ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 6 Sayı : 2 Yıl : 2020
 
Bir Aile Sağlığı Merkezine Kayıtlı 15-49 Yaş Kadınların Acil Kontraseptif Yöntemleri Bilme, Uygulama Durumları ve İlişkili Faktörler []
. 2020; 6(2): 352-359 | DOI: 10.5222/jaren.2020.60251  

Bir Aile Sağlığı Merkezine Kayıtlı 15-49 Yaş Kadınların Acil Kontraseptif Yöntemleri Bilme, Uygulama Durumları ve İlişkili Faktörler

Mistan Arslancan1, Hüseyin Çetin1, Müjgan Tuna1, Ayşe Yıldızdal2, Can Öner1, Engin Ersin Şimşek1
1Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2Kartal 1 nolu Aile Sağlığı Merkezi

Amaç: Çalışmanın amacı bir aile sağlığı merkezine kayıtlı 15-49 yaş kadınların acil kontraseptif yöntemleri bilinme, uygulanma durumu ve ilişkili faktörlerin belirlenmesidir.
Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu çalışma İstanbul Kartal’da bir Aile Sağlığı Merkezi’nde yürütülmüştür. Çalışmaya bu birimlere kayıtlı 407 kadın alınmıştır. Veriler çalışmacılar tarafından oluşturulan bir anket formuyla yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır.
Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 34,3±7,6 yıl idi. Katılımcıların % 41,7 (n=170)’si 8 yıl ve altı eğitime sahipti. Katılımcıların %65,4 (n=266)’ü herhangi bir gebelikten korunma yöntemi kullanmaktaydı. İstenmeyen gebelik öyküsü olan kadın oranı %17,3 (n=59)’tür. Ertesi gün hapı terimini duyanların %62,1 (n=113)’i bu yöntemin nasıl kullanılacağını bilmektedir. Çalışmaya katılanların %11,3 (n=46)’ü daha önce en az bir defa acil gebelikten korunma yöntemi kullanmıştır. Gebelik sayısı arttıkça yöntem kullananların oranı anlamlı olarak artmaktadır. Acil kontroseptif yöntem kullanıcıların büyük çoğunluğu bu yöntemi sağlık personelinden duyduklarını belirtmişlerdir. Katılımcılar yöntemi eczaneden (%87,0; n=40) ve ASM’den %13,0 (n=6), temin ettiğini belirtmiştir.
Sonuç: Katılımcılarımızda istenmeyen gebelik oranları ile acil kontraseptif yöntem kullanımı arasında anlamlı bir fark vardır. Yöntem daha çok gece eczanelerden alınmaktadır. Yan etkisi daha az ve fiyatı yüksek olan bu hapların gereksinimi olan bireylere ASM’den verilmesinin kullanım oranlarını arttıracağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Acil kontrasepsiyon, post-koital kontrasepsiyon, kontrasepsiyon


Emergency Contraceptive Methods Knowledge, Use and Related Factors of 15-49 Year Women in a Family Health Center

Mistan Arslancan1, Hüseyin Çetin1, Müjgan Tuna1, Ayşe Yıldızdal2, Can Öner1, Engin Ersin Şimşek1
1Dr Lütfi Kırdar Kartal Training And Research Hospital
2Kartal Family Health Center no 1

Objective: The aim of the study is to determine knowledge, and use of emergency contraceptive methods by 15-49 year-old women registered in a family health center and related Factors.
Method: This descriptive study was carried out in the Family Health Center of in Kartal County of Metropolitan City of Istanbul with 407 women registered in these units. The data were collected by face-to-face interview technique with a questionnaire form created by the investigators.
Results: he mean age of the participants was 34.3±7.6 years. 41.7% (n=170) of the participants had education for 8 years or less. The 65.4% (n=266) of the participants used any contraception method. The 62.1% (n=113) of those who heard the term “morning after pill” knew how to use this method. The 17.3% of women had a history of unwanted pregnancy (n=59). The 11.3% (n=46) of the participants of the study have used emergency contraception method at least once before. As the number of pregnancies increases, the rate of those who use the method increases significantly. The vast majority of emergency contraceptive method users stated that they had heard this method from health personnel. Participants stated that they obtained this pill from the pharmacy (87.0%; n=40) and 13.0% (n=6) from the family health centers (FHCs).
Conclusion: There is a significant difference between unwanted pregnancy rates and the use of emergency contraceptive methods. The method is mostly procured from the pharmacies at night. We think that giving these pills, which have less side effects but high prices, to individuals in need from FHCs will increase the rates of their usage.

Keywords: Emergency contraception, postcoital contraception, contraception


Mistan Arslancan, Hüseyin Çetin, Müjgan Tuna, Ayşe Yıldızdal, Can Öner, Engin Ersin Şimşek. Emergency Contraceptive Methods Knowledge, Use and Related Factors of 15-49 Year Women in a Family Health Center. . 2020; 6(2): 352-359

Sorumlu Yazar: Can Öner, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (22 kere görüntülendi)
 (54 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir.Copright © 2019 JAREN All rights reserved