ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 9 Sayı : 1 Yıl : 2023
 
Primipar ve Mulitpar Gebelerin Prenatal Bağlanmalarını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi []
. 2020; 6(1): 132-140 | DOI: 10.5222/jaren.2020.65265  

Primipar ve Mulitpar Gebelerin Prenatal Bağlanmalarını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

Dilek Coşkuner Potur1, Yeliz Doğan Merih2, Nurdan Demirci1
1Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
2Sbü Zeynep Kamil Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Prenatal bağlanma ebeveynler ve doğmamış çocukları arasında gebelik döneminde kurulan duygusal bir bağdır. Çalışma, gebelikte prenatal bağlanmayı etkileyen faktörleri değerlendirerek, gebelerin bağlanma konusunda gerekli hemşirelik desteğinin sağlanmasında öneriler geliştirebilmek amacı ile planlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Kesitsel ve tanımlayıcı nitelikte olan çalışmanın evrenini, İstanbul ili Anadolu yakasında bulunan Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin gebe izlemine Ocak - Mayıs 2015 tarihleri arasında başvuran gebeler oluşturmuştur. Örnekleme alınma kriterlerine uyan ve çalışmaya katılmaya gönüllü 303 gebe dahil edilmiştir. Veriler, gebelerin demografik, bireysel ve gebelik özelliklerinin yer aldığı anket formu ve Prenatal Bağlanma Envanteri ile toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler, yüzde, ortalama, Kolmogorov Smirnov, Man Whitney U ve Kruskal-Wallis testleri ile kullanılmıştır.
Bulgular: Gebelerin % 43.2’si primipar, %56.8’i multipardır. Primiparların Prenatal Bağlanma düzeyi ve multiparlardan daha yüksek bulunmuş ve aralarında ileri derece anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir (p<0.001). 18-34 yaş aralığında, 1-9 yıllık evli olan, lise düzeyinde eğitimli, çalışan, çekirdek aile yapısında olan ve kronik bir hastalığı olmayan primipar gebelerin Prenatal Bağlanma düzeyi mutiparlardan daha yüksek ve aralarında anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur (p<0.005). Obstetrik özellikleri açısından planlı ve doğal yollara gebe kalan, gebeliğe bağlı sorun yaşamayan, gebeliğini sonlandırmayı düşünmeyen ve doğumunu normal planlayan primipar gebelerin Prenatal Bağlanma düzeyi mutiparlardan daha yüksek ve ve aralarında anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır (p<0.005).
Sonuç ve Öneriler: Anne fetüs arasındaki bağlanma, prenatal dönemde başlayıp, primipar gebelerin, multiparlara göre prenatal bağlanma düzeyi daha yüksek olduğu ve bağlanmayı sosyo demografik ve obstetrik faktörlerinde etkilediği görülmektedir. Bu sonuca göre hemşire ve ebelerin prenatal bağlanma açısından multipar gebeleri yakından izlemeleri önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Doğum şekli, faktör, gebelik, prenatal bağlanma, parite


Evaluation Of Factors Affecting Prenatal Attachment In Primipara And Multipara Women

Dilek Coşkuner Potur1, Yeliz Doğan Merih2, Nurdan Demirci1
1Marmara University Faculty Of Health Sciences Department Of Nursing
2Sbu Zeynep Kamil Women And Children Diseases Training And Research Hospital

Background: Prenatal attachment is an emotional bond between parents and their unborn child during pregnancy. The current study aimed to evaluate factors affecting prenatal attachment during pregnancy in order to make recommendations on nursing support provided for pregnant women in terms of attachment.
Material and Method: The universe of this descriptive and cross-sectional study consisted of pregnant women who received follow-up care from January 2015 to May 2015 at the Women’s and Children’s Research and Training Hospital located at the Anatolian site of Istanbul. A total of 303 pregnant women who met the inclusion criteria and who agreed to voluntarily participate in the study were recruited. Data was collected using a questionnaire form inquiring demographic, personal, and pregnancy-related characteristics and the Prenatal Attachment Inventory. For statistical analysis, percentiles and means were calculated and the Kolmogorov Smirnov, the Mann Whitney U, and the Kruskal-Wallis tests were conducted.
Results: Among the participants, 43.2% were primipara and 56.8% were multipara. Primiparas had significantly higher prenatal attachment scores than multiparas (p<0.001). Primiparas who were aged between 18-34 years, were married for 1 to 9 years, were high school graduates, were employed, had a nuclear family, and had no chronic disease had significantly higher prenatal attachment scores than multiparas (p<0.005). In terms of obstetric features, primiparas who had planned and natural pregnancies, had no pregnancy-related complications, did not consider terminating pregnancy, and planned to give natural birth had significantly higher prenatal attachment scores than multiparas (p<0.005).
Conclusion and recommendations: Mother-fetus attachment begins in the prenatal period. Primiparas had higher prenatal attachment compared to multiparas and attachment was found to be affected by sociodemographic and obstetric factors. According to this, it can be recommended for nurses and midwives to closely monitor multiparas in terms of prenatal attachment.

Keywords: Type of birth, factor, pregnancy, prenatal attachment, parity


Dilek Coşkuner Potur, Yeliz Doğan Merih, Nurdan Demirci. Evaluation Of Factors Affecting Prenatal Attachment In Primipara And Multipara Women. . 2020; 6(1): 132-140

Sorumlu Yazar: Yeliz Doğan Merih, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (24 kere görüntülendi)
 (1014 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN