ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 9 Sayı : 1 Yıl : 2023
 
Hastaların ve Hemşirelerin Bireyselleştirilmiş Bakım Algılarının Değerlendirilmesi []
. 2022; 8(1): 20-28 | DOI: 10.55646/jaren.2022.55376  

Hastaların ve Hemşirelerin Bireyselleştirilmiş Bakım Algılarının Değerlendirilmesi

Aylin Aktaş Özakgül1, Rengin Acaroğlu1, Merdiye Şendir2, Nurdan Yalçın Atar2, Zehra Eskimez3
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Hemşirelik Fakültesi
3Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Amaç: Bu çalışma; hastaların ve hemşirelerin, bireyselleştirilmiş hemşirelik bakımına ilişkin algılarını belirlemek ve aralarındaki farklılıkları incelemek amacıyla gerçekleştirildi.
Yöntem: Tanımlayıcı, kesitsel ve karşılaştırmalı türde planlanan çalışmanın verileri; bir Üniversite Hastanesi’nin İç Hastalıkları ve Cerrahi Birimlerinde, bilgilendirme sonrası çalışmaya katılmayı kabul eden 102 hasta ile 102 hemşireden elde edildi. Verilerin toplanmasında, Bilgi Formunun yanı sıra Bireyselleştirilmiş Bakım Skalası-B Hemşire ve Hasta versiyonları kullanıldı. Verilerin değerlendirmesinde SPSS 16.0 paket programında yüzdelik, ortalama, bağımsız gruplar t testi, Kruskal-Wallis testi ve Mann Whitney-U testi kullanıldı.
Bulgular: Hastaların BBSB toplam puan ortalaması 4.52±0.62, hemşirelerin BBSB toplam puan ortalaması ise 4.24±0.62 idi. Hastaların kendi bakımlarında bireysellik algıları, hemşirelerin bu hastaların bakımını bireyselleştirme algılarına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p˂0.01). Ayrıca lisansüstü eğitim mezunu hemşirelerin Karar Verme Kontrolü alt boyut madde puan ortalamasının, diğer mezunlara göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıkla daha yüksek olduğu saptandı (p≤0.01).
Sonuç: Hastaların kendilerine sunulan hemşirelik bakımını yüksek düzeyde bireyselleştirilmiş olarak algıladıkları; dolayısı ile hemşirelik bakımından memnun oldukları, hemşirelerin ise bu hastalara verdikleri hemşirelik bakımını bireyselleştirerek sunduğunu algıladıkları görüldü.

Anahtar Kelimeler: Bireyselleştirilmiş bakım, hemşirelik bakımı, hemşire, hasta


Evaluating the Individualized Care Perceptions of Patients and Nurses

Aylin Aktaş Özakgül1, Rengin Acaroğlu1, Merdiye Şendir2, Nurdan Yalçın Atar2, Zehra Eskimez3
1İstanbul University-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Faculty of Nursing
2University of Health Sciences, Hamidiye Faculty of Nursing
3Cukurova University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing

Objectives: This study was conducted to determine the individualized nursing care perceptions of patients and nurses and to examine the differences between them.
Methods: The data of this descriptive, cross-sectional and comparative study were obtained from 102 patients and 102 nurses who agreed to participate in the study after informing, in the Internal Diseases and Surgery Units in a university hospital. Information Form and Individualized Care Scale-B (ICS-B) Nurse and Patient versions were used to collect the data. In the data assessment, percentage, mean, independent samples t-test, Kruskal-Wallis test and Mann-Whitney U test were used in the SPSS 16.0 package program.
Results: The patients’ ICSB total mean score was 4.52±0.62, while the nurses’ ICSB total mean score was 4.24±0.62. Individuality perception in care was found to be statistically significantly higher in the patients compared to the nurses’ perception on individualized patient care for these patients (p˂0.01). Also, it was determined that the item mean score of the Decision-making Control subscale was statistically significantly higher in the nurses with postgraduate education compared to the other graduates (p≤0.01).
Conclusion: It was observed that the patients perceived the nursing care offered to them as highly individualized way and thus they were satisfied with nursing care, while the nurses perceived the nursing care they provided to these patients in an individualized way.

Keywords: Patiented centered care, nursing care, nursing, patients


Aylin Aktaş Özakgül, Rengin Acaroğlu, Merdiye Şendir, Nurdan Yalçın Atar, Zehra Eskimez. Evaluating the Individualized Care Perceptions of Patients and Nurses. . 2022; 8(1): 20-28

Sorumlu Yazar: Aylin Aktaş Özakgül, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (24 kere görüntülendi)
 (1021 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN