ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 6 Sayı : 2 Yıl : 2020
 
Tip 2 Diyabet Hastalarında Uygulanan EFT ve Solunum Egzersizlerinin Anksiyete ve Kan Şekeri Düzeylerine Etkisi []
. 2020; 6(2): 287-293 | DOI: 10.5222/jaren.2020.41275  

Tip 2 Diyabet Hastalarında Uygulanan EFT ve Solunum Egzersizlerinin Anksiyete ve Kan Şekeri Düzeylerine Etkisi

Hatun Şen1, Muhteber Hüsmenoğlu2, Safiye Denizer1, Ümmiye Yılmaz1, Halil Özcan Çelik2
1Beylikdüzü Devlet Hastanesi, İstanbul
2Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi, İstanbul

Amaç: Araştırma, Tip 2 Diyabetes Mellitus (DM) tanılı ve tedaviye başlandığı halde regüle edilemeyen kan şekeri olan hastalara, Duygusal Özgürleşme Tekniği (Emotional Freedom Technique-EFT) yöntemi ile solunum egzersizleri uygulanarak, anksiyete düzeyi ve kan şeker ölçümleri üzerinde anlamlı fark oluşturup oluşturmadığının belirlenmesi amacıyla yapıldı.
Yöntem: Yarı-deneysel (kontrol grupsuz) olarak yapılan çalışma, İstanbul’da bir devlet hastanesinde gerçekleştirildi. Örneklemi Tip 2 DM hastası, bilgilendirilmiş onamı imzalayan ve 5 seans EFT ve solunum egzersizlerini (her hafta bir seans) tamamlayan 30 hasta oluşturdu. Veriler, tanıtıcı bilgi formu, Beck Anksiyete Ölçeği ve kan glukozu takip çizelgesi ile toplandı.
Bulgular: Analizlerden elde edilen bulgular doğrultusunda, hastaların tamamının (%100) kadın, 50 yaşının üzerinde (%60), evli (%90), çocuk sahibi (%92,3), ilkokul mezunu (%56,6) ve ev hanımı (%70) olduğu ayrıca çoğunlukla egzersiz (%70) ya da diyet (%83,3) yapmadıkları saptandı. Hastalara uygulama öncesindeki anksiyete ölçüm ortalamaları (35,30±11,39) “şiddetli derecede” iken, beş haftalık uygulama sonrasındaki ölçüm ortalamaları (7,90±7,31) “hafif derecede” anksiyete düzeyine gerilediği belirlendi. Hastaların kan glukozu ölçüm ortalamaları her ölçümde azalmakla birlikte, ölçümler arasındaki farklar istatistiksel olarak çok ileri derecede anlamlı olduğu (F: 20,433; p<0,001) görüldü.
Sonuç: Tip 2 DM ve kan şekeri regüle olamayan hastalara uygulanan EFT yöntemi ile solunum egzersizlerinin, hem anksiyete düzeylerini hem de kan glukozu ortalamalarını istendik yönde etkilediği çalışmamız ile belirlenmiş oldu.

Anahtar Kelimeler: Diabetes Mellitus, EFT, Solunum Egzersizi


The Effects of EFT and Breathing Exercises on the Level of Anxiety and Blood Sugar of Type 2 Diabetıc Patients

Hatun Şen1, Muhteber Hüsmenoğlu2, Safiye Denizer1, Ümmiye Yılmaz1, Halil Özcan Çelik2
1Beylikdüzü State Hospital, İstanbul
2Büyükçekmece Mimar Sinan State Hospital, İstanbul

Objective: The aim of this study was to determine whether there was a significant difference in blood sugar levels and anxiety levels by using EFT techniques with breathing exercises in patients with Type 2 diabetes mellitus (DM), who have unregulated blood sugar levels despite treatment.
Method: A semi-experimental study without a control group was performed in a state hospital in Istanbul. The sample group consisted of 30 patients who had Type 2 DM, signed the informed consent forms, and completed 5 sessions of EFT and breathing exercises (one session per week). Data were collected with an introductory information form, Beck Anxiety Scale and blood glucose monitoring chart.
Results: According to the findings obtained from the analysis, all of the patients were female (100%), over 50 years old (60%), married (90%), had children (92.3%), primary school graduates (56.6%) and housewives (70%). It was determined that the majority of the participants did not exercise (70%) or diet (83.3%). The mean preprocedural anxiety test scores (35.30±11.39) were at an extreme level while the mean measurements (7.90±7.31) after five weeks of treatment were at a mild level. Although the mean values of blood glucose decreased at all measurements, the differences between the measurements were statistically significant (F: 20.433; p <0.001).
Conclusion: It was determined that, using EFT techniques with breathing exercises favourably influence both anxiety levels and blood glucose averages of patients with Type 2 DM and unregulated blood glucose.

Keywords: Diabetes Mellitus, EFT, Respiratory Exercise


Hatun Şen, Muhteber Hüsmenoğlu, Safiye Denizer, Ümmiye Yılmaz, Halil Özcan Çelik. The Effects of EFT and Breathing Exercises on the Level of Anxiety and Blood Sugar of Type 2 Diabetıc Patients. . 2020; 6(2): 287-293

Sorumlu Yazar: Hatun Şen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (94 kere görüntülendi)
 (70 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir.Copright © 2019 JAREN All rights reserved