ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 9 Sayı : 1 Yıl : 2023
 
Bursa İli Merkez İlçelerindeki Sağlıklı Yaşam Merkezlerini Tercih Eden Bireylerin Beslenme ve Fiziksel Aktivite Düzeyleri ile Beden Kitle İndeksi Arasındaki İlişki []
. 2020; 6(1): 53-60 | DOI: 10.5222/jaren.2020.80764  

Bursa İli Merkez İlçelerindeki Sağlıklı Yaşam Merkezlerini Tercih Eden Bireylerin Beslenme ve Fiziksel Aktivite Düzeyleri ile Beden Kitle İndeksi Arasındaki İlişki

Eda Ünal1, Aysel Özdemir2
1Doktora Öğrencisi,Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği,Bursa
2Doç.Dr.Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Ana Bilim Dalı Halk Sağlığı Hemşireliği,Bursa

Amaç:
Bu çalışma, Bursa merkez ilçeleri sağlıklı yaşam merkezlerine gelen bireylerin beslenme davranışları ve fiziksel aktivite düzeylerinin BKİ’ne etkilerini belirlemek amacıyla planlandı.
Gereç ve Yöntem:
Araştırma tanımlayıcı ve kesitsel özellikte planlandı. Araştırmanın verileri, 15 Kasım-15 Şubat 2018 tarihleri arasında Bursa ili merkez ilçeleri Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım sağlıklı yaşam merkezlerinin obezite birimine ilk defa başvuran bireyler arasından, bilgilendirilmiş onay veren 195 kişiden toplandı. Araştırmanın verileri literatür taraması yapıldıktan sonra oluşturulan anket formu kullanılarak toplandı.
Bulgular: Araştırmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 43.17 ±10,5 yıldır. Araştırmaya katılan bireylerin %61,5’i obezdir. Beslenme bilgileri, hızlı yeme durumları, fazla miktarda yemek yeme, unlu hamur işi tüketimi durumu, beyaz et ağırlıklı beslenmeye dikkat etme ve fastfood besin tüketimi ile BKİ arasında anlamlı ilişki bulunmuştur(p<0,05). Düzenli fiziksel aktivite yapma ile BKİ arasında anlamlı ilişki saptanmamış olmasına rağmen bireylerin yaptığı orta dereceli aktivite ve yürüyüşün dakikasıyla ve bireylerin BKİ değerleri pozitif yönlü korelasyon gösterdiği saptandı(p<0,05).
Sonuç: Obezite oranı %61,5 tespit edilmiştir. Geleneksel yeme alışkanlıklarımızın doğru beslenme alışkanlıklarıyla modifiye edilerek ve bireylere fiziksel aktiviteyi artırmaları gerekliliği öğretilerek obezite riskinin azaltılması için programlar düzenlenmesi önerilebilir.
Anahtar kelimeler: Obezite, BKİ, yeme davranışları, fiziksel aktivite, beslenme

Anahtar Kelimeler: Obezite, BKİ, yeme davranışları, fiziksel aktivite, beslenme


The Relationship Between Nutrition and Physical Activity Levels and Body Mass Index of Individuals Who prefer Healthy Living Centers in Central Districts of Bursa Province

Eda Ünal1, Aysel Özdemir2
1Public Health Nursing Student, Faculty Of Health Sciences, Uludag University, Bursa
2Assoc. Prof., Public Health Nursing, Department Of Nursing, Faculty Of Health Sciences, Uludag University,Bursa

Objective: Theaim of thisstudywastodeterminetheeffects of nutrition a behaviorsandphysicalactivitylevels on the BMI of individuals in Bursa centraldistricts.
Materials and Methods: The study was planned as descriptive and cross-sectional. The data of the study was collected from 195 people who gave informed consent from the individuals who applied to the obesity unit of the central districts of Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım health centers between 15 Novemberand 15 February 2018. The data of the study were collected by using a questionnaire form which was prepared after literature review.
Results: The meanage of the participants was 43.17 ± 10.5 years. Of the participants, 61.5% were obese. Nutritional in formation, fast eating conditions, large amounts of food, bakery consumption status, white meat weighted feding attention and fastfood food consumption was found to be a significantly associated with BMI(p<0,05). Although there was no significant relationship between regular exercise and BMI, it was found that individuals BMI values were positively correlated with the minute of walking and moderate activity (p<0,05).
Conclusion: Obesity rate was 61.5%. It can be suggested that programs should be organized to reduce the risk of obesity by changing the traditional eating habits with the correct eating habits and by teaching individuals to increase physical activity.
Keywords: Obesity, BMI, eating behavior, physical activity, nutrition

Keywords: Obesity, BMI, eating behavior, physical activity, nutrition


Eda Ünal, Aysel Özdemir. The Relationship Between Nutrition and Physical Activity Levels and Body Mass Index of Individuals Who prefer Healthy Living Centers in Central Districts of Bursa Province. . 2020; 6(1): 53-60

Sorumlu Yazar: Eda Ünal, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (50 kere görüntülendi)
 (546 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN