ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 9 Sayı : 1 Yıl : 2023
 
Determination of Nursing Students’ Pelvic Floor Health Knowledge Levels []
. 2022; 8(3): 149-155 | DOI: 10.55646/jaren.2022.54036  

Determination of Nursing Students’ Pelvic Floor Health Knowledge Levels

Rojjin Mamuk1, Mukaddes Miral2, Melike Dişsiz3, Meltem Demirgöz Bal4
1Doğu Akdeniz Üniveristesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Gazimağusa, KKTC
2İstanbul Kültür Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada, hemşirelik bölümü üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin pelvik taban sağlığı (PTS) bilgi düzeylerini belirlemek amaçlandı.
Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel tipte olan çalışmanın örneklemini iki vakıf üniversitesinin hemşirelik bölümü üçüncü ve dördüncü sınıflarında öğrenim görmekte olan ve araştırma kriterlerini karşılayan 167 öğrenci oluşturdu. Örneklem kabul kriterleri ise hemşirelik bölümlerinin üçüncü ve dördüncü sınıflarında bulunmak, Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği dersini almış olmak ve çalışmaya katılmaya gönüllü olmak şeklindeydi. Veriler “Kişisel Bilgi Formu” ve “Pelvik Taban Sağlığı Bilgi Testi (PTSBT)” kullanılarak yüz yüze toplandı. İstatistiksel analizler SPSS paket programında sayı, yüzde, ortalama, students’ t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılarak elde edildi.
Bulgular: Öğrencilerin %50,3’ü PTS bilgisini orta düzeyde olduğunu, %19,2’si pelvik taban egzersizlerini (PTE) uyguladığını, %18’i PTS konusunda hastaları ve sağlıklı bireyleri bilgilendirdiğini ve %21’i pelvik taban fonksiyon bozukluğu olan hastaların bakım süreçlerinde yer aldığını belirtti. PTSBT’den elde edilen toplam puan ortalaması 16,29±7,00 idi. Ayrıca ölçeğin Fonksiyon/Disfonksiyon alt boyut puan ortalaması 4,40±1,98, Risk/Etyoloji alt boyutu 6,83±3,42 ve Tanı/Tedavi alt boyutu 5,04±2,36’dir.
Sonuç: Bu çalışmada hemşirelik öğrencilerinin PTS’ye dair bilgileri orta düzeydedir. PTE uygulama ve çevrelerindeki bireylere PTS konusunda bilgi verme oranları düşüktür.

Anahtar Kelimeler: Sağlık, bilgi düzeyi, pelvik taban, pelvik taban egzersizleri, hemşire, üniversite öğrencileri


Hemşirelik Öğrencilerinin Pelvik Taban Sağlığı Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Rojjin Mamuk1, Mukaddes Miral2, Melike Dişsiz3, Meltem Demirgöz Bal4
1Eastern Mediterranean University, Faculty of Health Sciences, Nursing Department, Famagusta, TRNC
2İstanbul Kültür University, Faculty of Health Sciences, Nursing Department, İstanbul, Turkey
3Health Sciences University, Hamidiye Faculty of Nursing, Department of Obstetrics and Gynecology Nursing, İstanbul, Turkey
4Marmara University, Faculty of Health Sciences, Midwifery Department, İstanbul, Turkey

Objective: This study aimed to investigate the pelvic floor health (PFH) knowledge levels of third and fourth grade nursing students.
Methods: This descriptive and cross-sectional study was conducted with a sample of 167 students who were enrolled in the third and fourth classes year of the Nursing Department of two foundation universities and met the research criteria. The inclusion criteria were being enrolled in the third and fourth classes year of the Nursing Department, to have taken the course of Obstetrics and Gynecology Nursing and agreeing to participate in the study. Data were collected face to face interview through the “Personal Information Form” and the “Pelvic Floor Health Knowledge Quiz (PFHKQ)”. Statistical analyzes were obtained by using number, percentage, mean, students’ t-test and one-way analysis of variance in SPSS package program.
Results: 50.3% of the students stated that they had moderate knowledge of PFH, 19.2% applied pelvic floor exercises (PFE), 18% informed patients and healthy individuals about PFH, and 21% took part in the care processes of patients with pelvic floor dysfunction. The total mean score obtained from the PFHKQ was found 16,29±7,00. In addition, the mean of the Function/Dysfunction sub-dimension of the scale was 4.40±1.98, in the Risk/Etiology sub-dimension 6.83±3.42, and 5.04±2.36 in the Diagnosis/Treatment sub-dimension.
Conclusion: In this study, the knowledge of nursing students about PFH is a moderate level. The rates of applying PFE and informing the individuals about PFH are low.

Keywords: Health, knowledge level, pelvic floor, pelvic floor exercises, nurse, university students


Rojjin Mamuk, Mukaddes Miral, Melike Dişsiz, Meltem Demirgöz Bal. Hemşirelik Öğrencilerinin Pelvik Taban Sağlığı Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. . 2022; 8(3): 149-155

Sorumlu Yazar: Rojjin Mamuk, K.K.T.C.


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (13 kere görüntülendi)
 (352 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN