ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 9 Sayı : 3 Yıl : 2023
 
Hemşirelik Mesleğini Seçen Bireylerde Kuşaklar Arası Bireysel Ve Mesleki Değerlerin Belirlenmesi []
. 2020; 6(3): 514-522 | DOI: 10.5222/jaren.2020.54376  

Hemşirelik Mesleğini Seçen Bireylerde Kuşaklar Arası Bireysel Ve Mesleki Değerlerin Belirlenmesi

Seda Er1, Elif Ateş2
1Fransız Lape Hastanesi, Geropsikiyatri Servisi, İstanbul
2Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul

Amaç: Bu araştırmada hemşirelik öğrencilerinin ve hemşirelerin, kuşaklar arası bireysel ve mesleki değerlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı tipte planlanan araştırmanın örneklemini 124 öğrenci hemşire ve 129 hemşire toplam 253 katılımcı oluşturmuştur. Veriler; Bilgi Formu, Schwartz Değerler Listesi ve Hemşirelerin Mesleki Değerleri Ölçeği ile toplanmıştır.
Bulgular: Katılımcıların %3.1’i (1965-1980) X kuşağı, %10.7’si (1981-1989) Y kuşağının ilk yarısı, %86.2’si (1990-1999) Y kuşağının ikinci yarısı dönemindedir. Ayrıca %79.8’i kadın, %88.5’i bekar, %75.1’inin dernek üyeliği bulunmamaktadır. Hemşirelerin Mesleki Değerleri Ölçeğinden aldıkları puanlar, kuşaklara göre karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark belirlenmemiştir (p˃0.05). Fakat Mesleki Değerler Ölçeğinin ve Schwartz Değerler Listesinin alt boyutlarıyla medeni durum ve dernek üyeliği karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0.05). Mesleki Değerler Ölçeği ile Schwartz Değerler Listesinin alt boyutları, birbirleri ile karşılaştırıldığında yüksek düzeyde pozitif korelasyon belirlenmiştir (p˂0.05).
Sonuç: Hemşire ve öğrencilerin bireysel ve mesleki değerleri, medeni durum ve dernek üyeliği bulunma durumundan etkilenmektedir. Ayrıca hemşire ve öğrencilerin bireysel ve mesleki değerleri arasında anlamlı bir ilişki vardır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, kuşak farkı, değerler, değer yönelimi


Specification Of Interfenerational Individual And Occupational Values Among Individuals Who Choose Nursing As Profession

Seda Er1, Elif Ateş2
1French Lape Hospital, Geropsychiatric Service, İstanbul, Turkey
2Acıbadem University, Faculty Of Health Sciences, Nursing Department, Istanbul, Turkey

Aim: This study aims to specify intergenerational individual and occupational values of nursing students and nurses.
Methods: The population of this descriptive study consisted of 253 participants including 124 nursing students and 129 nurses. Data was collected by Information Form, Schwartz Value Inventory and Nursing Professional Values Scale.
Results: Of participants, 3.1% are generation X (1965-1980), 10.7% are from first half of Y generation (1981-1989), 86.2% are from second half of Y generation (1990-1999). Among participants 79.8% are female, 88.5% are single, 75.1% aren’t a member of any association. No statistically significant difference was found between generations regarding Nursing Professional Values Scale (p>0.05). However, statistically significant differences was found when sub-dimensions of Nursing Professional Values Scale (NPVS) and Schwartz Value Inventory (SVI) are compared to marital status and membership to association (p<0.05). When sub-dimensions of NPVS and SVI are compared, a high level of positive correlation was established(p<0.05).
Conclusion: Professional and individual values of nurses and students are effected by their marital status and membership to association. There is also a significant relationship between individual and professional values of nurses and students.

Keywords: Nursing, generation gap, values, value orientation


Seda Er, Elif Ateş. Specification Of Interfenerational Individual And Occupational Values Among Individuals Who Choose Nursing As Profession. . 2020; 6(3): 514-522

Sorumlu Yazar: Seda Er, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (50 kere görüntülendi)
 (683 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN