ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 9 Sayı : 1 Yıl : 2023
 
İnmeli Bireye Bakım Verenlerde Bakım Yükü, Sosyal Destek ve Yaşam Kalitesi Arasındaki ilişki []
. 2019; 5(2): 107-115 | DOI: 10.5222/jaren.2019.52386  

İnmeli Bireye Bakım Verenlerde Bakım Yükü, Sosyal Destek ve Yaşam Kalitesi Arasındaki ilişki

Tülay Kars Fertelli, Fatma Özkan Tuncay
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Öz
Amaç: Bu araştırma, inmeli bireye bakım veren bireylerde bakım yükü, sosyal destek ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel arayıcı olarak yapılmıştır.
Yöntem: Çalışma örneklemini 216 inmeli hastaya bakım veren bireyler oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında Tanıtıcı Bilgi Formu, Zarit Bakım Verme Yükü Ölçeği, Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Versiyonu ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği kullanıldı. Verilerin analizinde frekans, yüzdelik hesabı, ortalama hesabı, Kruskal-Wallis T testi ve pearson korelasyon testi kullanıldı.
Bulgular: İnmeli bireye bakım verenlerin bakım yükü ve sosyal destek düzeylerinin orta düzeyde, yaşam kalitelerinin ise düşük düzeyde olduğu bulundu. Yaşam kalitesi ve sosyal destek puanları arasında pozitif, bakım yükü ile yaşam kalitesi ve sosyal destek ile bakım yükü arasında ise negatif yönde anlamlı (p<0.05) bir ilişki elde edildi.
Sonuç: İnmeli bireye bakım veren bireyler orta düzeyde bakım yükü, düşük düzeyde yaşam kalitesi yaşamakta ve orta düzeyde sosyal destek algılamaktadır. Bakım yükü, yaşam kalitesi ve sosyal destek arasında ilişki vardır. İleri ve aşırı düzey bakım yükü yaşayan bireylerin algıladığı sosyal destek düzeyi daha düşüktür.

Anahtar Kelimeler: İnme, bakım verici, bakım yükü, sosyal destek, yaşam kalitesi.


Relationship between Care Burden, Social Support and Quality of Life in Caregivers of Individual with Stroke

Tülay Kars Fertelli, Fatma Özkan Tuncay
Sivas Cumhuriyet Universty

Objectives: This study was carried out as descriptive and cross sectional to investigate the relationship between care burden, social support and quality of life in caregivers of individual with stroke.
Methods: The study sample comprised 216 caregivers of individuals with stroke. Personal Information Form, Zarit Burden Care Scale, World Health Organisation Quality of Life Instrument brief version and Multidimensional Scale of Perceived Social Support Scale were used to collect the study data. The frequency, percentage calculation, Kruskal-Wallis T test and Pearson correlation test were used to analyze the data.
Results: It was found that the care burden and social support levels of caregivers of individual with stroke were moderate and their quality of life was low. There was a positive correlation between quality of life and social support scores, and a significant negative correlation between care burden and quality of life, social support and care burden (p <0.05).
Conclusion: Caregivers of individual with stroke have a moderate level of care burden, low quality of life, and they perceive moderate social support. There is a relationship between care burden, quality of life and social support. The level of perceived social support of individuals with advanced and extreme care burden is low.

Keywords: Stroke, caregiver, care burden social support, quality of life.


Tülay Kars Fertelli, Fatma Özkan Tuncay. Relationship between Care Burden, Social Support and Quality of Life in Caregivers of Individual with Stroke. . 2019; 5(2): 107-115

Sorumlu Yazar: Tülay Kars Fertelli, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (22 kere görüntülendi)
 (2010 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN