ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 6 Sayı : 2 Yıl : 2020
 
Gebelerde Bilinçli Farkındalık İle Depresyon, Anksiyete Ve Stres Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi []
. 2020; 6(2): 195-202 | DOI: 10.5222/jaren.2020.55707  

Gebelerde Bilinçli Farkındalık İle Depresyon, Anksiyete Ve Stres Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Arzu Yüksel1, Zeynep Dabanlı1, Emel Bahadır Yılmaz2
1Aksaray Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Aksaray
2Giresun Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Giresun

Amaç: Bu çalışmanın amacı, gebelerin bilinçli farkındalık düzeyleri ile depresyon, anksiyete ve stres düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesidir.
Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel olarak gerçekleştirilen araştırmanın örneklemini, 15 Temmuz - 15 Eylül 2018 tarihleri arasında bir eğitim ve araştırma hastanesinin doğum kliniğinde yatan veya doğum polikliniğine başvuran ve araştırmaya katılmayı kabul eden 282 gebe oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında Gebe Tanıtım Formu (GTF), Bilinçli Farkındalık Ölçeği (BFÖ) ve Depresyon, Anksiyete ve Stres Ölçeği (DASÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ile Mann Whitney U testi, Wallis testi ve Spearman Korelasyon analizi kullanılmıştır.
Bulgular: Gebelerin bilinçli farkındalık puan ortalaması 64,40±11,86 olup, depresyon, anksiyete ve stres puan ortalamaları sırasıyla 11,41±7,17, 13,20±6,61 ve 13,83±7,41 olarak saptanmıştır. Araştırmada, depresyon, anksiyete ve stres düzeyleri yüksek olan gebelerin bilinçli farkındalık puan ortalamalarının düşük olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Bilinçli farkındalık ölçeği ile depresyon (r= -0,348, p=0,000), anksiyete (r= -0,318, p=0,000) ve stres (r= -0,372, p=0,000) ölçeği arasında negatif yönde orta düzeyde bir ilişki saptanmıştır. Gebelerin DASÖ puan ortalamalarını geniş aile yapısının, düşük öyküsünün, sağlık sorunu yaşamanın ve birinci trimesterde olmanın olumsuz etkilediği belirlenmiştir (p<0,05).
Sonuç: Sonuç olarak gebelerin bilinçli farkındalık puanları yükseldikçe depresyon, anksiyete ve stres puanları düşmektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda, depresyon, anksiyete ve stres sorunu yaşayan gebelere bilinçli farkındalık temelli müdahale çalışmalarının planlanması ve uygulanması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, bilinçli farkındalık, anksiyete, depresyon, stres.


Determining of the Relationship Between Mindful Attention Awareness, Depression, Anxiety And Stress in Pregnancy

Arzu Yüksel1, Zeynep Dabanlı1, Emel Bahadır Yılmaz2
1Aksaray University, Faculty of Health Science, Department of Nursing, Aksaray
2Giresun University, Faculty of Health Science, Department of Midwifry, Giresun

Objective: The aim of this study was to determine the relationship between mindful attention awareness, depression, anxiety and stress in pregnant women.
Methods: This study has been designed as a descriptive and cross-sectional study and the sample of this study consisted of 282 pregnant women who hospitalized at maternity clinic or applied to obstetrics and gynaecology clinic of a education and research hospital in Aksaray and agreed to participate in study between 15 July – 15 September 2018. Data were collected using the Pregnant Information Form, Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) and Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS). Descriptive statistics, Mann Whitney U test, Wallis test and Spearman Korelasyon were used in data analysis.
Results: In this study, mean MAAS score of pregnant women was 64,40±11,86 points, 11,41±7 for depression,17, 13,20±6,61 for anxiety, and 13,83±7,41 for stress. It was determined that the average mindful attention awareness scores of pregnant women with high levels of depression, anxiety, and stress were low (p<0,05). It was also determined that there was a negative and moderate relationship between mindful attention awareness and depression (r= -0,348, p=0,000), anxiety (r= -0,318, p=0,000), and stress (r= -0,372, p=0,000). The mean DASS scores of pregnant women were found to be negatively affected by the extended family structure, histroy of miscarriage, having a health problems and being in the first trimester (p<0,05).
Conclusion: As a result, as the mindful attention awareness scores of pregnant women increase, their depression, anxiety, and stress scores decrease. Based on these findings, it is suggested to plan and implement mindfulness-based interventions for pregnant women suffering from depression, anxiety, and stress.

Keywords: Pregnancy, mindfulness, anxiety, depression, stress.


Arzu Yüksel, Zeynep Dabanlı, Emel Bahadır Yılmaz. Determining of the Relationship Between Mindful Attention Awareness, Depression, Anxiety And Stress in Pregnancy. . 2020; 6(2): 195-202

Sorumlu Yazar: Emel Bahadır Yılmaz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (21 kere görüntülendi)
 (87 kere indirildi)




Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir.



Copright © 2019 JAREN All rights reserved