ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 9 Sayı : 3 Yıl : 2023
 
Üriner İnkontinanslı Kadınların Cinsel Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi []
. 2016; 2(1): 16-23 | DOI: 10.5222/jaren.2016.016  

Üriner İnkontinanslı Kadınların Cinsel Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi

Neriman Güdücü1, Neslihan Keser Özcan2
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırma İstanbul’da bir üniversite hastanesi ürojinekoloji polikliniğine başvuran üriner inkontinanslı kadınların cinsel fonksiyonlarının çeşitli demografik ve obstetrik özellikler açısından değerlendirilmesi amacıyla planlanmış olup kesitsel (crosssectional), tanımlayıcı araştırma özelliğindedir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma evrenini İstanbul’da bir üniversite hastanesi ürojinekoloji polikliniğine başvuran kadınlar oluştururken, Mart - Kasım 2012 tarihleri arasında polikliniğe başvuran, cinsel aktif, iletişim engeli olmayan, yakın zamanda önemli bir tıbbi müdahaleyi gerektirecek fiziksel/psikiyatrik hastalığı olmayan ve çalışmaya katılmaya istekli 300 üriner inkontinanslı kadın örneklemi oluşturmuştur.
Verilerin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu ve Pelvik Organ Prolapsusu/ Üriner İnkontinans Cinsel Fonksiyon Soru Formu (Pelvic Organ Prolapse/Uriner Incontinence Sexual Function Questionnaire (PISQ)’nin 12 soruluk kısa formu kullanılmıştır.
Verilerin analizinde, SPSS for Windows 15.0 programı ( sıklık, ortalama, pearson korelasyon analizi, tek yönlü varyans analizi (anova) testleri ) kullanılmıştır.

BULGULAR: Araştırmaya katılan kadınların yaş ortalamaları 49.68±8.54 olarak bulunmuş olup, en fazla miks inkontinansının olduğu saptanmıştır. PISQ toplam puan ortalaması 31.50 olarak bulunmuştur. Kadınların ve eşlerinin, yaşları ve evlilik süreleri arttıkça, cinsel fonksiyonlarının kötü olduğu (rp: -0.219 p: 0.000; rp: -0.277 p: 0.000; rp: -0.255 p: 0.000) evlenme yaşı ve eğitim durumları arttıkça da cinsel fonksiyonlarının iyi olduğu (rp: 0.169 p: 0.003; rp: 0.256 p: 0.000) belirlenmiştir. Sadece doğum sayısı yüksek olan kadınların hem genel cinsel işlevin hem de davranışsal ve fiziksel alt boyutlarının daha kötü işleve sahip olduklarıbelirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Üriner inkontinansa bağlı cinsel yaşamın olumsuz etkilenmesini önlemek için hemşire/ebeler eğitici, bakım verici ve araştırıcı rollerini etkin şekilde kullanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Üriner İnkontinans, cinsel disfonksiyon, kadın cinselliği


Assessment Of Sexual Function Of The Women With Urinary Incontinence

Neriman Güdücü1, Neslihan Keser Özcan2
1Istanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty, Department Of Obstetrics And Gynecology, Istanbul
2Istanbul University Faculty Of Health Science Department Of Midwifery, Istanbul

INTRODUCTION: The study is planned in order to assess in terms of various demographic and obstetric characteristics of sexual function of women with urinary incontinence who admit to urogynecology clinic of a university hospital in Istanbul. It is cross sectional and descriptive.
METHODS: While the population of the study consists of women who admit to urogynecology clinic of a university hospital in Istanbul, the sample of study consists of 300 women with urinary incontinence willing to participate in the study who admit to clinic between March 2012 and November 2012; who sexually active, communication without barriers and recently to require major medical for intervention is not a physical disease.
To collectte data, Personal Information Form and 12-itemshort-form of the Pelvic Organ Prolapse/Uriner Incontinence Sexual Function Questionnaire (PISQ) are use.
To analyze of data, Statistical Package for Social Sciences for Windows 15.0 (frequency, mean, Pearson's correlation analysis, one-way analysis of variance (ANOVA)) are used.

RESULTS: At end of study, the average age of women has been found 49.68±8.54. It is found that mixed urinary incontinence in women as the most. It is found that the average total score PISQ is 31.50. As women and their husbands age, duration of marriage increase, the sexual functioning operates poorly (rp: -0.219 p: 0.000; rp: -0.277 p: 0.000; rp: -0.255 p: 0.000). However, as the longer marriage age and education level increrased, sexual functioning operates quite well (rp: 0.169 p: 0.003; rp: 0.256 p: 0.000). Only, women who gave relatively high number of live births are observed to be incapacitated in terms of behavioral and physical subdimensions of sexual performance and general sexual performance.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Nurses and midwives should use their trainers, caregivers and investigators roles effectively in order to prevent negative effects on your sex life depends on urinary incontinence.

Keywords: Urinary incontinence, sexual dysfunction, female sexuality


Neriman Güdücü, Neslihan Keser Özcan. Assessment Of Sexual Function Of The Women With Urinary Incontinence. . 2016; 2(1): 16-23

Sorumlu Yazar: Neriman Güdücü, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (48 kere görüntülendi)
 (3911 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN