ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 9 Sayı : 1 Yıl : 2023
 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleği İmaj Algısının Değerlendirilmesi []
. 2021; 7(1): 10-18 | DOI: 10.55646/jaren.2021.68553  

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleği İmaj Algısının Değerlendirilmesi

Şerife Naz Bozdoğan1, Büşra Demirci2, Erdal Ceylan3, Bahar Vardar İnkaya3
1Gazi Üniversitesi Hastanesi, Ankara, Türkiye
2Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Karabük, Türkiye
3Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye

Amaç: Bu araştırma sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin hemşirelik mesleki imaj algısının incelenmesi amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı tipte yapılan bu araştırmanın örneklemi Odyoloji, Beslenme-Diyetetik ve Fizyoterapi-Rehabilitasyon bölümlerinde eğitim gören 120 öğrenciden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında demografik verilere yönelik sorular ve hemşirelik imajına yönelik ifadelerden oluşan anket formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde sayı, yüzdelik hesaplamalar ve Ki-kare testi kullanılmıştır
Bulgular: Öğrencilerin büyük çoğunluğu hemşirelik mesleğinin saygın, profesyonel ve değerli bir meslek olduğunu ve hemşirelerin en az lisans düzeyinde eğitim almaları gerektiğini ifade etmiştir. Ayrıca öğrencilerin büyük bir kısmı hemşirelik mesleğinin sadece kadınlara özgü bir meslek olmadığını; hemşirelerin bilgi seviyesinin de en az doktorların bilgi seviyesi kadar önemli olduğunu; ve hemşirelerin görevinin sadece enjeksiyon ve tansiyon ölçmekten ibaret olmadığını belirtmişlerdir. Fakat bunun yanında öğrencilerin yarıya yakınının hemşireleri doktor yardımcısı olarak gördükleri belirlenmiştir.
Sonuç: Öğrencilerin neredeyse yarısının hemşirelerin doktor yardımcısı olduğunu ifade etmeleri dışında çalışmamıza katılan öğrencilerin algıladıkları hemşirelik imajının genel olarak iyi seviyede olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik imajı, hemşirelik, beslenme-diyetetik, odyoloji, fizyoterapi


Evaluation of Nursing Image Perceptions among Students in Faculty of Health Sciences

Şerife Naz Bozdoğan1, Büşra Demirci2, Erdal Ceylan3, Bahar Vardar İnkaya3
1Gazi University Hospital, Ankara, Turkey
2Karabük University Training and Research Hospital, Karabük, Turkey
3Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Ankara

Aim: This study was conducted in order to explore the image of nursing as perceived by audiology, nutrition and physiotherapy-rehabilitation students.
Method: The sample of this descriptive study consisted of 120 students studying in the departments of Audiology, Nutrition-Dietetics and Physiotherapy and Rehabilitation. The questionnaire form consisting of the statements about the demographic data and the image of the nursing image was used for data collection. Number, percentage calculations and Chi-square test were used for data analysis.
Results: Most of the students stated nursing as a respectable, professional and valuable profession and nurses should have at least undergraduate education. In addition, most of the students stated that the nursing profession is not only a profession specific to women; the knowledge level of nurses is as important as the knowledge level of doctors; and that nurses’ duties are not merely to make injection and measure blood pressure. However, it was also determined that almost half of the students thought that nurses are doctors’ assistants.
Conclusion: Apart from the fact that almost half of the students stated that nurses were doctors’ assistants, the perceived nursing image of the students participating in our study was found to be generally good.

Keywords: Nursing image, nursing, nutrition-dietetics, audiology, physiotherapy


Şerife Naz Bozdoğan, Büşra Demirci, Erdal Ceylan, Bahar Vardar İnkaya. Evaluation of Nursing Image Perceptions among Students in Faculty of Health Sciences. . 2021; 7(1): 10-18

Sorumlu Yazar: Erdal Ceylan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (41 kere görüntülendi)
 (456 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN