ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 9 Sayı : 3 Yıl : 2023
 
Üniversite Öğrencilerinde Yeme Davranış Bozukluğu ile Duygusal Yeme Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi []
. 2023; 9(1): 41-48 | DOI: 10.55646/jaren.2023.72623  

Üniversite Öğrencilerinde Yeme Davranış Bozukluğu ile Duygusal Yeme Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Nurgül Arslan1, Hacer Alataş2
1Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bülümü, Diyarbakır
2Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü

Amaç: Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin yeme alışkanlıkları, yeme tutum ve davranışlarını değerlendirmek ve tıkınırcasına yeme bozukluğu ile duygusal yeme arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Method: Bu çalışma malatya da üniversite eğitimi gören bireyler ile yürütülmüştür. Çalışmada bireylerin duygusal yeme durumunun saptanması için Hollanda Yeme Davranışları ölçeği ve bireylerin tıkınırcasına yeme bozukluğunun saptanması için Edinburgh Bulimia Araştırma Testi ölçeği kullanılmıştır.
Bulgular: Bireylerin ortalama yaşı 24.21±6.21 yıl olarak saptanmıştır. Bireylerin %12,58’inin Edinburgh Bulimia Araştırma Testi ölçeği puanının 20 puan ve üzerinde olduğu belirlenmiştir. Çalışmaya katılan kız öğrencilerin Edinburgh Bulimia Araştırma Testi ölçeği puanı ortalaması 8.24±2.78, erkek öğrencilerin 6.18±2.01’dir (p=0.013). Bireylerin dışsal yeme puan ortalamalarının Edinburgh Bulimia Araştırma Testi ölçeği puanı kategorilerine göre dağılımı incelendiğinde, Edinburgh Bulimia Araştırma Testi ölçeği puanı 20 ve üzeri olan bireylerin dışsal yeme puanlarının 28,87±9,44 olduğu görülmüştür (p=0.019). BKİ’deki her 0.021 birimlik artış için, duygusal yemede 1.031 katlık bir artışa yol açmaktadır. Tıkınırcasına yeme bozukluğu varlığı için aynı değişkenlerle oluşturulan modelde kısıtlayıcı yeme değişkeninin modele anlamlı katkı sağladığı ve her 1.078 birimlik artışın tıkınırcasına yeme bozukluğu varlığı riskini 2.708 kat artırdığı bulunmuştur (p<0.05).
Sonuçlar: Çalışma bulgularına göre üniversite öğrencilerinde tıkınırcasına yeme bozukluğu riskini artıran birçok faktör vardır. Bu çalışmada BKİ artışı ve duygusal yeme durumu tıkınırcasına yeme bozukluğu riskini artıran faktörler olarak saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tıkınırcasına yeme bozukluğu, üniversite öğrencisi, duygusal yeme


Examination of The Relationship Between Eating Behavior Disorder and Emotional Eating Behavior in University Students

Nurgül Arslan1, Hacer Alataş2
1Dicle University Atatürk Faculty of Health Sciences Department of Nutrition and Dietetics, Diyarbakır
2Malatya Training Aand Research Hospital Nutrition and Diet Department

Objective: This study was conducted to evaluate the eating habits, eating attitudes, and behaviors of university students and to determine the relationship between binge eating disorder and emotional eating.
Method: This study was conducted with individuals studying at a university in Malatya. In the study, the Dutch Eating Behaviors scale was used to determine the emotional eating status of individuals, and the Edinburgh Bulimia Research Test scale was used to detect the binge eating disorder of individuals.
Results: The mean age of the subjects was found to be 24.21±6.21 years. It was determined that 12.58% of individuals had an Edinburgh Bulimia Research Test scale score of 20 points and above. The mean Edinburgh Bulimia Research Test scale score of the female students participating in the study was 8.24±2.78, and it was 6.18±2.01 for male students (p=0.013). When the distribution of the external eating mean scores was examined according to the Edinburgh Bulimia Research Test scale score categories, it was seen that the external eating scores of the individuals with the Edinburgh Bulimia Research Test scale scores of 20 and above were 28.87±9.44 (p=0.019). For every 0.021 unit increase in BMI, it leads to a 1.031-fold increase in emotional eating. In the model created with the same variables for the presence of binge eating disorder, it was found that the restrictive eating variable contributed significantly to the model and each 1.078 unit increase increased the risk of binge eating disorder 2.708 times (p<0.05).
Conclusion: According to the study results, there are many factors that increase the risk of binge eating disorder in university students. In this study, increased BMI and emotional eating were determined as factors that increase the risk of binge eating disorder.

Keywords: Bing eating disorder, college student, emotional eating


Nurgül Arslan, Hacer Alataş. Examination of The Relationship Between Eating Behavior Disorder and Emotional Eating Behavior in University Students. . 2023; 9(1): 41-48

Sorumlu Yazar: Nurgül Arslan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (21 kere görüntülendi)
 (261 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN