İlk Yardım Uygulamaları Değerlendirme Formu, 0-6 Yaş Çocuklarda Annenin Ev Kazalarına Yönelik Güvenlik Önlemlerini Tanılama Ölçeği ve Çocukluk Çağı Ev Kazalarına Yönelik İlk Yardım Uygulamaları Değerlendirme Formu ile toplandı.
Bulgular: Annelerin yaş ortalaması 32,12±6,41’dir ve %30’u lise mezunudur. Araştırma grubunun %69’u çocuğunun en az bir kez ev kazası geçirdiğini bildirdi. Annelerin çoğu (%91) ev kazalarıyla ilgili eğitim almamıştır. Annelerin %67’si pencerelerde çocuk kilidi kullanmadığını, %44’ü fırında emniyet kapağı olmadığını, %59’u prizlerde kapak bulunmadığını bildirdi. Annelerin genel güvenlik önlemleri ve ilkyardım uygulamaları hakkındaki söylemlere vermiş olduğu yanıtlar bu konudaki bilgi ve tutumlarının yetersiz olduğunu (9,17±1,79) göstermektedir. Annelerin çocuklarda ev kazalarını önlemeye yönelik tutumlarının olumlu olduğu (185,51±9,76) bulundu.
Sonuç: Annelerin güvenlik önlemleri ve ilkyardım uygulamalarının yetersiz olduğu ve tutumlarının eğitim, çalışma durumu ve yaş değişkenine göre farklılık gösterdiği görülmektedir. Ebeveynlere yönelik ev kazalarına yönelik güvenlik önlemleri ve ilkyardım uygulamaları hakkında eğitimler düzenlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Ev kazaları, yaralanma, ilkyardım, güvenlik önlemleri, çocuk.


Assessment of Knowledge and Attitudes of Mothers with Children about First Aid Practices for Home Accidents and Security Precautions

Zehra Durna1, Emir Güler Elmas2, Semiha Akın3
1Istanbul Bilim University Florence Nightingale Hospital School of Nursing 1
2Istanbul Bilim University Florence Nightingale Hospital School of Nursing 2
3University of Health Sciences Faculty of Nursing

Objective: This study aimed to evaluate the knowledge and attitudes of mothers with children between the 0-6 years of age about safety precautions and first aid practices for home accidents.
Method: It was a descriptive-cross sectional research. It was conducted at child health and diseases polyclinic of a private hospital on 100 mothers with children between the ages of 0-6 years. The data were obtained using Personal Information Form, General Safety Precautions and First Aid Applications Evaluation Questionnaire, Scale for Mother’s Identification of Safety Measures Against House Accidents For Children of 0-6 Years of Age and First Aid Practices and Attitude Assessment Form for Childhood Home Accidents.
Results: The mean age of mothers was 32.12±6.41 years, and 30% of them were high school graduates. Sixty-nine percent of them reported that their child had a history of home accident at least once and 91% did not receive any training about home accidents. Sixty-seven mothers did not use any child locks for windows, 44 % of them that stove knob covers, and 59% of them any outlet plug covers. The mothers’ responses to statements on general safety precautions and first aid practices indicated that their knowledge and attitudes in this area are inadequate (9.17±1.79). Mothers had positive attitudes for prevention of childhood accidents at home (185.51±9.76).
Conclusion: It has been observed that mothers’ safety precautions and first aid practices were insufficient and attitudes differed with regard to variables such as education, working status and age. Parents should be trained about the safety precautions and first-aid practices for home accidents.

Keywords: Home accidents, injury, first aid, safety precautions, child.


Zehra Durna, Emir Güler Elmas, Semiha Akın. Assessment of Knowledge and Attitudes of Mothers with Children about First Aid Practices for Home Accidents and Security Precautions. . 2020; 6(2): 267-279

Sorumlu Yazar: Semiha Akın, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (37 kere görüntülendi)
 (77 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir.Copright © 2019 JAREN All rights reserved