ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 10 Sayı : 1 Yıl : 2024
 
Sağlık Profesyonellerinin Pelvik Taban Kas Egzersizlerini Uygulama ve Öğretme Konusundaki Bilgi Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi []
. 2018; 4(1): 15-20 | DOI: 10.5222/jaren.2018.015  

Sağlık Profesyonellerinin Pelvik Taban Kas Egzersizlerini Uygulama ve Öğretme Konusundaki Bilgi Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

Rojin Mamuk1, Melike Dişsiz2, Hüsniye Dinç3
1T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2Sağlık Bi̇li̇mleri̇ Üni̇versi̇tesi̇ / Hemşi̇reli̇k Fakültesi̇ / Hemşi̇reli̇k Bölümü / Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşi̇reli̇ği̇ Ana Bi̇li̇m Dalı
3İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü

Amaç: Bu araştırma sağlık profesyonellerinin pelvik taban kas egzersizlerini uygulama ve öğretme konusundaki bilgi tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi amacıyla planlanmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı – kesitsel olarak yapılan araştırma dört kamu, bir özel hastane olmak üzere beş merkezde yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini ise çalışmaya katılmaya gönüllü hekim, hemşire ve ebelerden oluşan 304 sağlık profesyoneli oluşturmuştur. Veriler literatür doğrultusunda araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu yardımıyla yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler bilgisayarda SPSS 20.0 paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde; sayı, yüzdelik, aritmetik ortalama, ki-kare önemlilik testi kullanılmıştır.
Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 31,86 ±7,61 (min;17-max;61) ve %23’ü (n=70) hekim, %50’si (n=155) hemşire, %26’sı (n=79) ebedir. Çalışmaya katılan sağlık profesyonellerinin PTKE hakkında %56,6’sının tümüyle bilgi sahibi olduğu ve en fazla oranda (%68,1) okuldaki eğitimlerinden bilgi edindikleri belirlendi. Gruplar arası karşılaştırma yapıldığında hemşire grubunda pelvik taban kas egzersizi hakkında bilgi sahibi olanların oranının diğer iki gruba göre anlamlı olarak daha az olduğu bulunmuştur (x2=15,824, p=0,000). Katılımcıların tamamına yakını pelvik taban kas egzersizinin ergenlikten başlayarak tüm kadınlara öğretilmesi gerektiğini, %61,9’u hayatlarında en az bir kez pelvik taban kas egzersizini uyguladıklarını belirtmişlerdir.
Sonuç: Sonuç olarak sağlık profesyonellerinin pelvik taban kas egzersizine ilişkin bilgi, tutum ve uygulamalarının istenen düzeyde olmadığı saptanmış olup geliştirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Pelvik taban, kegel, egzersiz, hemşire


Assessment of The Knowledge, Attitudes and Behaviors of Healthcare Professionals in Relation to Applying and Teaching Pelvic Floor Muscle Exercises

Rojin Mamuk1, Melike Dişsiz2, Hüsniye Dinç3
1Health Science University, Bagcilar Training and Research Hospital, Istanbul
2Department of Nursing, Health Science University, Istanbul, Turkey
3Department of Midwifery, Istanbul University, Istanbul, Turkey

Objective: This study was planned to assess the knowledge, attitudes and behaviors of healthcare professionals in relation to applying and teaching pelvic floor muscle exercises.
Methods: The study conducted as a descriptive, cross-sectional study was carried out at five centers, being four public hospitals and one private hospital. The sample of the study consisted of 304 healthcare professionals including doctors, nurses and midwives who volunteered to participate in the study. Data were collected by using the face-to-face interview method with the questionnaire form prepared by the researchers in accordance with the literature. The data obtained were evaluated by using SPSS 20.0 package program on the computer. Number, percentage, arithmetic mean, chi-square significance test were used in the evaluation of the data.
Results: The mean age of the participants was 31.86 ±7.61 years (min;17-max;61), and 23% (n=70) of the participants were doctors, 50% (n=155) were nurses and 26% (n=79) were midwives. It was determined that 56.6% of the healthcare professionals who participated in the study had information about PFME completely and they obtained information from the training at school at the highest rate (68.1%). When the groups were compared, it was found out that the rate of those who had information about pelvic floor muscle exercises in the nurse group was significantly lower when compared to the other two groups (x2=15.824, p=0.000). Almost all of the participants stated that it was necessary to provide education on pelvic floor muscle exercises to all females starting from the adolescence period, and 61.9% expressed that they applied pelvic floor muscle exercises at least once in their lives.
Conclusion: In conclusion, it was determined that the knowledge, attitudes and behaviors of healthcare professionals in relation to pelvic floor muscle exercises were not at the desired level and it is considered that it must be improved.

Keywords: Pelvic floor, kegel, exercise, nurse


Rojin Mamuk, Melike Dişsiz, Hüsniye Dinç. Assessment of The Knowledge, Attitudes and Behaviors of Healthcare Professionals in Relation to Applying and Teaching Pelvic Floor Muscle Exercises. . 2018; 4(1): 15-20

Sorumlu Yazar: Hüsniye Dinç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (23 kere görüntülendi)
 (2567 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN