ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 8 Sayı : 1 Yıl : 2022
 
Mesleki Beceri Laboratuvarında Uygulanan Simülasyon Yönteminin Öğrencilerin Sorun Çözme Becerileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi []
. 2017; 3(2): 92-96 | DOI: 10.5222/jaren.2017.092  

Mesleki Beceri Laboratuvarında Uygulanan Simülasyon Yönteminin Öğrencilerin Sorun Çözme Becerileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Mahmut Mete1, Funda Gümüş2, Leyla Zengin2, Medine Erkan2, Hamdiye Arda Sürücü2, Gülhan Yiğitalp2, Evin Evinç2, Mesude Duman2, Yeter Durgun Ozan2
1Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır
2Dicle Üniversitesi, Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Diyarbakır

Amaç: Mesleki beceri laboratuarinda uygulanan smilasyon yönteminin öğrencilerin problem çözme becerileri üzerindeki etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Çalışma yarı deneysel olarak planlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Dicle Üniversitesi Diyarbakır Atatürk Sağlık Yüksekokulu 2015-2016 Eğitim-Öğretim yıllında 1. sınıf hemşirelik öğrencileri oluşturmuştur. Veriler, öğrencilerin sosyo-demografik özeliklerini içeren soru formu ve Problem Çözme Envanteri yüz yüze görüşme metodu ile toplanmıştır. Bireylere ait tanımlayıcı özellikleri incelemek amacıyla yüzdelik dağılım ve ortalama, bağımlı gruplarda student t testi kullanılmıştır. Araştırmanın yapılabilmesi için çalışmanın yapılacağı kurumdan, Etik Kurul’dan ve araştırmaya katılmayı kabul eden bireylerden yazılı bilgilendirilmiş onam formu alınmıştır.
Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalamasının 19.67±1.59, %59.2’sinin erkek, %67.3’ünün Anadolu lisesi mezunu, %42.9’unun akademik başarı tanımlarının iyi olduğu, %59.2’sinin hemşirelik bölümüne istemeden geldiği, istemeden gelen öğrencilerin en çok hemşirelik mesleğinin iş imkanlarının iyi olmasından dolayı ve\veya ailelerinin zorlamaları nedeniyle geldikleri belirlendi. Öğrencilere mesleki beceri laboratuarında uygulanan simülasyon yöntemi öncesi ve sonrası problem çözme becerilerine ilişkin özelliklerine göre dağılımları t testi ile incelendiğinde, öğrencilerin kişisel kontrol (t=-2.56; p= 0.014) ve toplam problem çözme (t=-2.13; p=0.038) ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı (t=2.194; p<0.035) fark saptandı.
Sonuç: Mesleki beceri laboratuarında simülasyon yönteminin uygulanmasından sonra öğrencilerin kişisel kontrollerinin ve problem çözme becerilerinin arttığı saptandı.

Anahtar Kelimeler: Klinik Öğretim, Problem çözme, Mesleki Beceri Laboratuarı


Evaluation of the Effect of Simulation Method Applied in Occupational Ability Laboratory on The Students’ Ability to Solve Problems

Mahmut Mete1, Funda Gümüş2, Leyla Zengin2, Medine Erkan2, Hamdiye Arda Sürücü2, Gülhan Yiğitalp2, Evin Evinç2, Mesude Duman2, Yeter Durgun Ozan2
1Dicle University, Faculty of Medicine, Department of Microbiology, Diyarbakır
2Dicle University, Atatürk School of Health, Department of Nursing, Diyarbakır

Objectives: The study was performed to evaluate the effect of the simulation method applied in the occupational ability laboratory on the students’ ability to solve the problems.
Method: This research is a quasi-experimental study. The research sample was consisted of first-grade nursing students having education in Dicle University Diyarbakır Atatürk Health High School during 2015-2016. Data were collected via Problem Solving Inventory and question form consisting of socio-demographic characteristics of the students. Evaluation of the data was performed using descriptive statistics (student t-test in the dependent groups).
Results: It was determined that age average of the participant students was 19.67±1.59. When an evaluation was performed according to the sub-dimension of the problem solving inventory before and after the simulation method applied to the students in the occupational ability laboratory it was detected that there was a statistically difference between the personal control (t=-2.56; p= 0.014) averages of the students. However, no significant difference was found between the problem-solving confidence of the students before and after the simulation method and point average of the approach-avoidance sub-dimensions (p>0.05).
Conclusion: It was detected that personal control of the students was increased after the application of the simulation method in the occupational ability laboratory.

Keywords: Clinic Education, Problem Solving, Nursing Skills Laboratory


Mahmut Mete, Funda Gümüş, Leyla Zengin, Medine Erkan, Hamdiye Arda Sürücü, Gülhan Yiğitalp, Evin Evinç, Mesude Duman, Yeter Durgun Ozan. Evaluation of the Effect of Simulation Method Applied in Occupational Ability Laboratory on The Students’ Ability to Solve Problems. . 2017; 3(2): 92-96

Sorumlu Yazar: Funda Gümüş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (23 kere görüntülendi)
 (1326 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN