ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 6 Sayı : 2 Yıl : 2020
 
Meme Kanseri ve Erken Tanı Yöntemleri Eğitiminin Öğrencilerin Sağlık Bilgisi, İnanç ve Uygulamalarına Etkisi* []
. 2019; 5(3): 204-212 | DOI: 10.5222/jaren.2019.48343  

Meme Kanseri ve Erken Tanı Yöntemleri Eğitiminin Öğrencilerin Sağlık Bilgisi, İnanç ve Uygulamalarına Etkisi*

Yasemin Gümüş Şekerci1, Rabia Sohbet2
1Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay Sağlık Yüksekokulu, Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Hatay
2Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Gaziantep

Amaç: Bu çalışma sağlık alanı dışında eğitim gören kız öğrencilere meme kanseri ve erken tanı yöntemleri konusunda verilen eğitimin sağlık bilgisi, inanç ve uygulamalarına etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Araştırma bir üniversitenin sağlık alanları dışında öğrenim gören 1114 kız öğrenci ile yürütülmüş tek grup ön test - son test değerlendirmeli yarı deneysel çalışmadır. Öğrencilere 20-30 kişilik gruplar halinde 40-45’er dakikalık “meme kanseri ve erken tanı yöntemleri” eğitimi verilmiştir. Veriler literatüre uygun olarak hazırlanan anket formu ve Sağlık İnanç Modeli Ölçeği ile eğitim öncesi, eğitim sonrası ve eğitimden bir ay sonra olmak üzere üç aşamada toplanmıştır. İstatistiksel değerlendirme sayı, yüzde, ortalama, standart sapma ve t testi kullanılarak yapılmıştır.
Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20.23 ± 2.61’dir. Öğrencilerin %11.3’ü doktor teşhisiyle herhangi bir meme hastalığı tanısı konulmuştur. Öğrencilerin %15.8’inin ailesinde meme kanseri bulunmaktadır. Meme kanseri ve erken tanı yöntemleri eğitimi sonrasında öğrencilerin sağlık bilgisi ve uygulama durumlarını artırmıştır (p<0.05). Eğitim sonrası öğrencilerin duyarlılık, önemseme, öz-etkililik, sağlık motivasyonu ve yarar algılarında artma, engeller boyutunda azalma tespit edilmiştir (p<0.05).
Sonuç: Meme kanseri ve erken tanı yöntemi eğitimi sağlık alanı dışındaki alanlarda eğitim gören öğrencilerin bilgi, inanç ve uygulamalarını olumlu yönde etkilemiştir.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, Erken tanı yöntemleri, Sağlık inancı, Üniversite öğrencileri


The Effect of Education Breast Cancer and Early Diagnosis Methods on the Students’ Health Knowledge, Belief And Practice*

Yasemin Gümüş Şekerci1, Rabia Sohbet2
1Hatay Mustafa Kemal University Hatay School Of Health, Public Health Nursing Department, Hatay
2Gaziantep University, Faculty of Health Sciences, Public Health Nursing Department, Gaziantep

Objective: The aim of this study was to evaluate the knowledge, belief and practices of university students about breast cancer and early diagnosis methods.
Methods: The study was carried out with 1114 female students who studied non-health fields of a university. The research is a quasi-experimental study with pre-test, post-test and tracking test evaluation. Students are 40-45 minutes in groups of 20-30 people "breast cancer and early diagnosis methods" training was given. The data were collected in three stages: pre-training, post-training and one-month after the training with questionnaire form and Health Belief Model Scale. Statistical analysis was performed using number, percentage, mean, standard deviation and t test.
Results: The mean age of the students was 20.23 ± 2.61. Out of all participants,11.3% were diagnosed with any breast disease by a doctor diagnosis. Meanwhile, 15.8% of them reported a positive family history of breast cancer. Breast cancer and early diagnosis methods increased the knowledge and health status of the students after the training (p<0.05). After the training, students' susceptibility, seriousness, self-efficacy, health motivation and benefit perceptions were increased and the barrier perception was decreased (p<0.05).
Conclusion: Breast cancer and early diagnosis method education program positively influenced the knowledge, beliefs and practices of students studying in non-health areas.

Keywords: Breast cancer, Early diagnosis methods, Health belief, University students


Yasemin Gümüş Şekerci, Rabia Sohbet. The Effect of Education Breast Cancer and Early Diagnosis Methods on the Students’ Health Knowledge, Belief And Practice*. . 2019; 5(3): 204-212

Sorumlu Yazar: Yasemin Gümüş Şekerci, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (21 kere görüntülendi)
 (1253 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir.Copright © 2019 JAREN All rights reserved