ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 6 Sayı : 2 Yıl : 2020
 
Erkek hemşirelerden bakım alan hastaların memnuniyetlerinin değerlendirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması []
. 2020; 6(2): 210-219 | DOI: 10.5222/jaren.2020.69875  

Erkek hemşirelerden bakım alan hastaların memnuniyetlerinin değerlendirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Hilal Uysal1, Murat Yiğit2, Büşra Cansu Karvel3
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, İstanbul, Türkiye.
2Hemşire, Acıbadem Atakent Hastanesi, Genel Cerrahi Departmanı, İstanbul, Türkiye.
3Hemşire, Koç Üniversitesi Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul, Türkiye.

Amaç: Araştırma, erkek hemşirelerden bakım alan hastaların, aldıkları bakımın kalitesi ile ilgili memnuniyetlerinin değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı türde ve geçerlik güvenirlik çalışmasıdır.
Yöntem: Araştırma, Şubat-Mart 2018 tarihlerinde bir devlet üniversitesinin iki farklı fakültesinin dahili ve cerrahi kliniklerinde yatan en az 1 gün erkek hemşireden bakım alan, çalışmaya katılmaya istekli olan 463 birey ile gerçekleştirildi. Veriler “Bireysel Bilgi Formu”, ve “Newcastle Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Ölçeği: Erkek hemşireler için” kullanılarak toplandı.
Bulgular: Çalışmaya katılan bireylerin %54.6’sının kadın, %45.4’ünün erkek olduğu, %30.9’ünün 37-51 yaş arasında, %38.7’sinin 52-70 yaş arasında olduğu bulundu. Bireylerin cinsiyet, yaş, yaşadığı bölge ile ölçek puanları arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edildi (p<0.05). Ölçeğin iç tutarlık değerlendirmesinde Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.973 bulundu ve iç tutarlılığının yüksek olduğu tespit edildi. Ölçek madde toplam puanının 83.95±14.76 ve erkek hemşirelerden bakım alan hastaların aldıkları bakımdan çok memnun ve tamamen memnun olduğu belirlendi.
Temel bileşenler analizine göre, faktör yüklerinin faktör 1’de (9-18. maddeler) 0.656 ile 0.826 arasında, faktör 2’de (1-8. maddeler) 0.670 ile 0.817 arasında değiştiği saptandı. İki faktörlü model için doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre, benzerlik ki-kare değeri χ2 (126)=903.88, p=0.00, χ2/df=7.17, RMSEA 0.11, SRMR 0.043; GFI 0.82, AGFI 0.76, CFI 0.98 olarak bulundu.
Sonuç: Elde edilen sonuçlar, Newcastle hemşirelik bakım kalitesi memnuniyet ölçeğinin, erkek hemşirelerden bakım alan hastaların memnuniyetlerinin değerlendirilmesi için kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Erkek, hemşirelik bakımı, hasta memnuniyeti.


Evaluation of the satisfaction of patients receiving care from male nurses: Validity and reliability study

Hilal Uysal1, Murat Yiğit2, Büşra Cansu Karvel3
1Istanbul University-Cerrahpasa Florence Nightingale Faculty of Nursing, Medical Nursing Department, Istanbul, Turkey
2Nurse, Acıbadem Atakent Hospital, General Surgery Department, İstanbul, Turkey.
3Nurse, Koç University Hospital, Neonatal Intensive Care Unit, İstanbul, Turkey.

Objective: This is descriptive and validity reliability study to evaluate the satisfaction of the quality of care of the patients who receive care from male nurses.
Method: The survey was conducted with 463 voluntary patients hospitalized in medical and surgical clinics of two different faculties of a state university, and received at least one day of nursing care from male nurses between February and March 2018. The data were collected using the “individual information form” and the “Newcastle Nursing Satisfaction Scale: for male nurses”.
Results: A 54.6% of the participanting individuals were female, 45.4% of them were male. They were between 37-51 years (30.9%) and 52-70 (38.7%) years of age. It was determined that there was a significant difference between the patients’ gender, age, area of residence and scale scores (p<0.05). In the internal consistency evaluation of the scale, the Cronbach alpha reliability coefficient was 0.973 and the internal consistency was found to be high. The scale item total score was 83.95±14.76, and the satisfaction level of the patients receiving care from male nurses was evaluated as “very satisfied” and “completely satisfied”. According to the principal component analysis, factor loads ranged from 0.656 to 0.826 in factor 1 (items 9 to 18) and between 0.670 and 0.817 in factor 2 (items 1 to 8). According to the results of the confirmatory factor analysis for the two-factor model, the similarity chi-square value was found as (126)=903.88, p=0.00, χ2/df=7.17, RMSEA 0.11, SRMR 0.043; GFI 0.82, AGFI 0.76, CFI 0.98.
Conclusion: The results showed that the Newcastle nursing care satisfaction scale was a valid and reliable tool for assessing the satisfaction of patients receiving care from male nurses.

Keywords: Male, nursing care, patient satisfaction.


Hilal Uysal, Murat Yiğit, Büşra Cansu Karvel. Evaluation of the satisfaction of patients receiving care from male nurses: Validity and reliability study. . 2020; 6(2): 210-219

Sorumlu Yazar: Hilal Uysal, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (63 kere görüntülendi)
 (68 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir.Copright © 2019 JAREN All rights reserved