ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 10 Sayı : 1 Yıl : 2024
 
Gebe okulunda eğitim alan gebelerin bilgi düzeyleri üzerine bir araştırma []
. 2017; 3(1): 1-8 | DOI: 10.5222/jaren.2017.001  

Gebe okulunda eğitim alan gebelerin bilgi düzeyleri üzerine bir araştırma

Nurgül Turgut1, Ayşe Güldür1, Hatice Çakmakçı1, Gülser Şerbetçi2, Feray Yıldırım1, Ayşe Ender Yumru1, Arzu Bebek1, Sıdıka Sibel Gülova1
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

GİRİŞ ve AMAÇ: Gebe okulunda eğitim alan gebelerin; eğitim öncesi ve eğitim sonrası bilgi düzey durumlarındaki değişimi araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, Ocak-Temmuz 2015 tarihleri arasında bir kamu hastanesinde gebe okulunda eğitim alan 70 gebe ile yapıldı. Etik kurul onayı alındı. Oluşturulan ankette eğitim öncesi sosyo demografik özellikleri, gebelik öyküsü, bilgi düzeyine yönelik sorular soruldu. Eğitim sorası bilgi bilgi düzeyi soruları tekrarlandı.
BULGULAR: : Araştırmamızda yaş ortalaması 28,13±4,72 olan 70 gebenin, %47,1’nin üniversite mezunu, %44,3’nün ev hanımı, %84,3’nün evlenme yaşı 21-30 yaş arasında olduğu belirlendi. Gebelik haftaları ortalaması 27.14±5.24, %84,3’nün herhangi bir rahatsızlığı olmadığı, %72,9’nun ilk gebeliği olduğu bulundu. %60’nın gebe okulu eğitimini sağlık çalışanlarından duyduğu saptandı.
Eğitim öncesi ve sonrası bölüm soruları doğru cevap dağılımlarının; gebelik bölümünde %53,36’dan %97,44’e; doğum bölümünde %51,98’den %97,7 ‘ye; lohusalık bölümünde %44,56’dan %99,14’e;emzirme bölümünde %44,24 ‘ten %100’e; bebek bakımı bölümünde %58,56’ dan %99,72’ ye yükseldiği saptandı.
Toplam soruların eğitim öncesi ve sonrası doğru cevap verme oranı %50,54’ ten %98,8’e yükseldiği bulundu. Ön-test puan ortalaması 1 ile 3 arasında değişmekte olup 2.15±0.43 iken son test puan ortalaması 2.7 ile 3 arasında olup 2.98±0.04 olarak saptandı. Ön test puanına göre son test puanında görülen artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.01).

TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmada gebelerin bilgi düzeylerinin verilen eğitimle anlamlı olarak yükseldiği, ilk gebeliği olanların ve üniversite mezunu olanların gebe eğitimine daha yüksek oranda katıldığı saptandı.

Anahtar Kelimeler: Antenatal eğitim programı, gebe bilgi düzeyi, doğuma hazırlık


A study about knowledge level of pregnants that educated in pregnancy school

Nurgül Turgut1, Ayşe Güldür1, Hatice Çakmakçı1, Gülser Şerbetçi2, Feray Yıldırım1, Ayşe Ender Yumru1, Arzu Bebek1, Sıdıka Sibel Gülova1
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

INTRODUCTION: Aim of this study is figure out on pregnants who educated by pregnancy school beetween before education and after their difference educatation knowledge level.
METHODS: This study completed on 70 pregnant participants who educated in pregnancy schooll of a public hospital between in January and july 2015. Before the beginning of study was permited from ethic committee. They were defined with their characteristics of socio- demographic, pregnacy history, knowledge level. After education their knowledge level were again questioned.
RESULTS: In this study average age was 28.13±4.72, 47.1% of them were a university graduated, 44.3% housewife, marriage age of 84.3% were between 21-30 years old. Gestational age avarage was 27.14±5.24, all of them had not any illness, their 72.9 % had first pregnancy. 60% of participants were been informed by health staff. Comparing the study before education and after education right answer percentages; it was determined that increased pregnancy section from 53.36% to 97.44%, childbirth section from 51.98% to 97.7%, puarperal section from 44.56% to 99.14%, breast-feeding section from 44.24% to 100%, baby- care section from 58.56% to 99.72%. It was also determined that increased right answer range between before education and after education from 50.54% to 98.8%. Pre-test scores ranged from 1 to 3 is between 2: 15 ± 0.43 while the average post-test scores of 2.7 and 3 were found to be 2.98 ± 0.04. According to the latest test scores rise in pre-test scores were statistically significant (p <0.01).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study was found that increased knowledge level of participants as meaningful thanks to the education in pregnancy school. The most of participants had first- pregnancy and also graduated a university.

Keywords: Antenatal training program, maternal knowledge, childbirth preparation


Nurgül Turgut, Ayşe Güldür, Hatice Çakmakçı, Gülser Şerbetçi, Feray Yıldırım, Ayşe Ender Yumru, Arzu Bebek, Sıdıka Sibel Gülova. A study about knowledge level of pregnants that educated in pregnancy school. . 2017; 3(1): 1-8

Sorumlu Yazar: Nurgül Turgut, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (32 kere görüntülendi)
 (5616 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN