ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 10 Sayı : 1 Yıl : 2024
 
Kamu Sağlık Hizmetleri Yöneticilerinin Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği []
. 2020; 6(1): 148-156 | DOI: 10.5222/jaren.2020.73745  

Kamu Sağlık Hizmetleri Yöneticilerinin Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği

Ekrem sevim1, Özlem Güdük2
1Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Balıkesir/Bandırma
2İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-2, İstanbul

Amaç: Pazarlama hizmet sektöründe yaygın olarak kullanılmasına rağmen, sağlık sektöründe yeni sayılabilecek bir olgudur. Sağlık hizmetlerinde pazarlama ile hedef pazarın tatmin düzeyini geliştirmek ve tüketicilerin beklentilerini karşılayan daha nitelikli hizmetleri sunarak işletme amaçlarına ulaşılması hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşabilmek için sağlık yöneticilerinin sağlık hizmetlerinin pazarlanmasına olan tutumları çok önemlidir. Bu çalışma, kamu hastanelerinde yönetici pozisyonunda görev yapmakta olan çalışanların, sağlık hizmetlerinde pazarlama faaliyetlerine bakış açılarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Araştırma kapsamında, katılımcıların demografik özellikleri ve görev yaptıkları hastane bilgilerine ilişkin 9 adet soru ve sağlık hizmetlerinin pazarlanmasına ilişkin bakış açılarının değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan likert tipi (beşli likert) 14 ifadeden oluşan toplam 23 soruluk anket formu kullanılmıştır. Kamu sağlık yöneticilerinin sağlık hizmetlerinin pazarlanması faaliyetlerine bakış açılarını ölçmeye yönelik; P. Kotler ve R.N. Clarke’ın “Marketing for Health Care Organizations” isimli kitabından alınan ve Sapmaz (2006) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ve kullanılan “Pazarlama Faaliyetlerinin Etkinlik Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini İstanbul ilinde bulunan kamu hastanelerinde yönetici pozisyonunda görev yapan çalışanlar oluşturmaktadır.
Bulgular: Çalışmaya katılan kamu sağlık yöneticilerine göre, çalıştıkları sağlık kurumunun hastalar tarafından tercih edilmesindeki en önemli etken % 21,1 ile "hastanenin merkezi konumu" olarak ifade edilmiştir. "Hastanenin pazarlama faaliyetleri" ise sıralamanın en sonunda % 2,6 ile yer almaktadır. Ancak yine de pazarlamanın sağlık hizmetlerinde rekabeti ve kaliteyi arttıracağı belirtilmiştir.
Sonuç: Çalışma sonuçlarına göre, pazarlama faaliyetlerinin hastanenin tercih edilmesinde en az öneme sahip kriter olarak değerlendirilmiştir. Bununla beraber, kamu sağlık hizmetlerinde pazarlama faaliyetlerine ilişkin yaklaşımların olumlu olduğu söylenebilir. Elde edilen sonuçlar sağlık hizmetlerinde pazarlama konulu araştırmalar yapan araştırmacılar ve profesyonel yöneticiler için yararlı bilgiler sunacaktır.

Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Kamu Sağlık Hizmetleri, Kamu Hastaneleri, Sağlık Yöneticileri.


Evaluation of Public Healthcare Managers' Perspectives on Marketing in Healthcare: Istanbul Example

Ekrem sevim1, Özlem Güdük2
1Bandırma Onyedi Eylül University, Faculty of Health Sciences, Department of Health Management, Balıkesir/Bandırma
2Istanbul Provincial Health Directorate, Public Hospitals Services Administration-2, Istanbul

Objective: Although marketing is widely used in service sector, it is a new phenomenon in health sector. With the marketing in health services, it aims to improve the satisfaction level of the target market. In order to achieve this goal, health managers' attitudes towards marketing of health services are very important. The aim of this study is to evaluate the perspectives of the managers working in public hospitals on marketing activities in health services.
Method: In this study, a total of 23 item questionnaire form which is consisting of 9 questions about demographic characteristics and hospital information of participants and 14 Likert type items in order to evaluate the managers' point of view of healthcare marketing. To measure the perspectives of public health managers on healthcare marketing activities; a scale called “Activity Scale of Marketing Activities” was used. The universe of the study consists of employees working in public hospitals in Istanbul. Sampling was not conducted within the scope of the study and the e-questionnaire prepared was sent to the entire universe by e-mail. At the end of the second round reminder mail, 77 participants were reached.
Results: According to the public health administrators, the most important factor in choosing the health institution they work at is “the central location of the hospital” with 21,1%. “The hospital's marketing activities” is at the end of the ranking with 2.6%. However, it is stated that marketing will increase competition and quality in health services.
Conclusion: According to the results of the study, marketing activities were considered as the least important criteria in choosing the hospital. However, it can be said that the approaches regarding marketing activities in public health services are positive. The results will provide useful information for researchers and professional managers doing research on healthcare marketing.

Keywords: Marketing, Public Health Services, Public Hospitals, Health Managers.


Ekrem sevim, Özlem Güdük. Evaluation of Public Healthcare Managers' Perspectives on Marketing in Healthcare: Istanbul Example. . 2020; 6(1): 148-156

Sorumlu Yazar: Ekrem sevim, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (65 kere görüntülendi)
 (954 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN