ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 8 Sayı : 1 Yıl : 2022
 
Hemşirelerde Kök Aileyle İlişkiler ve Karşılıklı Bağımlılık []
. 2017; 3(2): 60-65 | DOI: 10.5222/jaren.2017.060  

Hemşirelerde Kök Aileyle İlişkiler ve Karşılıklı Bağımlılık

Halil İbrahim Ölçüm1, Nuriye Büyükkayacı Duman2
1Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Çorum
2Hitit Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

Amaç: Karşılıklı bağımlılık “işlevi bozuk ailelerden getirilen veya öğrenilen, kişinin kendi ihtiyaçlarını ihmal etmesi ve başkalarına aşırı odaklanmasıyla sonuçlanan bir davranış” şeklinde tanımlanmaktadır. Karşılıklı bağımlılığın, aile işlevselliğinin bozukluğuyla ilişkili olduğu bildirilmektedir. Bu çalışmanın amacı, hemşirelerde kök aile ilişkilerinin karşılıklı bağımlılığa etkisini incelemektir.
Yöntem: Çalışmaya 232 olgu alındı. Olgulara Kök Aile İlişkileri Envanteri(KAİE) ve Hemşire Karşılıklı Bağımlılık Ölçeği(HKBÖ) uygulandı. Tüm istatistiksel analizler SPSS 22.0 kullanılarak yapıldı.
Bulgular: Araştırmaya katılan 232 olgunun yaş ortalaması 29,71 ± 8,76’ydı. Olguların %90,5’inin kadındı. Olguların KAİE puan ortalaması 12,75±3,64; HKBÖ puan ortalaması 67,35±12,72; bağımlı bakım alt ölçeği puan ortalaması 38,49±9,29; ifade eksikliği alt ölçeği puan ortalaması 28,85±5,61’idi. Olguların KAİE - HKBÖ toplam puanları arasında anlamlı (r=.153, p=.020), KAİE - HKBÖ ifade eksikliği alt ölçek puanları arasında ise ileri düzeyde anlamlı (r=.239, p=.000) pozitif yönlü bir ilişki saptandı.
Sonuçlar: Bu çalışmada hemşirelerde sağlıksız kök aile ile ilişkilerin, karşılıklı bağımlılık ve ifade eksikliği düzeyinin yüksek olmasıyla ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: karşılıklı bağımlılık, hemşire, kök aile


Family of Origin Relations and Codependency in Nurses

Halil İbrahim Ölçüm1, Nuriye Büyükkayacı Duman2
1Hitit University Erol Olcok Research And Training Hospital, Psychiatry Clinic, Corum
2Hitit University Health School

Objective: Codependency defined as "a learned or survival behaviour in dysfunctional families with resulting neglect of one’s own needs and excessively focusing on others". Its known that Codependency has a relation with disorder of parental functionality. The purpose of this study is to examine the effect of family of origin relations to codependency in nurses.
Methods: 232 cases participated in the study. Applied Family of Origin Relations Inventory (FORI) and Nurse Codependency Questionnaire (NCQ) to cases. All statistical analyses were performed using SPSS version 22.0.
Findings: The average age of 232 subjects took part in this study were 29,71±8,76. 90.5% of the subjects were female, 9.5% were male. The average FORI points of subjects were 12,75±3.64; the average “NCQ entire” points were 67,35±12,72; the average “codependent caretaking” sub-scale points were 38,49±9,29; the average “lack of voice” points were 28,85±5,61. There was a significant positive correlation (r=.153, p=.020) between FORI-“NCQ entire” points and high level significant positive correlation (r=.239, p=.000) between FORI-“NCQ lack of voice” sub-scale points.
Results: In this study we have come to the conclusion that the nurses’ problematic relationship with their origin family has a relation with the high co-dependency and lack of expression.

Keywords: codependency, nurses, family of origin


Halil İbrahim Ölçüm, Nuriye Büyükkayacı Duman. Family of Origin Relations and Codependency in Nurses. . 2017; 3(2): 60-65

Sorumlu Yazar: Halil İbrahim Ölçüm, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (37 kere görüntülendi)
 (1265 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN