ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 9 Sayı : 3 Yıl : 2023
 
Türkiye’de “Hasta Güvenliği” Konusunda Son On Yılda (2008-2017) Yayımlanan Ulusal Çalışmaların Değerlendirilmesi: Bibliyografik Bir İnceleme []
. 2020; 6(3): 523-537 | DOI: 10.5222/jaren.2020.63625  

Türkiye’de “Hasta Güvenliği” Konusunda Son On Yılda (2008-2017) Yayımlanan Ulusal Çalışmaların Değerlendirilmesi: Bibliyografik Bir İnceleme

Feride Eşkin Bacaksız1, Gulcan Taskiran1, Gamze Uğuz2, Arzu Kader Harmanci Seren3
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, İstanbul, Türki
2T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu araştırmada ulusal yazındaki hasta güvenliğine ilişkin yayınların bibliyografik açıdan incelenmesi ve araştırma sonuçlarında raporlanan benzerlik ve ayrışmaların belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Yöntem: Çalışmada “hasta güvenliği” ve “güvenlik kültürü” anahtar kelimeleri kullanılarak, Türk örnekleminde gerçekleştirilen ve 2008-2017 yılları arasında yayımlanan toplam 33 çalışma incelemeye alındı.
Bulgular: Analiz sonucunda en fazla araştırmanın 2014-2017 yılları arasında (n: 17) yayımlandığı ve Marmara bölgesinde (n: 13), Sağlık Bakanlığı hastanelerinde (n: 28), sadece hemşire örnekleminde (n: 18) gerçekleştirildiği bulundu. Çalışmaların çoğu tanımlayıcı (n: 26) ya da ilişki arayıcıdır (n: 6). Çalışmalarda en sık “Hasta Güvenliği Kültürü Hastane Anketi (n: 14)” kullanılmış ya da araştırmacılar soruları kendileri oluşturmuştur (n: 11). Araştırmalarda en sık kurumların hasta güvenliği düzeyine ilişkin görüşleri, hata raporlama öyküleri, sosyo-demografik özelliklerle karşılaştırılması, hasta güvenliği eğitimi alma durumları ve tıbbi hata yapma durumlarına ilişkin bulgular yer almaktadır.
Sonuç: Araştırma sonucunda hasta güvenliğine ilişkin olarak özel hastanelerin ya da öğrencilerin durumunu ortaya koyan çalışmaların daha az sayıda olduğu göze çarpmaktadır. Diğer yandan ölçüm aracı sayısı sınırlı olmakla birlikte standardize olmayan araçların kullanımı da söz konusudur. Çalışmalarda kişisel ve mesleki özelliklere odaklanılmış, hasta güvenliğine etki eden örgütsel ve yönetsel faktörlere yönelik daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Bibliyografik inceleme, hasta güvenliği, hasta güvenliği kültürü, sağlık çalışanları


Evaluation of National Studies, Which Had Been Published in the Last Decade (2008-2017) Related to "Patient Safety" in Turkey: A Bibliographic Review

Feride Eşkin Bacaksız1, Gulcan Taskiran1, Gamze Uğuz2, Arzu Kader Harmanci Seren3
1Istanbul University-Cerrahpasa,Florence Nightingale Faculty of Nursing, Department of Nursing Administration, Istanbul, Turkey
2Republic of Turkey Ministry of Health University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3University of Health Sciences, Faculty of Nursing, Department of Nursing Administration, Istanbul, Turkey

Objective: In this study, it is aimed to examine bibliographic characteristics of the studies about the patient safety in national literature and to determine the similarities and dissociations reported in the research results.
Methods: In this study, a total of 33 studies that were performed in the Turkish sample between 2008 and 2017, and using "patient safety" and "safety culture" keywords were included in the study.
Results: As a result of the analysis, it was found that most of the studies were carried out between 2014-2017 (n: 17) and in the Marmara region (n: 13), in the Ministry of Health Hospitals (n: 28), and only in the nurse sample (n: 18). Most of the studies are descriptive (n: 26) or correlational (n: 6). The Hospital Survey on Patient Safety Culture was the most frequently used tool (n: 14) or the researchers formed the questions themselves (n: 11). The most common findings in the researches were the participants' opinions about the institutions patient safety levels, medical error reporting histories, the status of getting patient safety training or making a medical error, and comparisons with socio-demographic characteristics.
Conclusion: It was seen that there were a few studies performed in private hospitals and in the sample of healthcare students. Also, the number of valid and reliable instruments about patient safety was limited, and using of non-valid and non-reliable tools was common. The studies mostly focused on personal and professional characteristics. So there is a need for more research related to organizational and managerial factors, which may affect the concept of patient safety in different sectors and samples.

Keywords: Bibliographic review, patient safety, patient safety culture, healthcare professionals


Feride Eşkin Bacaksız, Gulcan Taskiran, Gamze Uğuz, Arzu Kader Harmanci Seren. Evaluation of National Studies, Which Had Been Published in the Last Decade (2008-2017) Related to "Patient Safety" in Turkey: A Bibliographic Review. . 2020; 6(3): 523-537

Sorumlu Yazar: Gulcan Taskiran, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (32 kere görüntülendi)
 (1185 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN