ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 9 Sayı : 3 Yıl : 2023
 
Doğum Sürecinde Gebelere Verilen Fiziksel Desteğin Doğum Sonuçlarına Etkisinin Değerlendirilmesi []
. 2020; 6(3): 506-513 | DOI: 10.5222/jaren.2020.52724  

Doğum Sürecinde Gebelere Verilen Fiziksel Desteğin Doğum Sonuçlarına Etkisinin Değerlendirilmesi

Fadime Bayrı Bingöl1, Meltem Demirgöz Bal1, Tuğba Yılmaz Esencan2, Ayse Karakoc1, Seda Küçükoğlu3, Rabia Çiftçi1, Ebru Mutlu1, Zelal Arı1
1Marmara Ünİversİtesİ, Sağlık Bİlİmlerİ Fakültesİ, Ebelİk Bölümü, İstanbul
2Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, İstanbul
3İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Amaç: Bu araştırma doğum sürecinde sunulan fiziksel desteğin doğum sürecine etkilerini incelemek amacı yapılmıştır.

Yöntem: Araştırma randomize kontrollü deneysel bir çalışmadır. Çalışma grubuna alınan her bir gebeye tüm süreç boyunca kadının yanından ayrılmadan, bireyselleştirilerek, non-farmakolojik yöntemleri kullanılarak doğrudan kadına yardım edilmiştir. Kontrol grubuna seçilen gebelere rutin hastane prosedürleri uygulanarak eş zamanlı değerlendirmeler yapılmıştır. Araştırma kapsamına alınan tüm gebelere doğum öncesinde Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği A (W-DEQ) ve doğumdan sonra Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği (W-DEQ) B versiyonu ve Doğumda Anne Memnuniyetini Değerlendirme Ölçeği uygulanmıştır.

Bulgular: Doğum sürecinde fiziksel destek sunulan gebelerin travay sürecinde indüksiyon ihtiyacının azaldığı (p=0,033) belirlendi. Çalışma grubunun travay süresi ortamalası 657,93±283,69 dk. iken kontrol grubunun 1062,43±673,11 dk. olduğu ve aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p=0,004) belirlendi. Doğum sonrasında ise epizyotomi (p=0,000) ve fundal bası oranının (p=0,000) azaldığı, annelerin doğum korkusunu daha az yaşadıkları (p=0,001) ve doğum memnuniyetlerinin daha yüksek olduğu (p=0,001) saptandı.

Sonuç: Doğumun aktif fazında uygulanan fiziksel desteğin doğum sürecini olumlu yönde etkilediği belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Doğum, intrapartum bakım, fiziksel destek, anne memnuniyeti


Evaluation of the Effect of the Physical Support to the Pregnancy on Birth Outcome

Fadime Bayrı Bingöl1, Meltem Demirgöz Bal1, Tuğba Yılmaz Esencan2, Ayse Karakoc1, Seda Küçükoğlu3, Rabia Çiftçi1, Ebru Mutlu1, Zelal Arı1
1Maramara University, Health Science Faculty Midwifery Department, Istanbul
2Zeynep Kamil Women And Children Diseases Training And Research Hospital, Istanbul
3Izmir Health Science University,Tepecik Training And Research Hospital, Izmir

Objectives: This study was aimed to examine the effects of physical support during the childbirth period on the birth process.

Methods: Research is an experimental randomized controlled study. In the study group, each pregnant woman was directly assisted by using non-pharmacological methods without leaving the woman during her birth. Simultaneous evaluations were made to the control group with routine hospital procedures. Wijma Delivery Expectancy/ Experience Questionnaire (W-DEQ)-A was applied to all pregnant women before delivery. Wijma Delivery Expectancy/ Experience Questionnaire (W-DEQ)-B version and The Scale for Measuring Maternal Satisfaction at Normal and Cesarean Birth were completed to all pregnant women after delivery.

Results: The need for induction at birth decreased for women who were offered physical support (p = 0.033). The duration of labor for the study group was 657,93 ± 283.69 min. while the control group had 1062,43 ± 673.11 min. (p = 0.004) and the difference between them is statistically significant were determined (p=0,004). It was determined that the rate of episiotomy (p=0,000), fundal press (p=0,000) and fear of birth (p=0,001) decreased after birth. Also, women were found to have higher birth satisfaction (p = 0.001).

Conclusion: It was determined that the physical support applied during the active phase of birth affects the birth process positively.

Keywords: Birth, intrapartum care, physical support, mother satisfaction.


Fadime Bayrı Bingöl, Meltem Demirgöz Bal, Tuğba Yılmaz Esencan, Ayse Karakoc, Seda Küçükoğlu, Rabia Çiftçi, Ebru Mutlu, Zelal Arı. Evaluation of the Effect of the Physical Support to the Pregnancy on Birth Outcome. . 2020; 6(3): 506-513

Sorumlu Yazar: Fadime Bayrı Bingöl, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (43 kere görüntülendi)
 (466 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN