ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 10 Sayı : 1 Yıl : 2024
 
Hemşirelerin İzolasyon Önlemlerine Uyumunda Mesleki ve Kurumsal Faktörlerin Belirlenmesi []
. 2016; 2(1): 24-32 | DOI: 10.5222/jaren.2016.024  

Hemşirelerin İzolasyon Önlemlerine Uyumunda Mesleki ve Kurumsal Faktörlerin Belirlenmesi

Dilek Özden1, Hüsna Özveren2
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İzmi̇r
2Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü; Kırıkkale

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin izolasyon önlemlerine uyumunda mesleki ve kurumsal faktörleri belirlemek amacı ile tanımlayıcı ve kesitsel olarak yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bir üniversite hastanesinde çalışan 270 hemşire araştırmanın evrenini, çalışmaya katılmayı kabul eden 139 hemşire araştırmanın örneklemi oluşturmuştur. Veriler 5-15 Ocak 2014 tarihleri arasında toplanmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan tanıtıcı özellikler formu ve 18 maddelik İzolasyon Önlemlerine Uyum Ölçeği ile toplanmıştır. Ölçekten alınması beklenen minimum puan 18, maksimum puan 90’dır. Yüksek puan hemşirelerin izolasyon önlemlerine uyumunun arttığını göstermektedir. Verilerin analizinde sayı, yüzdelik, t testi, varyans analizi (ANOVA), Kruskal Wallis testi ve Mann-Whitney U testi kullanılmıştır.
BULGULAR: HHemşirelerin “İzolasyon Önlemlerine Uyum Ölçeği” puan ortalaması 66.75±11.80’dır. Ölçeğin alt boyutları Bulaşma yolu, Çalışan-hasta güvenliği, Çevre kontrolü ve El hijyeni-eldiven kullanımı ortalamaları ise sırasıyla 21.52±4.55, 18.20±3.80, 16.63±3.98 ve 10.25±2.26’dir. Hemşirelerin eğitim düzeyi ve çalışma yılına göre izolasyon önlemleri uyum puan(İÖUÖ) ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0.05). Yoğun bakımda çalışan, izolasyona ilişkin eğitim alan ve sorumlu olarak çalışan hemşirelerin İÖUÖ puan ortalamasının daha yüksek olduğu, fakat farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulunmuştur (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşirelerin izolasyon önlemlerine uyumlarının iyi düzeyde olduğu söylenebilir. Hemşirelerin izolasyon önlemlerine düşük düzeyde uyum gösterdiklerini ifade ettikleri konulara yönelik eğitim programları geliştirilmeli, yöneticiler tarafından hemşirelerin bu eğitimi almaları sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hastane enfeksiyonu, enfeksiyon kontrolü, izolasyon, izolasyon önlemleri, hemşirelik


Determining The Professional And Organizational Factors In Nurses’ Compliance With Isolation Precautions

Dilek Özden1, Hüsna Özveren2
1Dokuz Eylül Unıversity. Nursing Faculty, İzmir
2Kırıkkale University, Faculty Of Health Sciences, Nursing Department, Kırıkkale

INTRODUCTION: This research designed as a descriptive and cross-sectional one aimed to determine the level of nurses’ compliance with isolation precautions who worked in a public hospital.
METHODS: The study population consisted of 270 nurses working in a university hospital. Of these nurses, 139 who participated in the study comprised the study sample. Data were collected between January 5, 2014 and January 15, 2014, using the sociodemographic questionnaire prepared by the researchers and the 18-item “compliance with isolation precautions scale” The minimum and maximum possible scores to be obtained from the scale were 18 and 90 respectively. High scores indicate that nurses’compliance with isolation precautions are high.To analyze the data numbers, percentage distributions, t-test, Krusskall-Wallis test, Mann Whitney U test and anaysis of variance (ANOVA) were used.
RESULTS: The mean score the nurses obtained from the compliance with isolation precautions scale was 66.75±11.80.The mean scores the participants obtained from the route of infection, practitioner-patient safety, environmental safety and hand-hygiene/glove use-were 21.52±4.55, 18.20±3.80, 16.63±3.98 and 10.25±2.26 respectively. The difference between the mean scores for the compliance with isolation precautions scalein terms of the nurses’ education level and length of service was found to be statistically significant (p <0.05). The nurses who worked in the intensive care unit, who had education on isolation and who were charge nurses obtained higher mean scores from the compliance with isolation precautions scale, but the differences were not statistically significant (p> 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The nurses' compliance with isolation precautions can be said to be good. Training programs on isolation precautions with which the nurses’ compliance was poor should be developed and nurses should be provided with this training.

Keywords: Hospital infection, infection control, isolation precautions, nursing


Dilek Özden, Hüsna Özveren. Determining The Professional And Organizational Factors In Nurses’ Compliance With Isolation Precautions. . 2016; 2(1): 24-32

Sorumlu Yazar: Hüsna Özveren, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (27 kere görüntülendi)
 (2673 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN