ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 6 Sayı : 2 Yıl : 2020
 
Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitim Streslerinin Klinik Karar Vermede Özgüven ve Anksiyetelerine Etkisi []
. 2020; 6(2): 280-286 | DOI: 10.5222/jaren.2020.39200  

Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitim Streslerinin Klinik Karar Vermede Özgüven ve Anksiyetelerine Etkisi

İlknur Bektaş, Dijle Ayar, Aslı Akdeniz Kudubeş
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Amaç: Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin eğitim süreçlerinde algıladıkları stresin klinik karar vermede özgüven ve anksiyetelerine etkisini incelemek amacı ile yapılmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel tipte yapılan bu araştırma bir devlet üniversitesinin hemşirelik fakültesi bölümünde okuyan ve klinik uygulamaya çıkmış tüm üçüncü ve dördüncü sınıf hemşirelik öğrencileri ile yürütülmüştür. Araştırmada “Sosyodemografik Veri Toplama Formu” “Hemşirelik Eğitimi Stres Ölçeği”, “Hemşirelikte Klinik Karar Verme Özgüven-Anksiyete Ölçeği” uygulanmıştır. Araştırmaya gönüllü olarak katılan ve ölçekleri tam dolduran 362 öğrenci örneklemi oluşturmuştur. Araştırmanın verileri öğrenciler ile yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler bilgisayarda SPSS 15.0 istatistik programı kullanılarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya katılmayı kabul eden öğrencilerin %71,9’ü 3. sınıfa ve %28,1’i 4. sınıfa devam etmektedir. Öğrencilerin %78,5’i kadın, %87,1’i gelirini orta ve %3’ü çalıştığını belirtmiştir. Öğrencilerin yaş ortalaması 21,49+1,18’dir. Hemşirelik öğrencilerinin akademik stresleri tek başına klinik karar vermede anksiyete düzeyinin %13,1’ini açıklamaktadır. Uygulama stresin artması klinik karar vermede anksiyete düzeyini 0,303 kat arttırmaktadır. Hemşirelik öğrencilerinin akademik stresleri tek başına klinik karar vermede özgüven düzeyinin %2,3’ünü açıklamaktadır. Akademik stresin artması klinik karar vermede özgüven düzeyini 0,151 kat azaltmaktadır. Öğrencilerinin klinik uygulama stresleri tek başına klinik karar vermede özgüven düzeyini etkilememektedir.
Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin eğitim ve uygulama stres düzeyleri klinik karar vermede özgüven ve anksiyeteyi etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik eğitimi, uygulama stresi, akademik stres, klinik karar verme


The Effect of Nursing Students' Educational Stresses on Self-Confidence and Anxiety in Clinical Decision Making

İlknur Bektaş, Dijle Ayar, Aslı Akdeniz Kudubeş
Dokuz Eylul University Faculty of Nursing

Objective: This study aimed to investigate the effects of nursing students’ educational stresses on self-confidence and anxiety in clinical decision making.
Method: This descriptive cross-sectional study was conducted with all third-, and fourth-year nursing students studying in the faculty of nursing at a university. The data was collected using “Socio-demographic Data Collection Form”, “Nursing Education Stress Scale” and “Nursing Anxiety and Self-confidence with Clinical Decision Making (NASC-CDM) Scale”. A total of 362 students who participated in the study voluntarily and filled the scales completely consisted the sampling. The data of the study were collected by face to face interview method with the students. The data were evaluated by using the SPSS 15.0 statistical program.
Result: Students who agreed to participate in the study were in the third (71.9%) and 4th grade (28.1%). Most (78.5%) of them were female students, 87.1% of them were in the middle-income level, and 3.0% of the students were working. The academic stress of nursing students alone explained 13.1% of their anxiety level in clinical decision making. Increased clinical stress increased the level of anxiety in clinical decision making by 0.303 times. The academic stress of nursing students explained 2.3% of the self-confidence level in clinical decision making. Increased academic stress decreased the level of self-confidence in clinical decision making by 0.151 times. The clinical practice stresses of nursing students did not significantly affect the level of self-confidence in clinical decision making.
Conclusions: The level of education and practice stress of nursing students affect self-confidence and anxiety in clinical decision making.

Keywords: Nursing education, practice stress, academic stress, clinical decision making


İlknur Bektaş, Dijle Ayar, Aslı Akdeniz Kudubeş. The Effect of Nursing Students' Educational Stresses on Self-Confidence and Anxiety in Clinical Decision Making. . 2020; 6(2): 280-286

Sorumlu Yazar: İlknur Bektaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (52 kere görüntülendi)
 (89 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir.Copright © 2019 JAREN All rights reserved