ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 10 Sayı : 1 Yıl : 2024
 
Okul Çağı Çocuğu Olan Ebeveynler için Medya Ebeveynliği Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması []
. 2023; 9(1): 33-40 | DOI: 10.55646/jaren.2023.43926  

Okul Çağı Çocuğu Olan Ebeveynler için Medya Ebeveynliği Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması

Zühal Çamur1, Çiğdem Erdoğan2
1Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Karabük, Türkiye
2Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği, Denizli, Türkiye

Amaç: Bu metodolojik çalışma Medya Ebeveynliği Ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenirliğini yapmak amacıyla yapılmıştır
Yöntem: Bu araştırma metodolojik bir araştırma olup 6-12 yaş grubunda okul çocuğu olan toplam 303 ebeveyn alınmıştır. Araştırma verileri, Tanımlayıcı bilgi formu ve Medya Ebeveynliği Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Ölçeğin geçerliliğini test etmede dil, kapsam, içerik geçerliği, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirliliğini değerlendirmek için Cronbach’s alfa güvenirlik katsayısı, madde-toplam puan korelasyonları kullanılmıştır.
Bulgular: Ölçeğin iç tutarlılık güvenirliğini değerlendirmek için toplam madde korelasyon analizi kullanılmıştır. Ölçeğin iç tutarlılığı için Cronbach’s Alpha katsayısı hesaplanmıştır. Kabul edilebilir Cronbach alfa katsayılarının 0.70 ile 0.95 arasında olması gerektiği belirtildi. Ölçeğin Cronbach’s Alpha katsayısı 0.92 olarak bulunmuştur. Ölçekte temel bileşenler analizi ve Varimax döndürme ile değerlendirilmiş ve maddelerin faktör yüklerinin 0.342-0.906 arasında olduğu bulunmuştur.
Sonuç: Okul çağında çocuğu olan ebeveynler için medya ebeveynliği ölçeği Türk kültürüne uygundur.

Anahtar Kelimeler: Medya, ebeveyn, okul çocuğu, ekran


Turkish Adaptation of the Media Parenting Scale for Parents of School-Age Children

Zühal Çamur1, Çiğdem Erdoğan2
1Department Of Midwifery, Karabuk University, Karabuk, Türkiye
2Department Of Pediatric Nursing, Pamukkale University, Denizli, Türkiye

Aim: This methodological study was conducted to determine the validity and reliability of the Turkish version of the Media Parenting Scale.
Method: This research is a methodological study, and a total of 303 parents of school-age children between 6-12 years of age were included. The research data were collected using the Descriptive Information Form and the Media Parenting Scale. Language, content, content validity, as well as exploratory and confirmatory factor analysis were used to test the validity of the scale. Cronbach’s alpha reliability coefficient and item-total score correlations were used to assess the reliability of the scale.
Results: The item-total correlation analysis was used to assess the internal consistency reliability of the scale. Cronbach’s alpha coefficient was calculated for the internal consistency of the scale. It was stated that acceptable Cronbach’s alpha coefficients should be between 0.70 and 0.95. The Cronbach’s alpha coefficient of the scale was found to be 0.92. The scale was evaluated by principal component analysis and varimax rotation, and the factor loads of the items were found to be between 0.342 and 0.906.
Conclusion: The Media Parenting Scale for parents with school-age children is suitable for the Turkish culture.

Keywords: Media, parent, school child, screen


Zühal Çamur, Çiğdem Erdoğan. Turkish Adaptation of the Media Parenting Scale for Parents of School-Age Children. . 2023; 9(1): 33-40

Sorumlu Yazar: Zühal Çamur, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (30 kere görüntülendi)
 (279 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN