ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 6 Sayı : 2 Yıl : 2020
 
Üniversite Öğrencilerinde Ruhsal Durumun İncelenmesi []
. 2020; 6(2): 220-228 | DOI: doi: 10.5222/jaren.2020.41033  

Üniversite Öğrencilerinde Ruhsal Durumun İncelenmesi

Yasemin Özel1, Serpil Türkleş2, Semra Erdoğan3
1Kastamonu Üniversitesi, Tosya Meslek Yüksekokulu, Kastamonu
2Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim, Mersin
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı,Mersin

Amaç: Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin ruhsal belirti düzeyleri ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki çalışmanın örneklem grubunu, Bir devlet üniversitesine bağlı lisans düzeyinde örgün öğrenim gören, 1015 öğrenci oluşturmuştur. Katılımcılara Kişisel Bilgi Formu, Kısa Semptom Envanteri (KSE) uygulanmıştır. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde Shapiro Wilk testi, Student t testi, Varyans analizi, Levene testi, One Way ANOVA, Welch testi, LSD ve Games-Howell kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin 698'i (%68.8) 21-25 yaş grubundadır. Öğrencilerde KSE puan ortalamasına göre, en fazla görülen semptomlar; depresyon, anksiyete ve olumsuz benlik bulgusudur. Verilerin değerlendirilmesi sonucu, cinsiyet, bölümü isteyerek okuma, aile tipi, gelir durumu, barınma durumu ve kendine fiziksel zarar verme değişkenlerine göre Kısa Semptom Envanteri (KSE) puan ortalamalarında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05, p<0.01, p<0.001). Sonuç: Araştırma sonuçlarına göre, cinsiyeti kadın olan, bölümü isteyerek okumadığını belirten, anne-babası olmayan, akraba yanı ve sosyal hizmetlerde kalan, sosyo- ekonomik düzeyi kötü, kendisine daha önce fiziksel olarak zarar verdiğini ifade eden öğrencilerin risk grubunu oluşturdukları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gençler, üniversite öğrencisi, ruh sağlığı, etkileyen faktörler.


Investigation of Mental State in University Students

Yasemin Özel1, Serpil Türkleş2, Semra Erdoğan3
1Kastamonu University Tosya Vocational School, Kastamonu
2Mersin University Nursing Faculty, Mental Health Nursing Department, Mersin
3Mersin University Faculty of Medicine, Department of Biostatistics and Bioinformatics, Mersin

Objective: This study was conducted to determine the psychological symptom levels and the influencing factors of university students. Methods: The sample group of the descriptive type study consisted of 1015 students who were studying at the undergraduate level of in a state university. Participants' Personal Information Form, Brief Symptom Inventory (BSI) was applied. The data was evaluated using Shapiro Wilk test, Student t test, Variance analysis, Levene test, One Way ANOVA, Welch test, LSD and Games-Howell. Results: 698 (68.8%) of the students are in the 21-25 age group. The most common symptoms according to BSI score average in students are; depression, anxiety and negative self-concept.According the results, there is a statistically significance between the BSI, and gender, studying in the department willingly, family type, income status, housing status and physically self-harming variables (p<0.05, p<0.01, p<0001). Conclusion: According to the results of the research, it is determined that the students who are woman, do not study in the department willingly, are not parents, stay with relatives and social services, have poor socioeconomic level and who stated that they have physically harmed themselves before, constitute the risk group.

Keywords: Youth, university students, mental health, influencing factors.


Yasemin Özel, Serpil Türkleş, Semra Erdoğan. Investigation of Mental State in University Students. . 2020; 6(2): 220-228

Sorumlu Yazar: Serpil Türkleş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (26 kere görüntülendi)
 (77 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir.Copright © 2019 JAREN All rights reserved