ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 6 Sayı : 2 Yıl : 2020
 
Annelerin Tamamlayıcı Beslemeye Geçiş Sürecinde Yaşadıkları Güçlükler: Niteliksel Çalışma []
. 2020; 6(2): 300-308 | DOI: 10.5222/jaren.2020.80775  

Annelerin Tamamlayıcı Beslemeye Geçiş Sürecinde Yaşadıkları Güçlükler: Niteliksel Çalışma

Ayşe Şener Taplak1, Sevinç Polat1, Emine Erdem2, Muzaffer Taplak3
1Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
2Kayseri Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
3Aile Sağlığı Merkezi Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü

Amaç: Bu çalışma, tamamlayıcı beslenmeye geçiş sürecinde annelerin yaşadıkları güçlükleri ve güçlüklerle baş etmeye ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla nitel çalışma olarak gerçekleştirildi.
Yöntem: Çalışma bir aile sağlığı merkezine 6-12 aylık bebeklerinin aşı ya da rutin kontrolleri için başvuran 10 primipar anne ile yürütüldü. Veriler, tanıtıcı bilgi formu ve yarı yapılandırılmış soru formuyla toplandı. Etik kurul ve kurum izni alınan çalışmada, araştırmanın amacı ve ses kaydı hakkında bilgi verilerek, annelerden sözel onam alındı. Elde edilen veriler tümevarımsal içerik analizi yöntemiyle çözümlendi.
Bulgular: Çalışmaya katılan annelerin tamamına yakınının tamamlayıcı beslenme hakkında daha önce bilgi aldığı, ancak kendilerini bu konuda yeterli hissetmedikleri belirlendi. Annelerin çoğunun tamamlayıcı beslenmeye 6. ayda geçtiği ve yarısından fazlasının bebeklerinin bazı gıdaların tadını beğenmeme, yeni gıdaları denemeye direnç gösterme, protein içerikli gıdaları almada isteksizlik, diş ağrısı nedeniyle gıdayı reddetme, bulantı ve yutamama gibi tepkileri nedeniyle güçlükler yaşadıkları belirlendi. Annelerin bebeklerinin doymadığını düşünerek fazla besin vermeye eğilimli oldukları, bebeklerinin zarar görebileceğini düşünerek korktukları ve çaresizlik hissettikleri saptandı.
Sonuç: Çalışmada, tamamlayıcı beslenmeye geçiş sürecinde annelerin kendilerini yetersiz hissettikleri ve bebek tepkilerinden kaynaklı güçlükler yaşadıkları belirlendi. Bu sonuçlara göre, tamamlayıcı beslenmeye geçiş sürecine ilişkin tekrarlı eğitimler verilmesi ve bu süreçte hemşireler tarafından annelerin desteklenmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Anne, bebek, tamamlayıcı beslenme, yaşanan güçlük, hemşire.


Experıenced Dıffıcultıes Of Mothers In Complementary Feedıng Process: A Qualıtatıve Study

Ayşe Şener Taplak1, Sevinç Polat1, Emine Erdem2, Muzaffer Taplak3
1Yozgat Bozok University Faculty of Health Sciences
2Kayseri Erciyes University Faculty of Health Sciences
3Family Health Center Yozgat Provincial Directorate of Health

Objective: This study was conducted as a qualitative research to determine the opinions of mothers about the difficulties they experienced and their coping with difficulties during the transition period to complementary feeding.
Method: The study was carried out with 10 primiparous mothers who applied for vaccination or routine controls of their 6-12-month-old infants in a Family Health Center. The data were collected with an introductory information form and a semi-structured questionnaire. Permission was obtained from the institution and the ethics committee before the study started. In addition, verbal approval was obtained from the mother by giving information about the purpose of the research and voice recording. The obtained data were analyzed by inductive content analysis method.
Results: It was determined that nearly all of the mothers who were included in the study had already received information about complementary nutrition, but did not feel themselves adequately informed. Most of the mothers started to provide complementary feeding during the 6th month, but more than half of the babies had difficulties like disliking the taste of some food, resisting to try new foods, reluctancy to intake the food with protein content, rejecting intake of food due to toothache, nausea and swallowing. It was determined that mothers were more prone to extra feeding thinking that their babies were still hungry and felt despair and fear thinking that their babies might be harmed.
Conclusion: In the study, it was determined that mothers felt insufficient during the transition period to complementary feeding and had difficulties due to reactions of their infants. According to these results, it may be suggested to give repetitive trainings on the transition to complementary feeding and to support mothers by nurses during this process.

Keywords: Mother, baby, complementary nutrition, experienced difficulties, nurse.


Ayşe Şener Taplak, Sevinç Polat, Emine Erdem, Muzaffer Taplak. Experıenced Dıffıcultıes Of Mothers In Complementary Feedıng Process: A Qualıtatıve Study. . 2020; 6(2): 300-308

Sorumlu Yazar: Ayşe Şener Taplak, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (22 kere görüntülendi)
 (115 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir.Copright © 2019 JAREN All rights reserved