ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 10 Sayı : 1 Yıl : 2024
 
Kronik Hastalığı Olan Evde Sağlık Hastalarında Sağlık Bakım Kalitesinin Bir Göstergesi: Hemşirelik Bakımından Memnuniyet []
. 2023; 9(2): 147-152 | DOI: 10.55646/jaren.2023.61987  

Kronik Hastalığı Olan Evde Sağlık Hastalarında Sağlık Bakım Kalitesinin Bir Göstergesi: Hemşirelik Bakımından Memnuniyet

Neşe Kıskaç1, Burcu Hacıoğlu2, Meryem Güven2, Mahruk Rashidi1, Yalçın Hacıoğlu3
1İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı kronik hastalığı olan evde sağlık hastalarının hemşirelik bakımından memnuniyetinin değerlendirilmesidir.
Yöntem: Bu çalışmanın tasarımı tanımlayıcı ve kesitseldir. Bir eğitim ve araştırma hastanesinin evde sağlık biriminden hizmet alan, kronik hastalığı olan 658 hasta ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Veriler yüz yüze toplanmıştır. Verilerin analizinde IBM SPSS program kullanılmıştır.
Bulgular: Kronik evde sağlık hastalarının hemşirelik bakımı memnuniyet toplam puanı 76.29±14.75 olarak tespit edilmiştir. Hastaların evde sağlık birimlerinden hizmet alma süreleri ile medeni durum, cinsiyet ve kendilerine bakım veren yakınlarının olması durumu arasında anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0.05). Hastaların medeni durumları ile hemşirelik bakımından memnuniyet puanı arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir (p<0.05).
Sonuç: Sonuç olarak kronik hastalığı olan evde sağlık hastalarının hemşirelik bakımı memnuniyet düzeyleri yüksektir. Sağlık bakımının önemli göstergelerinden birisi de hemşirelik bakımından memnuniyettir. Evde sağlık birimlerinde hemşirelik bakımından memnuniyetin objektif parametrelerle ölçülmesi gerekmektedir. Çıkan sonuçlar hemşirelik bakımının kalitesine gösterge sağlayacak, hemşirelik eğitimine yönelik rehberlerin geliştirilmesine zemin oluşturacaktır.

Anahtar Kelimeler: Care, nursing, patient satisfaction


An Indicator of Health Care Quality in Home Health Patients with Chronic Diseases: Satisfaction with Nursing Care

Neşe Kıskaç1, Burcu Hacıoğlu2, Meryem Güven2, Mahruk Rashidi1, Yalçın Hacıoğlu3
1Department Of Nursing, Faculty Of Health Sciences, İstanbul Gelişim University, İstanbul, Türkiye
2Department Of Internal Medicine, Haseki Training And Research Hospital, İstanbul, Türkiye
3Department Of Family Medicine, İstanbul Training And Research Hospital, İstanbul, Türkiye

Objectives: The aim of this study is to evaluate the satisfaction with nursing care of home health patients with chronic diseases.
Methods: The design of this study is descriptive and cross-sectional. The study was conducted among 658 patients with chronic diseases who received services from the home health unit of a training and research hospital. The data were collected face to face. IBM SPSS program was used in the analysis of the data.
Results: The total satisfaction with nursing care score of chronic home health patients was determined as 76.29±14.75. A significant relationship was found between the duration of the patients receiving services from home health units and their marital status, gender, and having relatives providing care for them (p<0.05). A significant relationship was found between the marital status of the patients and their satisfaction with nursing care (p<0.05).
Conclusion: As a result, the level of satisfaction with nursing care among home health patients with chronic diseases is high. One of the most important indicators of health care is satisfaction with nursing care. Satisfaction with nursing care in home health units should be measured using objective parameters. The results will indicate the quality of nursing care and will form the basis for the development of guidelines for nursing education.

Keywords: Care, nursing, patient satisfaction


Neşe Kıskaç, Burcu Hacıoğlu, Meryem Güven, Mahruk Rashidi, Yalçın Hacıoğlu. An Indicator of Health Care Quality in Home Health Patients with Chronic Diseases: Satisfaction with Nursing Care. . 2023; 9(2): 147-152

Sorumlu Yazar: Neşe Kıskaç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (30 kere görüntülendi)
 (176 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN