ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 6 Sayı : 2 Yıl : 2020
 
Genç Kadınların Dismenore ile Baş Etme Yöntemleri []
. 2020; 6(2): 294-299 | DOI: 10.5222/jaren.2020.48344  

Genç Kadınların Dismenore ile Baş Etme Yöntemleri

Tülay Yılmaz1, Zulfiyya Nuraliyeva2, Hüsniye Dinç1
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Hisar Hastanesi, Doğumhane, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu araştırma, dismenore yaşayan genç kadınların dismenore ile baş etme yöntemlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel tipteki araştırmanın evrenini, bir üniversitenin sağlık bilimleri fakültesi kadın öğrencileri oluşturmuştur. Dismenore yakınması olan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 419 öğrenci araştırma örneklemine alınmıştır. Araştırmanın verileri 15-20 Mart 2018 tarihleri arasında Vizüel Analog Skalası (VAS) ve sosyodemografik özellikler ve genç kadınların dismenore ile baş etme yöntemlerine yönelik 19 sorudan oluşan anket formu kullanılarak yüz yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Verilerin analizi SPSS 20.0 paket programında tanımlayıcı istatistikler ve Mann-Whitney U testi kullanılarak yapılmıştır.
Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 20,18±1,87 (18-30 yaş) ve VAS’a göre ağrı şiddeti ortalaması 6,35±1,97 (0-10) olarak bulunmuştur. Dismenore ile baş etmede %48’inin ilaç kullanmak istemedikleri ve %80’inin ise ilaç dışı uygulamaları kullandıkları belirlenmiştir. Sırasıyla, karın bölgesini ovalama (%86), ayaklara sıcak uygulama (%84), masaj (%75), yeşil çay içme (%47) gibi yöntemleri kullandıkları saptanmıştır. İlaç kullananların ağrı şiddeti ortalaması ilaç kullanmayanların ağrı şiddeti ortalamasından anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (Z=-4,549; p=,000). İlaç dışı uygulama kullanan ve kullanmayanların ağrı şiddeti ortalamaları arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır (Z=-1,024; p=,306). Adet ağrısının başlama zamanına göre ağrı şiddeti ortalamaları arasında anlamlı farklılık belirlenmemiştir (Z=-1,040; p=,299).
Sonuç: Katılımcıların baş etme yöntemi olarak ilaç dışı uygulamaları büyük oranda tercih ettikleri görülmektedir. Bu yöntemlerin kanıta dayalı olarak kullanılmasının sağlanması, gereksiz ve zararlı olabilecek uygulamaların belirlenmesi ve yarar sağlayan yöntemlerin ortaya çıkarılması için dismenore ağrısını azaltmadaki etkileri konusunda vaka kontrol araştırmaları yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: dismenore, baş etme, adet ağrısı


The Methods of Young Women to Cope with Dysmenorrhea

Tülay Yılmaz1, Zulfiyya Nuraliyeva2, Hüsniye Dinç1
1Istanbul University-Cerrahpaşa, Faculty of Health Science Department of Midwifery, Istanbul, Turkey
2Hisar Hospital, Delivery Room, Istanbul, Turkey

Objective: Current study was carried out to determine coping methods of young women with dysmenorrhea.
Method: The universe of this descriptive cross-sectional type study was formed of the female students of Medical Sciences Faculty of a University. A totalof 419 student who had dysmenorrhea complaints and accepted to take part in study was taken as the sample of the study. Data of study were collected by face- to- face interviews realized between 15, and 20 of March 2018 by using Visual Analog Scale (VAS) and a survey form which had 19 questions about sociodemographic characteristics and coping methods with dysmenorrhea of young women. Data analysis was done using descriptive statistics and Mann-Whitney U test in the SPSS 20.0 package program.
Results: The mean age of the participants was 20.18±1.87 (18-30) years and the mean pain severity according to VAS was 6.35±1.97 (0-10). When coping with dysmenorrhea, 48% of them did not want to use drugs and 80% of them used non-pharmacological applications including rubbing the abdominal region (86%), heat application to the feet (84%), massage (75%), and drinking green tea (47%). The mean pain severity of drug users was significantly higher than that of non-drug users (Z=-4.549, p=.000). There was no significant difference in pain intensity averages between non-drug users and non-drug users (Z=-1.024, p=.306). There was no significant difference between pain intensity averages according to the onset time of menstrual pain (Z=-1.040, p=.299).
Conclusion: It was determined that participants preferred non-pharmacological methods in a large extent to cope with dysmenorrhea. So as to provide the evidence-based use and to avoid hazardous practices of non-pharmacological methods, case-control studies evaluating effects of these methods in decreasing the pain of dysmenorrhea should be conducted.

Keywords: dysmenorrhea, coping, menstrual pain


Tülay Yılmaz, Zulfiyya Nuraliyeva, Hüsniye Dinç. The Methods of Young Women to Cope with Dysmenorrhea. . 2020; 6(2): 294-299

Sorumlu Yazar: Tülay Yılmaz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (30 kere görüntülendi)
 (81 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir.Copright © 2019 JAREN All rights reserved