ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 9 Sayı : 3 Yıl : 2023
 
Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri []
. 2022; 8(2): 63-70 | DOI: 10.55646/jaren.2022.43660  

Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri

Ezgi Bağrıaçık, Nida Aydın, Ümran Dal Yılmaz
Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Lefkoşa/KKTC

Amaç: Bu araştırmanın amacı Hemşirelik eğitimi gören öğrencilerin eğitimde simülasyon kullanımına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesidir.
Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki araştırmanın örneklemi özel bir üniversitenin hemşirelik fakültesinde eğitim gören ve araştırmaya katılmayı kabul eden 308 öğrenciden oluşmuştur. Veriler öğrencilerin tanıtıcı bilgilerini ve simülasyon uygulamalarına yönelik görüşlerini içeren sorulardan oluşan veri toplama formu ile elde edilmiştir. Tanımlayıcı istatistikler ile veriler analiz edilmiştir.
Bulgular: Hemşirelik öğrencilerinin %84,4’ü simülasyon uygulamalarının oldukça yararlı olduğunu, tamamına yakını (%89) teorik bilgi ile simülasyon kullanımının birlikte olması gerektiğini, %47,1’i anlatılan konunun maket üzerinde demonstrasyon uygulamasının yapılmasının daha ilgi çekici olduğunu belirtmişlerdir. Öğrenciler, beceri öğrenmede klinik uygulamanın daha yararlı olduğunu düşünürken (%81,8), simülasyon uygulamalarının mesleki becerilerine ve klinik karar verme yetilerine katkı sağladığını, kendilerine güveni artırırken anksiyetelerini de azalttığını belirtmişlerdir.
Sonuç: Hemşirelik eğitimi veren okulların simülasyon uygulamalarını uygun teknoloji ile yapmaları ve müfredatlarda daha fazla zaman verilmesi önerilmektedir. Bu tür eğitim değişiklikleri daha donanımlı sağlık profesyonellerinin mezun edilmesine, hasta güvenliğinin sağlanmasına ve bakımın kalitesinin artmasına fayda sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, hemşirelik, laboratuvar, simülasyon


Students’ Opinions Regarding the Use of Simulation in Nursing Education

Ezgi Bağrıaçık, Nida Aydın, Ümran Dal Yılmaz
Near East University Faculty of Nursing, Nicosia/TRNC

Objectives: The aim of this study is to evaluate the views of nursing students about the use of simulation in education.
Methods: The sample of the descriptive study consisted of 308 students who were educated in the nursing faculty of a private university and accepted to participate in the research. The data were obtained through a data collection form consisting of questions containing students’ introductory information and their views on simulation applications. Data were analyzed with
Results: 84.4% of nursing students stated that simulation applications are very useful, almost all (89%) of them should be combined with theoretical knowledge and simulation use, 47.1% of the subject was more interesting to demonstrate on the model. While students thought that clinical practice was more useful in learning skills (81.8%), simulation practices contributed to their professional skills and clinical decision-making skills, and increased their confidence, while reducing their anxiety.
Conclusion: It is recommended that schools providing nursing education to perform simulation applications with appropriate technology and to give more time in curricula. Such training changes will help graduate more equipped healthcare professionals, ensure patient safety, and improve the quality of care.

Keywords: Education, nursing, laboratories, patient simulation


Ezgi Bağrıaçık, Nida Aydın, Ümran Dal Yılmaz. Students’ Opinions Regarding the Use of Simulation in Nursing Education. . 2022; 8(2): 63-70

Sorumlu Yazar: Nida Aydın, K.K.T.C.


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (70 kere görüntülendi)
 (1042 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN